Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportdorp Velden is een succesvol project geworden, waarbij de omnivereniging een interne cultuuromslag heeft gemaakt. Er is een andere bestuursstructuur gekomen, er wordt nog meer samengewerkt met externe partijen en om e.e.a. te continueren zijn er per 1 september 2014 (wanneer subsidie stopt) 2 professionals aangesteld die het project verder door gaan zetten binnen de vereniging!

 

Door het project Sportdorp is er uitbreiding gekomen van het sportaanbod, er is een golfbaan op het sportpark gerealiseerd en een golfvereniging aan SV Velden gekoppeld (onderdeel van de omnivereniging), er wordt een nieuwe BMV gebouwd met extra faciliteiten voor SV Velden zoals 2 kunstgras korfbalvelden en extra haldeel in de sporthal, 2 center courts volleybalvelden en een multifunctionele kantine/horeca. Daarnaast wordt er na de realisatie van de BMV een beachveld gerealiseerd.

 

Uit het behoefteonderzoek dat gehouden is ihkv Sportdorp Velden kwam naar voren dat beachsporten gewild zijn binnen Velden, o.a. beachvolley, speedminton, beachvoetbal en beachkorfbal. Daarnaast was er behoefte aan loop- en wandelsport. De gesprekken met de Lopersgroep uti het dorp zijn in volle gang en wellicht dat zij zich ook bij de omnivereniging gaan voegen.

 

Door het project zijn diverse zaken binnen de club geprofessionaliseerd, zoals sportmedische zaken, verplicht invoeren van VOG voor jeugdkader, harmonisering van het lief- en leedbeleid, harmonisatie van activiteitencommissie en sponsorcommissie. Daarnaast is er betere samenwerking met ouderenvereniging KBO en het basisonderwijs in Velden.

 

Op het sportpark worden mensen vanuit de reïntegratie ingezet om o.a. het sportpark te onderhouden en gaan de 2 verenigingsmanagers die SV Velden binnen de begroting aan gaat stellen per 1 september 2014 aan de slag om het complete vrijwilligersbeleid goed op te zetten en te borgen binne de vereniging en zorgen dat er meer activiteiten en evenementen naar het sportpark komen om ook de exploitatie van het park en de nieuwe horeca te stimuleren.

 

Door Sportdorp Velden is ook op communicatiegebied e.e.a. veranderd (middels een nieuw communicatiebeleid). Onder andere een nieuwe website, integratie van social media en een digitale nieuwsbrief.

 

Door het inzetten van de interventie Sportdorp; vitale kernen en buurten is SV Velden volledig doorontwikkeld naar een toekomstbestendige vereniging met een breed sportaanbod, een goede interne structuur en een duidelijke professionaliseringsslag. De club is in staat haar maatschappelijke rol te spelen binnen de Veldense samenleving en is momenteel een 'good practise' in de hele regio Noord-Limburg! De vele aanvragen voor presentaties en uitleg over het proces is daar een afgeleide van.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten die d.m.v. Sportdorp behaald zijn, zijn o.a.:

- Nieuwe organisatiestructuur en organogram

- Integratie golfbaan op sportpark en golfvereniging binnen SV Velden

- Nauwere samenwerking met KBO en basisonderwijs

- Aanleg beachveld (na realisatie van Brede Maatschappelijke Voorziening)

- Extra opties binnen de BMV voor SV Velden, zoals 2e kunstgrasveld korbal, 2e center court volleybal, sporthal met 4 zaaldelen i.p.v. 3, multifunctionele horeca

- Nieuw communicatiebeleid, integratie social media, digitale nieuwsbrief en aanpassing website

- Harmonisatie activiteitencommissie en sponsorcommissie en harmonisatie lief- en leedbeleid

- Professionalisering van sportmedische zaken binnen de vereniging, verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor jeugdkader

- Gesprekken met Lopersgroep om te integreren binnen SV Velden (proces loopt nog)

- Inzetten project Social Return om mensen vanuit reïntegratie sneller door te kunnen geleiden naar de arbeidsmarkt via SV Velden

- Aanstellen van 2 verenigingsmanagers per 1-9-2014 om project Sportdorp te kunnen continueren en daarmee de duurzaamheid te creëren

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportdorp: Vitale kernen en buurten

“Een leven lang actief in de eigen omgeving”

Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten willen de lokale sportaanbieders de leefbaarheid in het dorp Velden vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel.

In een vitale kern of buurt spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoefte en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Samenwerking van sportverenigingen en andere lokale partijen in het dorp staat centraal. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten. Actief meedoen is het sleutelwoord; soms als consument, soms als aanbieder of vrijwilliger of soms gewoon als supporter. Voorzieningen worden zo beter benut, de sociale structuur versterkt en gezondheidsachterstanden verkleind. De leefbaarheid wordt vergroot en er ontstaat een vitale kern of buurt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website