Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De sportparticipatie van de inactieve volwassenen met

(pre)diabetes en/of overgewicht (B.M.I.>25) in de (voormalige) gemeente Maasdonk is toegenomen. Dit is mede tot stand gebracht door het inzetten van een beweegmakelaar, welke als bruggenbouwer heeft gefungeerd tussen de nulde en 1e lijn. Door middel van een multidisciplinaire samenwerking is deze groep aangezet tot een actievere leefstijl. Er zijn in ons project 103 deelnemers actief geworden die voorheen niet aan sport deden! Hiervan is 89% actief gebleven. De gecombineerde leefstijlinterventie gaat ook door na het beëindigen van dit project. De samenwerking met de eerste lijn en lokale sportaanbieders zal nog verder ontwikkeld moeten worden. Het is slechts zeer beperkt gelukt om binnen de (inmiddels opgeheven) gemeente Maasdonk een structurele gecombineerde leefstijlinterventie op te zetten. Door deelname aan ons project is het aantal personen met overgewicht afgenomen. Het actiever worden van niet actieve volwassenen heeft geleid tot hieraan gerelateerde gezondheidswinst.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Sportparticipatie van de niet actieve volwassen personen in de (voormalige) gemeente Maasdonk is toegenomen. Er zijn in ons project 103 deelnemers actief geworden die voorheen niet aan sport deden! De multidisciplinaire samenwerking van P.O.H., zorg, sport- en beweegaanbieders, beweegmakelaar en de inzet van fitness 2.0 is door meerdere redenen niet optimaal tot stand gekomen. De gemeente is opgeheven (en opgedeeld). De P.O.H.-ers en huisartsen waren niet bereid om een samenwerkingsorganisatie op poten te zetten (dit kreeg geen prioriteit). De sport- en beweegaanbieders stelde zich terughoudend op (waren sceptisch over fitness 2.0) en onze beweegmakelaar kreeg ze niet voldoende overtuigd. De deelnemers die met het traject begonnen toonden nauwelijks interesse in andere sportaanbieders. Zo nu en dan een sporter die zich aansloot bij een sportvereniging uit Maasdonk. Door deelname aan ons project is het aantal personen met overgewicht binnen de projectgroep afgenomen. Het is nu nog niet bekend hoe zich dit verder heeft ontwikkeld onder de bevolking (het zou ook kunnen dat er door andere redenen inmiddels zelfs meer mensen met overgewicht zijn). De laatste cijfers van de GGD zijn hierover nog niet bekend en zullen ook niet specifiek voor Maasdonk worden aangeleverd omdat deze gemeente per 1 januari is opgedeeld (naar Oss en 's-Hertogenbosch). We gaan er nu van uit dat het actiever worden van niet actieve volwassenen heeft geleid tot hieraan gerelateerde gezondheidswinst.

 

Fitness 2.0 is onvoldoende geïmplementeerd. Door ontbinding van de gemeente en terughou-dendheid van sportaanbieders was er te weinig draagvlak voor. Onze beweegmakelaar is er niet in geslaagd om dit goed op de kaart te krijgen.

 

Er is nog slechts een beperkte structurele gecombineerde leefstijlinterventie tot stand gekomen. De huisartsen verwijzen hierbij ook naar het falen van de eerder aangekondigde beweegkuur. Door diverse lokale belangen (redenen die ook persoonlijke belangen kennen, dit kan eventueel nog wel toegelicht worden) heeft dit nog niet tot de gewenste situatie geleid.

 

Het gaat hier om 3737 inwoners met overgewicht (waarvan 411 obesitas en 500 bij de huisarts geregistreerde diabeten). 49% van de volwassenen in de gemeente Maasdonk heeft overgewicht, waarvan 11% obesitas. Van de 3737 personen wilde we 7% includeren (waarbij er 61 uitvallers geteld worden) dat betekent 200 kandidaten voor 2 jaar. Later is dit bijgesteld naar 100 deelnemers in 2 jaar.

 

Er is een gewichtsreductie van (gemiddeld) 5% bereikt. Met uitschieters naar 26% (i.c.m. een maagverkleining). Er wordt minder gelet op de BMI omdat de BMI geen valide uitslag kan geven ivm het aanmaken van spiermassa. Het vetpercentage houdt hier wel rekening mee, waardoor bij ons deze maat gehanteerd wordt.

 

Het gewenste streven van 200 deelnemers is 100 geworden!! Roelf had deze aanpassing 29 november 2014 doorgegeven? De 100 deelnemers zijn bereikt, 103 deelnemers hebben deelge-nomen (44 nu nog in het traject, de laatste eindigen pas in juni 2016, Er zijn 11 uitvallers, En tot op heden zijn 41 deelnemers lid geworden bij Move2BFit (bij fitness, groepslessen en/of nordic walking), Er zijn 7 deelnemers een andere sport gaan doen in Maasdonk). Mede door de minder goede samenwerking met POH’ers zijn er minder (potentiële) kandidaten doorgestuurd dan ver-wacht.

 

Sportaanbieders in Maasdonk werkte slechts tijdelijk (en beperkt) mee aan een gecombineerde abonnementsstructuur. Mogelijk dat dit in de nabije toekomst in de nieuwe situatie (na de ge-meentelijke herindeling) beter wil lukken.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We zijn tevreden over de samenwerking met sportverenigingen in de omgeving. Elke deelnemende vereniging staat open voor activiteiten en zij werken graag mee om mensen enthousiast te maken en te houden voor de sport. Ook de verbinding met het gemeentelijk beleid is prima. Dit project sluit prima aan op het nieuwe beleidsplan van de gemeente en het contact en verslaglegging verloopt goed. Echter krijgen we straks wel te maken met de herindeling waardoor de gemeente Maasdonk gesplitst wordt in twee gemeenten (Oss en Den Bosch).

 

Op dit moment loopt de tijdsplanning echter niet geheel als verwacht. Het aantal deelnemers wat we op dit moment voor ogen hadden is nog niet behaald. Dit komt mede door een niet goed lopende samenwerking met enkele POH, waardoor doorverwijzingen niet of niet goed gedaan worden. Tevens hebben ledenwervingsacties in het verleden niet gezorgd voor het beoogd aantal nieuwe deelnemers. Vanaf september wordt er een geheel nieuwe aanpak gecreëerd waarbij we een groei verwachten.

 

Daarnaast merken we dat er weinig deelnemers zijn die kiezen voor een interventie van de menukaart. Slechts een kleine groep kiest voor een interventie. De grootste groep blijft fitnessen, de activiteit waarmee ze zijn begonnen om beweegervaring op te doen en conditie op te bouwen. Om mensen tóch kennis te laten maken met andere sporten organiseren we binnenkort proeflessen/kennismakingslessen in groepjes om het laagdrempelig te houden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het belangrijkste resultaat is van een man die d.m.v. Maasdonk in Beweging 40 kilo is afgevallen en hij voelt zich fit, energiek en zit lekker in zijn vel. Hij is een voorbeeld voor anderen en deelt graag zijn ervaringen en tips met andere deelnemers. Maar ook andere deelnemers hebben goede resultaten geboekt en zijn enthousiast. En uiteraard zijn er ook mensen die afhaken om verschillende redenen.

 

Daarnaast zijn deelnemers enthousiast over de themabijeenkomsten van de diëtiste die we aanbieden, we merken dat deelnemers bewuster omgaan met voeding en hier ook met andere deelnemers over praten en hun ervaringen delen. Opvallend is dat deze personen ook betere resultaten boeken in gewichtsverlies en afname van het vetpercentage dan personen die ervoor kiezen niet deel te nemen aan de bijeenkomsten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Patiënten uit zowel de huisartsenpraktijken als uit onze fysiotherapiepraktijk zijn moeilijk duurzaam in beweging te krijgen. We hebben hier nog geen (betaalbare) deskundige (beweegmakelaar) voor.

Door middel van dit project, waarbij de interventie Fitness 2.0. zal worden ingezet willen we primair inactieve volwassenen met (pre)diabetes en/of overgewicht (BMI>25) binnen de gemeente Maasdonk aanzetten tot een actievere leefstijl met behulp van een beweegmakelaar welke als bruggenbouwer fungeert tussen 0e en 1e lijn en zorgt voor een warme overdracht van deelnemers tussen verschillende samenwerkingspartners. Door middel van een multidisciplinaire samenwerking met sport- en beweegaanbieders, huisartsen, POH, fysiotherapeuten, diëtiste, GGD e.a.. zal de doelgroep aan worden gezet tot een actievere leefstijl. Met beweegvormen voor iedere beurs.

 

Door de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) met de beweegmakelaar en samenwerking tussen 0e en 1e lijn komt er een structurele organisatie om de sportparticipatie van niet actieven lokaal te verhogen.

 

We gaan het aanbod later ook aanbieden aan jongeren met overgewicht van 13 tot 18 jaar in de vorm van de interventie RealFit. Hier zal tevens subsidie voor worden aangevraagd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website