Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Via verschillende projecten vanuit de sportimpuls zijn in Pekela inactieven op een laagdrempelige manier in beweging gekomen. Voor jongeren tussen de 12 en 24 jaar zijn de projecten CU! Dance en Tijd voor Vechtsport uitgevoerd en voor de doelgroep 55+ het project Stap-je-Gezond. Deze projecten waren gekozen in nauw overleg met de gemeente Pekela, waardoor er goede aansluiting was bij het sportbeleid en het participatiebeleid. Doelstelling van alle projecten was om de inactieve doelgroep te stimuleren tot een actievere leefstijl en te zorgen voor een hogere sportparticipatie. Uit cijfers bleek dat de sportdeelname onder bovengenoemde doelgroepen laag was, waardoor deze doelgroepen de focus kregen. Er is voor elke interventie afzonderlijk een actieplan gemaakt en bij elke interventie is een werkgroep geformeerd. De combinatiefunctionaris van de gemeente was hierbij de projectleider en verzamelde binnen elke werkgroep relevante partners (onderwijs, sportvereniging, welzijnsstichting, interventie-eigenaar, etc.). De samenwerking binnen de werkgroepen, de korte lijntjes en betrokkenheid van de partners heeft gezorgd voor positieve resultaten en hogere sportdeelname naar aanleiding van de interventies. Borging van de projecten is verzekerd door het aanbod onder te brengen bij de lokale sportverenigingen en het zo in te bedden in de verenigingsstructuur. Door de gemeente vanaf de aanvraag te betrekken bij de projecten is draagvlak gecreëerd en werden ook deuren geopend. De samenwerking is geïntensiveerd en voor de toekomst een waardevolle aanvulling. De projecten zijn volledig binnen het budget uitgevoerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de verschillende interventies zijn goede resultaten geboekt. Voor alle interventies geldt dat de samenwerking tussen de partners is geïntensiveerd en dat de verschillende partijen elkaar beter weten te vinden (gemeente, onderwijs, welzijn, sportverenigingen, zorg, etc.).

CU! Dance:

Alle brugklassers van het Dollard College (middelbare school Oude Pekela) hebben 6 lessen dans gehad onder schooltijd en hiervan een fantastische presentatie gemaakt voor ouders en belangstellenden. De lessen werden gegeven door lesgevers van plaatselijke gymnastiekvereniging sv Dynamica waar ook het vervolgaanbod plaatsvindt. Er zijn uiteindelijk 10 leerlingen doorgestroomd naar regulier aanbod. Daarnaast was de doelstelling kennismaking met dans als cultuurvorm en dit is voor de 110 brugklassers meer dan geslaagd.

Tijd voor Vechtsport:

12 professionals in de omgeving van de jongere (jongerenwerkers, jeugdagent, judovereniging Zempo, Team Sport gemeente Pekela, onderwijs) zijn opgeleid tot Responstrainer (weerbaarheidstrainer)door het NIVM. Hiermee is bereikt dat al deze professionals dezelfde taal spreken en de jongere op dezelfde manier benaderen en aanspreken. De opgeleide Responstrainer van plaatselijke judovereniging Zempo heeft de cursus Respons gegeven aan 2 klassen van het Dollard College (cursus van 5 blokuren). Hierna was er een vervolgaanbod Budo zapp (verschillende vormen van weerbaarheid/vechtsport) bij Zempo. Hier zijn 4 leerlingen naar doorgestroomd.

Stap-je-Gezond:

Alle inwoners van de gemeente Pekela in de leeftijd tussen 55 en 75 jaar zijn vanuit de GBA aangeschreven om deel te nemen aan een fittest. Uiteindelijk hebben ongeveer 350 mensen meegedaan. Het vervolgtraject bestond uit een traject van 10 weken waarbij elke week een beweegles was met daarbij af en toe coaching of een voorlichting. Hier hebben 163 mensen aan deelgenomen. Van deze 163 mensen zijn 79 mensen doorgestroomd naar regulier aanbod en dus blijvend/structureel gaan bewegen. Een resultaat waar we trots op zijn.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Via verschillende projecten vanuit de sportimpuls willen we in Pekela in-actieven op een laagdrempelige manier in beweging krijgen en houden. In de gemeente Pekela is (nog) geen buurtscan uitgevoerd, wel is er afstemming met afdeling samenleving en specifiek team sport van de gemeente Pekela. In de (geëvalueerde) Kadernota Sport en Bewegen 2010-2014 (Pekela blijft in beweging) worden verschillende actiepunten genoemd, waaronder ‘uitbreiding van het aantal beweegactiviteiten en sporten in de gemeente: door nieuw aanbod meer mensen in beweging brengen’ en ‘meer aandacht voor bewegen voor ouderen’. Daarnaast streeft de gemeente met haar partners na dat iedereen naar vermogen mee kan doen in de samenleving. In 2011 is daarom het visiedocument: ‘Kwaliteit door Participatie’ aangenomen binnen het programma Mee®doen. Hierin staat een overgang van een verzorgingssamenleving naar een participatiesamenleving centraal met zelfredzame en eigen verantwoordelijke inwoners. De projecten van de sportimpuls passen perfect binnen de kaders van het sportbeleid en het participatiebeleid van de gemeente Pekela.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website