Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

In Koedijkslanden is er medio september 2012 een klankbordgroep geformeerd met de hoofdaanvrager en verschillende betrokken organisaties en personen uit het Meppeler deelgebied de wijk Koedijkslanden. De doelstellingen (omschreven in de subsidie aanvraag) zijn besproken en afgestemd met alle betrokkenen. Gedurende de Sportdorp interventie zijn er tal van activiteiten georganiseerd. Het merendeel van de activiteiten zijn georganiseerd voor de doelgroep jeugd (4 – 12 jaar). Bij de start van de interventie bleek dat veel jongeren van de voortgezet/middelbaar onderwijs scholen niet woonachtig waren in het deelgebied Koedijkslanden of in de gemeente Meppel. In samenspraak met de klankbordgroep is besloten dat activiteiten laagdrempelig en wijkgericht worden aangeboden. Bij sommige activiteiten is ervoor gekozen om ook jeugd uit heel Meppel uit te nodigen. Met de Sportdorp interventie is er (ver)nieuw(end) sportaanbod georganiseerd, is getracht de leefbaarheid middels verbindende activiteiten te vergroten en zijn sportverenigingen geprikkeld, geënthousiasmeerd en gestimuleerd om het nieuwe aanbod te hechten binnen hun club.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten

De start van de uitvoering van de Sportdorp interventie was moeizaam, er ontbrak wat draagvlak. Veel verenigingen waren weliswaar enthousiast, maar hadden (helaas) niet dezelfde doelstellingen zoals geformuleerd in de subsidieaanvraag. De merendeel van de verenigingen wilde zich dan ook richten op de doelgroep jeugd en had weinig beeld of verwachting bij het betrekken van andere doelgroepen. Bij veel activiteiten moest er een gedetailleerd plaatje worden geschetst van de activiteiten, alvorens verenigingen wilden instappen. Er is gebleken dat veel uitvoeringsmomenten en de organisatie op het bordje van de projectleider kwam te liggen. Vanuit verenigingen kreeg de Sportdorp stuurgroep veelal te horen dat er te weinig tijd en menskracht voorhanden was om deel te nemen of betrokken te zijn. Positieve resultaten zijn dat er relatief veel (1905) mensen bereikt zijn en er in 5 gevallen een aanbod structureel ondergebracht is bij een sportaanbieder en/of verenigingen. In twee gevallen is de buurtsportcoach betrokken bij de continuering van een activiteit of gebeurt dit in samenwerking met een sportvereniging. Daarnaast zijn er diverse activiteiten georganiseerd, waarbij de intentie is om de activiteiten voort te zetten. Het initiatief hiervoor ligt, na de afronding van de interventie bij de sportaanbieders. De buurtsportcoach kan gedeeltelijk een rol van de projectleider overnemen, met name voor wat betreft de organisatie van een aantal activiteiten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

In de gemeente Meppel in de wijk Koedijkslanden is recent de notitie "Koedijkslanden nodigt uit" verschenen. Deze wijkanalyse van de sociale kwaliteit als basis voor visie ontwikkeling en actieplan heeft ertoe geleid om samen met de betrokken samenwerkingspartners een aanvraag uit de Sportimpuls voor het project Sportdorp in te dienen.

 

Sportdorp: Vitale kernen en buurten

“Een leven lang actief in de eigen omgeving”

Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten willen de lokale sportaanbieders de leefbaarheid in de wijk Koedijkslanden vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel.

In een vitale kern of buurt spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoefte en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Samenwerking van sportverenigingen en andere lokale partijen in de buurt staat centraal. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten. Actief meedoen is het sleutelwoord; soms als consument, soms als aanbieder of vrijwilliger of soms gewoon als supporter. Voorzieningen worden zo beter benut, de sociale structuur versterkt en gezondheidsachterstanden verkleind. De leefbaarheid wordt vergroot en er ontstaat een vitale kern of buurt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website