Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Korfbalvereniging Fortuna, Activiteitenvereniging Ardemia en Somalische vereniging Midnimo hebben het initiatief genomen tot deze Sportimpuls in de wijk Binnenstad, Delft. Overige partners zijn de buurtsportcoach, basisscholen, zorg/welzijn partners, Sport & Evenementen Nederland en MVV (Maatschappelijk Verantwoord Verenigen) Nederland.

De wijk Binnenstad heeft ruim 9.428 inwoners (9,6% van Delft), De binnenstad bestaat uit 9 woonbuurten die aanzienlijk verschillen in bewoners: veel/weinig kinderen, veel/weinig studenten, veel/weinig ouderen. Percentage bewoners Binnenstad dat voldoet aan beweegnormen ligt deels onder gemiddelde Delft en achter bij de normen die Delft heeft gesteld. Binnenstad aanzienlijk meer inwoners met andere westerse etniciteit (69,8%). Gemiddeld inkomen t.o.v. gemiddelde Delft ligt hoger. Tevredenheid omtrent kwaliteit van beweegaanbod niet hoog. 7% in de Binnenstad is minder tevreden dan de Delftenaren over Delft. In Binnenstad voldoet 18% aan de Fitnorm en 64% de Combinorm. De Binnenstad scoort 4% lager dan het gemiddelde voor Delft als het gaat om de tevredenheid met het sportaanbod in de gemeente.

 

Fortuna heeft samen met partners de organisatiebehoeften geïnventariseerd, gespiegeld aan behoeften wijk en gemeentelijke beleid en daar interventies bij geselecteerd. Deze integrale wijkaanvraag sluit aan bij Sociale visie en uitgangspunten Cluster Samenleving van gemeente. Deze visie richt zich met name op het investeren in kinderen en ondersteunen van burgers met (tijdelijk) regieverlies. Het beleid ondersteunt een integrale samenhangende, vraaggerichte aanpak gericht op preventie. Gemeente Delft werkt in de visie samen met partners die goed zijn ingebed in de lokale situatie, deelnemen aan lokale netwerken en samenwerkingsinitiatief tonen. (bron: Samenhang in het sociale domein, Gemeente Delft - cluster Samenleving, februari2012).

 

De doelgroepen zijn gericht en gecoördineerd benaderd via deelnemende organisaties, bestaande leden, flyers en media. Buurtsportcoach heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. De samenwerkende organisaties hebben drie groepen geïdentificeerd: 1) jeugd BO en ouders, 2) ouderen en 3) langdurig werklozen, waarmee men de volgende interventies gaan uitvoeren:

 

Jeugd (4-18jr)

Guppiesport (4–6jr): kinderen met plezier, veel/veelzijdig laten bewegen

Schoolactieve verenigingen (4-12jr): op basisscholen sportparticipatie verhogen en sportuitstroom beperken

 

Ouderen (45-75+jr)

Verenigingen en Welzijnswerk voor ouderen: gevarieerd aanbod van wekelijkse sociale beweegactiviteiten

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In totaal hebben we 3482 mensen bereikt, waarvan 1537 personen hebben deelgenomen aan de verschillend activiteiten in de wijk Binnenstad en zijn 47 kinderen en ouderen doorgestroomd naar structureel sport aanbod!

 

V Behaald. In twee jaar tijd hebben 50 4 tot 6 jarige mee gedaan met de beweegactiviteit. Na de sportimpuls periode zijn er 12 kinderen doorgegaan (natuurlijke uitstroom na 6 jaar), de activiteit wordt voortgezet.

V Behaald. In twee jaar tijd hebben ruim 1477 kinderen op 3 verschillende basisscholen mee gedaan aan de beweegactiviteiten. 25 kinderen zijn lid geworden van de korfbalvereniging Fortuna. De beweegactiviteit wordt in een afgeslankte vorm voortgezet en gekoppeld aan het jaarlijkse Delftse korfbal toernooi georganiseerd door de 4 korfbalverenigingen in de stad.

V Behaald. In totaal hebben 10 structureel werkelozen het traject doorlopen. De deelnemers zijn vrijwilligers werk gaan doen bij de vereniging (of zijn meer en beter vrijwilligerswerk gaan doen) en zijn allemaal structureel doorgestroomd naar sportactiviteiten 2 a 3 keer per week.

V Behaald. De opgebouwde samenwerking vanuit de sportimpuls activiteiten met de diverse partners is geborgd in het buurtsportcoach netwerk in de wijk en stads-breed.

V Behaald. Zowel hoofdaanvrager korfbal vereniging Fortuna als activiteiten vereniging Ardemia en Midnimo hebben in de uitvoering structurele samenwerking opgebouwd met sociaal maatschappelijke partners en/of ten behoeve van sociaal maatschappelijke thema’s.

V Behaald. Het sociale domein in Delft is verder uitgebouwd de afgelopen twee jaar en geborgd binnen de nieuwe netwerkorganisatie Delft voor Elkaar. In deze organisatie sluit het buurtsportcoachnetwerk, en daarmee sport en onderwijs, aan op de zorg en welzijnspartners in Delft.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Korfbalvereniging Fortuna MIHR is de indiener (bestuurlijke verantwoordelijk/hoofdaanvrager) van een wijkbrede aanvraag voor de wijk Binnenstad in Delft.

 

De wijk Binnenstad heeft ruim 9.428 inwoners (9,6% van Delft), De binnenstad bestaat uit 9 woonbuurten die aanzienlijk verschillen in bewoners: veel/weinig kinderen, veel/weinig studenten, veel/weinig ouderen. Percentage bewoners Binnenstad dat voldoet aan beweegnormen ligt deels onder gemiddelde Delft en achter bij de normen die Delft heeft gesteld. Binnenstad aanzienlijk meer inwoners met andere westerse etniciteit (69,8%). Gemiddeld inkomen t.o.v. gemiddelde Delft ligt hoger. Tevredenheid omtrent kwaliteit van beweegaanbod niet hoog. 7% in de Binnenstad is minder tevreden dan de Delftenaren over Delft. Deze aanvraag wordt ondersteund door gemeente Delft en een buurtscan van Sportservice Zuid-Holland. Er zijn diverse organisaties bij deze wijkgerichte aanvraag betrokken: korfbalvereniging Fortuna MHIR (hoofdaanvrager), Ardemia Delft, Somalische ver. Midnimo, CJG, scholen, MVV Nederland, Sport en Evenementen Nederland. Via de buurtsportcoach is een relatie met het onderwijs. Met Fortuna MHIR vindt alleen in de Binnenstad nog geen samenwerking plaats.

 

Fortuna heeft samen met partners de organisatiebehoeften geïnventariseerd, gespiegeld aan behoeften wijk en gemeentelijke beleid en daar interventies bij geselecteerd. Deze integrale wijkaanvraag sluit aan bij Sociale visie en uitgangspunten Cluster Samenleving van gemeente. Deze visie richt zich met name op het investeren in kinderen en ondersteunen van burgers met (tijdelijk) regieverlies. Het beleid ondersteunt een integrale samenhangende, vraaggerichte aanpak gericht op preventie. Gemeente Delft werkt in de visie samen met partners die goed zijn ingebed in de lokale situatie, deelnemen aan lokale netwerken en samenwerkingsinitiatief tonen. (bron: Samenhang in het sociale domein, Gemeente Delft - cluster Samenleving, februari2012).

In Binnenstad voldoet 18% aan de Fitnorm en 64% de Combinorm. De Binnenstad scoort 4% lager dan het gemiddelde voor Delft als het gaat om de tevredenheid met het sportaanbod in de gemeente. Binnenstad is een aantrekkelijke wijk voor Fortuna voor potentiële nieuwe leden. Aansluiting van doelstellingen is dus aanwezig.

 

• Toename doelgroepen ‘levenslang’ sporten/bewegen door (doel: 30% deelnemende niet-actieven structureel meer bewegen):

o stimulans vanuit doelgroepgericht, afwisselend/nieuw, kwalitatief (deskundige trainers/begeleiding) sportaanbod. Geschatte deelnemers >200

o intensieve samenwerking en professionele ondersteuning. Afstemming: vereniging, leden, familie/ouders, onderwijs, buurt, organisaties zoals CJG. Groep deelnemers o.a. uit netwerken/achterban Ardemia Delft en Midnimo.

o inzet buurtsportcoach als verbindende schakel.

• Toename lidmaatschappen verenigingen door aandacht voor verenigingsleven (doel: 10% van deelnemers wordt lid).

• Waar mogelijk opleiden (langdurig)werklozen voor arbeidsmarkt d.m.v. vrijwilligerswerk (doel opstartfase: 5 per jaar).

• M.b.v. CJG ondersteuning daar waar mogelijk kinderen en ouders helpen bij opgroei-/voedingszaken)

• Een structureel meer maatschappelijke, zichtbare rol sportverenigingen door brede samenwerking en sociaal-maatschappelijke activiteiten.

• Nieuw activiteitenaanbod (interventies) die na startfase een integraal onderdeel van de verenigingen zijn en vanuit verenigings/contributie inkomsten gedekt worden.

• Vitalere wijk Binnenstad door meer actieve bewoners en structurele samenwerking van deelnemende organisaties

 

• Jeugd m/j 4-12 jaar (BO)

• Jeugd en Ouders van jeugd 4-12 jaar

• Langdurig werklozen

 

De doelgroepen worden gericht en gecoördineerd benaderd via deelnemende organisaties, bestaande leden, flyers en media. Buurtsportcoach heeft hier een belangrijke rol in. Behoefte bij deelnemende organisaties aan de doelgroepen. Alle doelgroepen krijgen periodiek kennismakingslessen (op sportpark en daarbuiten) en leren het verenigingsleven kennen. Inzet van deskundige en enthousiaste uitvoerders (trainers, buurtsportcoaches, e.a.).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website