Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het programma Special Heroes blijkt een prima manier te zijn om leerlingen van het speciaal (basis) onderwijs te enthousiasmeren voor sport en bewegen. Drie scholen (ca 370 ll) en zes aanbieders van sport en bewegen hebben deelgenomen. Leerlingen ervaren in de vertrouwde omgeving van de school, in aanvulling op de lessen bewegingsonderwijs, nieuwe sporten of vormen van bewegen. Ze kunnen ontdekken wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn. De trainers komen in de school, vakleerkrachten en trainers delen daardoor kennis en ervaring. De scholen en aanbiedersweten elkaar, ook na dit project, te vinden. Ook zijn de aanbieders (nog meer) gemotiveerd om specifiek aanbod te ontwikkelen. Een belangrijk aandachtspunt blijft de doorstroom van leerlingen. Begin met een 0-meting en volg leerlingen bij hun sport of beweeg keuze. Leerlingen krijgen na de clinics informatie over een vervolgaanbod. Sommige leerlingen stromeninderdaad gelijk door, anderen nog niet. Ouders vervullen hierbij een belangrijke rol, nodig hen uit bij de afsluitende clinics. Ook de verbindende en adviserende rol van een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris is hierbij essentieel.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door middel van een structurele inbedding van sport- en beweegactiviteiten binnen en buiten de school de sportdeelname vanleerlingen op de 3 cluster-3 scholen in Haarlem met 30% vergroten.

 

Uit de 0-meting die aan het begin van het traject heeft plaatsgevonden bleek dat er 45 leerlingen lid zijn van een sportvereniging. Dit is (bij 375 leerlingen totaal) eensportparticipatie van slechts 12%. Tijdens de 1-meting die aan het einde van de tweejarige projectperiode is gehouden blijkt dat 15% lid is van een sport- of beweegaanbieder.

Bij de 1-meting is ten opzichte van de 0-meting een stijging waarneembaar van circa 22%.

De cijfers zijn niet goed 1 op 1 te vergelijken omdat de leerlingen die in de 0-meting en de 1-meting zijn bevraagd niet geheel gelijk zijn. Leerlingen uit groep 8 hebben tussentijds de school verlaten.

 

In dit doel zijn twee componenten te onderscheiden, namelijk:

• Sportdeelname van leerlingen vergroten. Dit component bevindt zich op het niveau van de leerling.Op de 3 scholen die hebben meegedaan aan het project zaten in 2013 375 leerlingen, variërend in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar. Van deze leerlingen was 12% lid van een sportvereniging. Na afloop van het schooljaar 2014/2015 hebben we hier opnieuw naar gekeken. In juli 2015 hadden de scholen een totaal van 372 leerlingen. Hiervan zijn er nu 15% lid van een sportvereniging.

• Structurele inbedding van bewegings- en sportactiviteiten binnen en buiten school realiseren. Dit component bevindt zichop organisatieniveau en betreft zowel de school als het aanbod.Alle deelnemende scholen zijn enthousiast over het programma en hebben aangegeven verder te willen gaan met het project Special Heroes. Echter zullen de scholen hier zelf financiële middelen voor moeten zoeken.

We hebben wel gemerkt dat bepaalde sporten populairder zijn dan de anderen. Hockey, judo, voetbal en dans zijn populair en handbal, honkbal en korfbal minder. Als we kijken naar de toekomst willen wij het aanbod ook uitbreiden met andere sporten/verenigingen.

Beide componenten zijn niet los van elkaar te zien en versterken elkaar.

Doelstellingen gericht op individueel niveau :

Vergroten van de sportdeelname.

• Na 2 jaar deelname aan het programma heeft 90% van de leerlingen van de deelnemende scholen kennisgemaakt metSpecial Heroes.

Dit is gerealiseerd, vrijwel alle leerlingen van de scholen, uitgezonderd de groepen 1 en 2 hebben deelgenomen aan Special Heroes.

• Na 2 jaar deelname aan het programma is 42% van deze leerlingen lid van een sport- of beweegaanbieder.

Deze doelstelling is veel te optimistisch gebleken in relatie tot de uitkomsten van de 0-meting.

 

Neveneffecten die hieruit voortvloeien:

• leerlingen leren samenwerken door sporten en bewegen

• leerlingen leren omgaan met winnen en verliezen

• leerlingen breiden hun ‘leefwereld’ uit

• leerlingen bereiden zich voor op zinvolle invulling van hun vrije tijd

• leerlingen vergroten hun zelfvertrouwen

 

Doelstellingen gericht op organisatieniveau:

Structurele inbedding van beweeg- en sportactiviteiten binnen en buiten school.

• Op 1 september 2015 hebben 3 scholen meegedaan aan het programma Special Heroes.

• Alle 3 de scholen hebben Special Heroes geborgd vanaf 1 september 2015.

• Jaarlijks wordt er een gezamenlijke sportdag georganiseerd met de deelnemende scholen en de deelnemende verenigingen.

• Buurtsportcoach voor aangepast sporten blijft de schakel tussen de verenigingen en de scholen.

 

Neveneffecten:

• Bewustwording belang sport en bewegen op diverse niveaus binnen de 3 scholen.

• Sportaanbieders (beter) toerusten met betrekking tot de instroom van jongeren met een handicap.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het afgelopen schooljaar zijn er vanuit Judovereniging ABC Kops in het kader van Special Heroes (aangepast sporten) kennismakingslessen Judo gegeven op de de van Gilseschool (cluster 2) in Haarlem. Vanuit deze kennismakingslessen heeft er doorstroming plaatsgevonden naar de vereniging. Wekelijks sporten er nu 18 jongeren met een beperking bij ABC Kops.

 

Vanuit deze doorstroming is bij ABC Kops het plan ontstaan om een aanvraag te doen voor de sportimpuls voor de speciaal onderwijsinstellingen in Haarlem die nog niet meedoen aan Special Heroes.

 

Samen met SportSupport en de regionaal projectleider van Special Heroes zijn er gesprekken gevoerd met drie cluster 3 scholen in Haarlem. Deze scholen hebben positief gereageerd maar gaven allen aan om kennismakingslessen te willen krijgen van meerdere sporten verdeeld over het jaar en goed te kijken welke sport het beste past bij iedere groep. Vervolgens heeft er een 0-meting plaatsgevonden op de scholen om de sportparticipatie te meten en de sportwensen van de leerlingen te achterhalen.

 

Vanuit de gesprekken met de scholen heeft er op 23 januari een bijeenkomst plaatsgevonden voor verenigingen uit de omgeving Haarlem die een aanbod hebben voor jongeren met een beperking. Uiteindelijk zijn er 7 sportverenigingen geweest die aan willen haken bij de aanvraag. Dit zijn een hockey-, voetbal-, handbal-, dans-, honkbal-, korfbal en de judovereniging.

 

Bij toekenning zal er in september 2013 een overleg plaatsvinden met de drie scholen en de verenigingen. Tijdens dit overleg wordt er dan een jaarplanning gemaakt waarbij de scholen aangeven in welke sporten en in welke periode zij de kennismakingslessen willen hebben.

 

De kennismakingslessen zullen onder schooltijd plaats moeten vinden, waarna de kinderen uiteindelijk doorstromen naar de vereniging. De ouders spelen hier een belangrijke rol in, dus aan de start van het project zullen de ouders geinformeerd worden door middel van een ouderbijeenkomst.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website