Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van oktober 2013 tot en met juli 2015 is de interventie Samen Sportief Afvallen uitgevoerd in Rotterdam Charlois. Rotterdam Charlois is een wijk met een bovengemiddelde gezondheidsachterstand. Naast een gezondheidsachterstand zijn er meer sociale uitdagingen in deze wijk zoals een hoge werkeloosheid, laag gemiddeld inkomen, aanzienlijk groter dan gemiddeld gevoel voor onveiligheid. Ook kent de populatie een groot aantal verschillende nationaliteiten. De interventie is gericht op volwassenen met overgewicht en een lage SES. Doel is om de deelnemers aan de interventie kennis te geven over gezonde en actieve(re) leefstijl en om hier samen een eerste aanzet toe te geven. In totaal zijn door verschillende organisaties (zorg, welzijn en sport) 40 groepjes gemobiliseerd om deel te nemen aan Samen Sportief Afvallen. Een groot deel van deze deelnemers hebben naast overgewicht een ander medisch probleem. Het overgrote deel van de deelnemers is positief over zijn/haar deelname. Het leiden naar structureel beweegaanbod is deels gelukt. Maar vaak gaat het dan om groepjes vrouwen en mannen die samen gaan wandelen, fietsen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In totaal zijn in de tijdsperiode van de interventie 362 mensen gestart met de interventie SSA. Er was een veel groter dan verwachtte inspanning nodig om deelnemers te werven. De verwijzing vanuit eerstelijnszorg was minder groot dan verwacht en kwam laat op gang. Dit is gecompenseerd door deelnemers te 'werven' via welzijnsorganisaties en sportverenigingen (ouders van leden van de sportvereniging).

De deelnemers aan de interventie (en die de interventie hebben afgemaakt)

- geven aan dat ze meer kennis hebben over een gezonde en actieve leefstijl

- dat ze zich beter voelen dan ervoor

- dat ze de intentie hebben om structurele mer te gaan bewegen.

 

Meer bewegen in het dagelijks leven wordt vooral gestimuleerd door vaker:

- even lopend of fietsend een boodschap te doen

- de trap te nemen dan de lift

- in de avond en stukje te gaan wandleen met elkaar

 

In de tijdsperiode van de interventie was de mate waarin mensen daadwerkelijk,gewicht verloren heel verschillend.

De kracht van de interventie ligt voornamelijk in het bij elkaar brengen van mensen die allemaal willen werken aan een gezonde(re) en actieve(re) leefstijl.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samen Sportief Afvallen is afgelopen haar door Sportzone Rotterdam Charlois aangeboden via zorgpartners. Ondanks dat er een hechte collegiale band is met de eerstelijnszorg is gebleken dat het uitzetten van de cursus meer inspanning vereist dan was ingeschat. Toch zijn we tevreden met de resultaten. 80&% van de deelnemers blijft structureel bewegen bij de beweegaanbieder en ook de resultaten op gebied van terugdringen overgewicht zijn goed. De komende periode zal de cursus ook actiever via welzijn en sportverenigingen worden uitzet.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van de eerste 12 cursussen SSA in Rotterdam Charlois zijn positief! De resultaten zijn bemoedigend! De 112 deelnemers zijn gemiddeld 1,2 kg afgevallen, De deelnemers waarderen hun gezondheid gemiddeld met een 6,1 (6,4 na 6 maanden). Voor de cursus was dit 5,4. Slechts 15% van de deelnemers deed voor deelname aan SSA aan enige vorm van sport/bewegen. Na afloop van de cursus is dit 52%. In totaal hebben 5 huisartsen mensen verwezen naar SSA.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Rotterdam is veel aandacht voor het verhogen van de sportparticipatie en vooral voor mensen met afstand tot bewegen. Er is een breed aanbod van medisch gerelateerde beweegprogramma's. Uit de evaluatie van meerdere programma's is gebleken dat de doorstroom vanuit 'georganiseerd medisch bewegen' naar 'zelfstandig bewegen(sporten) in verenigingsverband' erg laag is. De drempel om te gaan bewegen bij een vereniging is te hoog. Daarnaast hebben (sport)verenigingen te weinig aangepast beweegaanbod voor mensen met een fysieke en/of psychische afstand tot bewegen.

In Rotterdam Charlois hebben zeven maatschappelijk betrokken sportverenigingen samen de Stichting Sportzone Rotterdam Charlois opgericht. Deze stichting heeft zich ten doel gesteld om (aansluitend op het beleid van de gemeente Rotterdam) sport als middel in te zetten om een bijdrage te leveren aan de thema's werkgelegenheid, onderwijs, veiligheid, doelgroepen en zorg. De Stichting Sportzone Rotterdam Charlois (een van de eerste Sportplus-verenigingen van Rotterdam) wil met behulp van de interventie 'Sportief Samen Afvallen' (SSA) een laagdrempelig beweegaanbod ontwikkelen en aanbieden die de overgang van medisch bewegen naar sportief bewegen binnen een vereniging gemakkelijk maakt.

Het doel van het aanbod van SSA is mensen met (een hoog risico op) leefstijlgebonden chronische aandoeningen te ondersteunen bij het bereiken van een gezonde leefstijl.

SSA is een interventie van ROS Zorgimpuls en GGD Rotterdam en is een spin off van het programma Van Klacht naar Kracht. Zowel ROS ZorgImpuls als GGD Rotterdam zijn als kennispartners betrokken bij deze aanvraag voor de Sportimpuls 2013. Hierdoor wordt optimaal gebruik maken van de kennis en het netwerk van partners die de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van SSA. SSA zal eraan bijdragen dat de doorstroom naar sporten binnen een vereniging vanuit medisch bewegen sterk zal toenemen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website