Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Park de Oirsprong heeft met de interventie Sportdorpen 5500 mensen bereikt in Oirsbeek en omliggende dorpen. In de afgelopen twee jaar zijn er 15 nieuwe activiteiten voor ouderen opgezet, hebben we een beweegmarkt georganiseerd, fittesten afgenomen en is er een hechte samenwerking ontstaan tussen clubs. Groot succes waren de activiteiten walking foorball en tai chi.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We hebben ons gericht op alle dorpen van de voormalige gemeente Schinnen: Zweikhuizen, Amstenrade, Doenrade, Puth, Oirsbeek en Schinnen in totaal zo'n 12.000 inwoners.Aan de evenementen en beweeglessen hebben in totaal 1332 mensen deelgenomen. 235 mensen aan de diverse lessenreeksen hiervan zijn er 177 structureel gaan sporten. We hebben 89 beweegmomenten gecreëerd.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportdorp Schinnen is nu een jaar bezig. In dit jaar hebben we met elkaar, 6 sportvereniging veel bereikt. We zijn gestart met het uitvoeren van de behoeftepeiling om beter inzichtelijk te krijgen aan welke activiteiten de doelgroep behoefte heeft. Vervolgens hebben we een fittest voor de doelgroep georganiseerd. Alle mensen die behoorde tot de doelgroep hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Dit was mogelijk vanwege de samenwerking met de gemeente. Na de beweegmarkt, waarin we als verenigingen hebben laten zien welke sporten we allemaal aanbieden, konden mensen deelnemen aan verschillende kennismakingsprojecten. Inmiddels hebben we nieuwe deelnemers bij de volgende activiteiten: walking football, Zumba, pilates, maak kennis met tennis, beter bewegen en yoga

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met sportdorp Schinnen hebben we de volgende resultaten behaald conform de interventie:

- uitvoeren van een behoeftepeiling

- Opzetten van een fittest voor de doelgroep

- Opzetten van een beweegmarkt

- Opzetten kennismakingsaanbod, walking football, maak kennis met tennis, sportief wandelen, beter bewegen, yoga, pliates, Zumba, line dance.

- Inmiddels hebben we 43 mensen in het reguliere aanbod

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2016 hebben wij ook een aanvraag ingediend die inhoudelijk als goed en relevant is beoordeeld, Dit jaar dienen we wederom in omdat de vraag nog steeds urgent is. De aanvraag is aangepast aan de huidige ontwikkelingen en de punten uit de beoordelingsrapporten zijn in deze aanvraag meegenomen. Alfasport is een nieuwe fusievereniging, afgelopen jaar zijn drie voetbalclubs samen gegaan! Onder de naam Alfasport. Waarom? Omdat onze gemeente (Schinnen) net als alle andere gemeenten in Zuid Limburg te maken heeft met krimp, vergrijzing en ontgroening. Met Zonmw is contact geweest of Alfssport mag aanvragen, en hier is akkoord opgegeven. Met 40% van de inwoners boven de 55 jr is het niet meer haalbaar om in elk dorp een voetbalclub te hebben. De vergrijzing zorgt ook voor meer eenzaamheid en minder vitale inwoners. De probleemstelling verderop in deze aanvraag laat zien de doelgroep volwassen en ouderen een risicogroep is wat betreft gezondheid en beweging en boven het landelijke gemiddelde zit.

We hebben als fusieclub gekeken naar wat de nieuwe club nu moet gaan aanbieden. In overleg met gemeente en Huis vd Sport hebben we een onderzoek gedaan onder de inwoners. Deze steekproef heeft opgeleverd dat de doelgroep volwassen en ouderen andere en meer beweegbehoeften hebben dan dat wij nu als club aanbieden, maar die ook niet te vinden is bij de andere partners op ons sportpark. Deze uitslag hebben we vervolgens gedeeld met de verenigingen op ons sportpark. Tijdens deze sessie is door de aanwezigen ook benoemd dat het huidige Sportpark de Oirsprong onvoldoende gebruikt wordt ondanks de vele voorzieningen en dat het ontbreekt aan regie. Dit heeft geresulteerd dat we gezamenlijk besloten hebben om van het sportpark een Open Club te maken. We willen ons meer open stellen voor de inwoners uit Schinnen, letterlijk de hekken weg en werken vanuit het plezier dat mensen beleven aan bewegen. Maar ook vanuit de gedachte dat bewegen mensen de mogelijkheid geeft om te verbinden en jezelf te ontwikkelen zodat we gezamenlijk een nieuwe manier van verenigen vinden en zo ook samen de leefbaarheid in de dorpen versterken.

Om dit verder vorm te geven hebben we een stuurgroep vanuit diverse partijen (zie intentieverklaring) opgezet. Zij hebben naast de steekproef ook verder gekeken naar de omliggende dorpen en ontwikkelen. Deze staan beschreven bij de probleemstelling. Met deze gegevens hebben we contact gezocht met Huis voor de Sport voor ondersteuning. Dit heeft opgeleverd dat we enerzijds als burgerinitiatief een aanvraag hebben gedaan bij de gemeente voor verder uitrol van het proces en het advies om een aanvraag in te dienen bij de Sportimpuls. Met de interventie Sportdorp willen we meerdere doelen gaan bereiken. De belangrijkste is wat willen doen is de beweegachterstand van de doelgroep ouderen te verkleinen door meer en op maat een aanbod te creeren. Uit de steekproef zijn al een aantal nieuwe vormen van sport benoemd waarmee we aan de slag gaan. Een verdiepende behoeftepeiling gaat zorgen dat we nog gerichter aan het werk kunnen. Tweede doel is dat we vanaf september 2017 bewegen op andere manieren gaan aanbieden in de vorm cursussen, flexibel lidmaatschap etc. Voor de verenigingen gaat dit een hele nieuwe manier van verenigen worden. Derde doel is de samenwerking tussen de verenigingen op het park en in de dorpen, niet alleen tussen de verenigingen maar ook met zorg, welzijn, dorpsbelangen etc. Samen zorgen voor leefbare dorpen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website