Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project "Sportimpuls Delfzijl" heeft in de periode 1 september 2012 tm 31 augustus 2014 een belangrijke impuls geleverd aan de deelname van (allochtone) vrouwen aan sport- en beweegactiviteiten. Totaal hebben 206 deelnemers deelgenomen aan verschillende als fietsen (interventie: Ik fiets) , dansen ( interventie: moving cultures), wandelen / hardlopen (interventie: Be interactive) en zwemmen (interventie: zwemsport). Daarnaast zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor een gezondere levensstijl en gezondheid. Om de activiteiten na afloop te borgen en continueren zijn ( geïnspireerd door de interventie buurtsportvereniging ) vrijwilligers nauw betrokken geweest bij de uitvoering en organisatie van de activiteiten. Een activiteiten groep is opgericht uit vrijwilligers die de activiteiten die de activiteiten continueren. In het project zijn ook deelnemers uit Appingedam geworven en hebben met name bij de zwemactiviteiten deelgenomen. De regionale sport- en beweegaanbieders zijn bij de uitvoering zoveel mogelijk betrokken om de deelnemers te stimuleren aan te sluiten bij de verenigingen en de sport te continueren. Van de 206 deelnemers hebben 146 aangegeven door het project duurzaam te blijven bewegen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft geresulteerd in een actieve deelname van ruim 200 (allochtone) bewoners in de regio Delfzijl aan een actief sport, en beweegaanbod bestaande uit fietsen (interventie: Ik fiets) , dansen ( interventie: moving cultures), wandelen / hardlopen (interventie: Be interactive) en zwemmen (interventie: zwemsport). Daarnaast zijn o.a. geïnspireerd door de interventie buurtsportvereniging vrijwilligers nauw betrokken bij de uitvoering en organisatie om de activiteiten duurzaam te continueren. Hierbij is een activiteiten groep geformeerd bestaande uit vrijwilligers die de activiteiten na de projectperiode continueren.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Delfzijl is één op de tien inwoners van allochtone afkomst, in Delfzijl Noord is dat zelfs één op de vijf. Vanuit de gemeente wordt sport gestimuleerd als middel om bij te dragen aan oplossingen van sociaal-maatschappelijke problemen. Ondanks goede sportvoorzieningen is de deelname van allochtone bewoners bij sportverenigingen beperkt.

Het project Sportimpuls 'Delfzijl’ richt zich op activiteiten zoals: ‘Buurtsportvereniging’, ‘Ik fiets‘, ‘Moving Cultures (MC)’, ‘Be-interactive’ en ‘Zwemsport Sportaanbod voor (jonge) ouders’. Si! beoogt de volgende resultaten:

- Stimuleren van duurzame deelname aan sport- en beweegactiviteiten;

- Duurzame, structurele versterking van het aanbod;

- Activiteiten uitvoeren i.s.m. lokale sport en beweegaanbieders met stimulering lidmaatschap en actieve participatie;

- Stimuleren eigen verantwoordelijkheid door deelnemers te betrekken in de organisatie;

- Aansluiting gemeentelijke visie waarbij de activiteiten o.a. ook in Appingedam aangeboden worden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In september 2012 is Si! gestart met het project Sportimpuls Delfzijl. Vanuit de menukaart van ZonMw zijn de volgende activiteiten georganiseerd: ‘Ik fiets’, ‘Moving Cultures (MC)’, ‘Be-interactive’ en ‘Zwemsport Sportaanbod voor (jonge) ouders’ en "Buurtsportvereniging". Werving voor de activiteiten vond op verschillende manieren plaats: via samenwerkingspartners, lokale media, ledenbestand, face-to-face, plaatselijke moskeeën en etnische verenigingen. De activiteiten zijn voornamelijk gericht op allochtone vrouwen en worden in Delfzijl en Appingedam georganiseerd. Duidelijk is geworden dat het voor veel vrouwen belangrijk is dat er rekening wordt gehouden met bepaalde (culturele) randvoorwaarden:

- Rekening houden met schooltijden of kinderopvang organiseren

- Activiteiten organiseren voor uitsluitend vrouwen (geen gemengde groepen)

- Zorgen voor sportruimtes zonder inkijk.

 

Vanuit verschillende leeftijdsgroepen (18t/m 70 jaar wordt actief deelgenomen aan de activiteiten:

- ‘Ik fiets’: 10 deelnemers (periode april 2013-juli 2013)

- ‘Moving Cultures (MC)’: 109 deelnemers (periode november 2012 – juli 2013)

- ‘Be-interactive’: 27 deelnemers (periode maart 2013 – juli 2013)

- ‘Zwemsport’: 121 deelnemers (periode september 2012 – juli 2013)

 

De komende periode zullen de activiteiten gecontinueerd worden, tevens zal gewerkt worden aan verzelfstandiging van de doelgroep en activiteiten, ter versterking van een duurzaam en structureel aanbod en zodat de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers gestimuleerd wordt.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Delfzijl (16000 inwoners) is eén op de tien inwoners van (allochtone) afkomst. In Delfzijl Noord heeft zelfs één op de vijf inwoners een (allochtone) achtergrond. Vanuit de gemeente wordt sport gestimuleerd als middel om positief bij te dragen aan oplossingen van sociaal-maatschappelijke problemen", tevens streeft men naar een integrale aanpak met bevordering van participatie. Ondanks de goede sportvoorzieningen is de deelname en betrokkenheid bij verenigingsactiviteiten van de allochtone bewoners beperkt. Reden om middels het project geïnspireerd door de voorbeelden en instrumenten uit de menukaart het project te starten.

 

Het project Sportimpuls “Delfzijl” richt zich op het stimuleren van duurzame deelname aan sport- en beweegactiviteiten van (allochtone) bewoners uit de regio Delfzijl waarbij het project resulteert in:

- duurzame, structurele versterking van het aanbod door vraaggerichte laagdrempelige sportactiviteiten te organiseren voor (allochtone) mannen en vrouwen,

- activiteiten uit te voeren ism lokale sport en beweegaanbieders met stimulering lidmaatschap en actieve participatie, betrokkenheid vereniging,

- aandacht voor stimuleren eigen verantwoordelijkheid door de deelnemers te betrekken in de organisatie, werving en uitvoering van de trajecten op vrijwilligerbasis met perspectief om de trajecten te continueren na de opstart.

- aansluiting gemeentelijke visie waarbij de activiteiten oa ook in de regio Appingedam aangeboden worden

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website