Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportdorp Klimmen / Ransdaal heeft een enorme toegevoegde waarde gehad voor beide dorpen. Bestaande beweeggroepen voor ouderen zijn uitgebreid en veel nieuwe groepen zijn opgezet.Het walking-football is de afgelopen twee jaar enorm gegroeid, niet alleen met mannen maar ook vrouwen doen mee. Nieuwe sporten zijn o.a. het e-bik fietsen die niet alleen in de zomermaanden fietsen maar vanaf 2017 het hele jaar door zijn gaan fietsen. Daarnaast zijn er door het sportdorp nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan tussen verenigingen maar ook met de fysiotherapeut en andere private partijen. De kers op taart is dat de gemeente Voerendaal in 2017 besloten heeft om te investeren in een nieuwe accommodaties. Hierdoor kan de open club gedachte van het dorp verder worden uitgebreid en krijgt het project ook echt een lokale borging.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportdorp Klimmen / Ransdaal heeft in twee jaar tijd meer dan 10 structurele activiteiten opgezet voor de doelgroep ouderen. Groot succes is het walking football team dat bestaat uit mannen en vrouwen. Daarnaast zijn er gym en fiets activiteiten opgezet. Naast de structurele activiteiten hebben we veel aan clinics en voorlichting gedaan.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportdorp Klimmen is een jaar aan de gang, in dit jaar hebben we heel gericht onderzocht waar de doelgroep behoefte aan had, dit hebben we gedaan door de enquête persoonlijk af te nemen. Vervolgens hebben we samen met partners uit het dorp de eerste activiteiten op gezet. naast Walking Footbal, hebben we nog een aantal activiteiten op gezet. Beweeg zeker is een activiteit die nu bijna zelfstandig kan draaien. Daarnaast helpen daar waar we onvoldoende mensen hebben om een groep op te starten, om deze mensen persoonlijk te begeleiden naar de juiste beweeggroep.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Enquête uitgezet onder 70 mensen.

10 mensen doen structureel mee aan walking football

90 mensen hebben meegedaan aan diverse clinics

6 mensen doen mee aan Zeker Bewegen

661 mensen hebben meegedaan aan de wandeltocht

duidelijk is geworden wat er allemaal te doen is in het dorp, er is meer bekendheid gekomen in het dorp voor sporten voor ouderen

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Klimmen is een vergrijzende kern, momenteel is meer dan helft al 45 jaar of ouder. Over 10 jaar is 1 op de 4 inwoners 65 jaar of ouder. Uit de rapportage van de GGD Zuid Limburg blijkt dat bijna de helft van de inwoners overgewicht heeft en een verhoogde risico heeft t.a.v. hart en vaatziekten. 63 % van de 50-64 jarige voldoet aan de beweegnorm.

 

In Klimmen zijn sinds begin 2015 de verenigingen zelf bezig met het creeren van een Open Club Omgeving. Tijdens een informatiebijeenkomst in januari waar ruim 25 verenigingen aanwezig waren, hebben inwoners en verenigingen aangegeven mee te willen werken aan de Open Club Omgeving. Uit deze avond is een projectgroep ontstaan die op basis van behoefte van verenigingen en inwoners de Open Club gedachte uitwerkt. Deze visie zal op drie pijlers rusten: Dienstverleningsconcept, accommodatiebehoefte en beheer & exploitatie..

De verenigingen hebben zelf geconstateerd dat de accommodaties in het dorp niet meer voldoen aan de sport en beweegbehoefte van de huidige maar ook toekomstige gebruikers. Om input te krijgen voor het dienstverleningsconcept is er in maart een fittest gehouden onder alle ouderen uit de kern Klimmen. Onderdeel van deze test was ook een inventarisatie van de sport en beweegbehoefte.

 

VV Hellas wil samen met de andere verenigingen en organisaties uit het dorp de volgende stap zetten en de inwoners uit het dorp betrekken bij de Open Club Omgeving om zo te zorgen voor een leefbaar dorp met vitalere inwoners. Vanuit deze leefbaarheid zal ook het accommodatievraagstuk verder worden opgepakt.

 

Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten willen we de komende twee jaar de leefbaarheid in Klimmen vergroten voor met name de doelgroep volwassenen en ouderen.

Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat er onder de inwoners veel behoefte is aan 45+ voetbal, wandelen, hardlopen,, fietsen en bewegen/gym voor ouderen. Dit willen we met de andere verenigingen uit het dorp gaan opzetten, maar we willen ook verder de sport en beweegbehoefte onderzoeken om zodoende een aanbod te kunnen aanbieden dat aansluit bij de behoefte en op deze manier zorgen voor langdurig sporten en bewegen voor alle inwoners uit de kern. In het verlengde van dit project willen we ook de accommodaties aanpassen aan de nieuwe beweegbehoeften.

Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners van ons dorp (vaker) gaan sporten. De doelgroep van de interventie Sportdorp omvat primair alle volwassenen en ouderen inwoners van Klimmen. Samenwerking staat bij deze interventie centraal. Deze samenwerking zal versterkt worden tussen (sport)verenigingen, zorg, welzijn, en wijkbelangen. Voorzieningen worden zo beter benut en de sociale structuur versterkt. De leefbaarheid wordt vergroot

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website