Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Zaanstad zitten ca 463 kinderen in het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) ongeveer 70% hiervan is basisonderwijs en zo'n 30 % in het VO. Uit onderzoek is gebleken dat deze kinderen statistisch minder aan sport doen c.q. bewegen. In het kader van een 'gezonde samenleving' gaat de gemeente (via een getrapte subsidie) een vervolg geven aan de werkwijze die wij in het project gehanteerd hebben. Jammer is alleen dat de kinderen in het VO daar buiten gaan vallen, terwijl hier de gezondheids- en sociale risico's het groots zijn.

 

Het is gelukt om alle kinderen in beweging te krijgen, maar niet gelukt is om deze groep ook structureel en duurzaam te laten sporten c.q. bewegen; slechts een klein deel is doorgestroomd naar een reguliere sportaanbieder.

 

De betrokkenheid van de ouders ofwel het ontbreken hiervan is de grootste oorzaak hiervan; in de rapportage worden een aantal aanbevelingen gedaan om dit punt meer aandacht te geven en tot oplossingen te komen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De structurele inbedding van bewegings- en sportactiviteiten is ruimschoots behaald binnen en buiten de school. Voortzetting van het project na de subsidieperiode met de scholen voor speciaal onderwijs en het Sportbedrijf van de Gemeente Zaanstad is hier wel het bewijs voor.

De verhoging van de sportparticipatie van 25% is bij lange na niet gehaald.

 

Aan het eind van de projectperiode hebben alle betrokken scholen meegedaan aan het Special Heroes programma en is zelfs uitgebreid met twee locaties (104 leerlingen) die binnen het budget bediend konden worden.

De borging na 1 september 2019 wordt gerealiseerd door de werkgroep, bestaande uit het Sportbedrijf Zaanstad, het ‘Platform aangepast sporten’ en de scholen voor speciaal onderwijs, dmv clinics, brede school activiteiten en participatie van 14 verschillende sportverenigingen met een aanbod ‘aangepast sporten’.

De participatie van de regiomedewerker van Teamsportservice Zaanstreek-Waterland is vroegtijdig afgebroken door de overname van het Sportbedrijf Zaanstad. Aangezien hier nog geen expertise aanwezig is, wordt de schakelfunctie uitgevoerd door de coördinator van het ‘Platform aangepast sporten’.

 

Door het betrekken van de onderwijsteams bij de uitvoering van het project, de regelmatige consultaties met de managementteams, is de bewustwording sterk toegenomen, hetgeen o.a. blijkt uit de voortdurende vraag om de activiteiten te continueren en zelfs uit te breiden.

 

Door veel ‘spin-offs’ en workshops wordt de kennis en belangstelling voor de doelgroep, door de sportaanbieders / trainers vergroot

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kinderen van het speciaal onderwijs bewegen en sporten beduidend minder dan valide kinderen. Deze kinderen, met lichamelijke, geestelijke, verstandelijke beperkingen en/of gedragsproblemen, zijn in veel mindere mate aangesloten bij een sportvereniging of beweegorganisatie. In de Zaanstreek is het 'Platform Aangepast Sporten ontstaan, die samen met 14 verschillende sportverenigingen met een aanbod voor aangepast sporten, de scholen voor het speciaal onderwijs, het Sportbedrijf Zaanstad en Team Sportservice Zaanstreek-Waterland een samenwerking aangegaan om deze kinderen meer te laten bewegen en kennis te laten maken met de verschillende sporten c.q verenigingen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het eerste jaar zijn 317 leerlingen van het speciaal onderwijs bereikt met een aantal sporten, die in het tweede jaar verder gaan met kennismaking van andere sporten. Daarnaast hebben 450 kinderen uit het speciaal onderwijs meegedaan aan de 'Special Olympics Sportdagen' waar ze kennis hebben gemaakt met 14 verschillende sporten en beweegactiviteiten

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

WIE:

Voor het tot stand komen van deze SportImpuls aanvraag is samengewerkt met 4 scholen speciaal onderwijs PO en VO, Sportservice Zaantreek-Waterland afdeling aangepast sporten, gemeente Zaanstad, Platform Aangepast Sporten Zaanstreek bestaande uit 14 sportverenigingen met aangepast sportaanbod of die aanbod willen opstarten. Penvoerder is tennisvereniging Zaansport.

 

Uit onderzoek naar het sportgedrag en wensen en behoeften van leerlingen van het speciaal onderwijs blijkt dat 59% niet sport. Qua sportwensen worden dansen, voetbal, gymnastiek en paardrijden aangegeven. Verenigingen met een aangepast sportaanbod geven aan de doelgroep moeilijk te vinden en binden

 

WAT:

Special Heroes is een sportstimuleringsproject om de sportparticipatie van leerlingen in het speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 – 20 jaar te vergroten: 80% van de leerlingen maakt kennis met minimaal 4 nieuwe vormen van sport en bewegen en ontdekken wat ze leuk vinden, wat bij ze past. Onder deze leerlingen is het doel om de structurele sportparticipatie met 25% te verhogen.

 

De kinderen worden in 3 fasen naar de sportverenigingen toegeleid: in de 1e fase vinden de binneschoolse activiteiten plaats (4 kennismakingslessen); in fase 2 worden naschoolse activiteiten georganiseerd (3 lessen) en in fase 3 worden kinderen naar de vereniging toegeleid.

 

Van de verenigingen die open staan om te participeren hebben een aantal al een sportaanbod voor de doelgroep maar geven aan de doelgroep moeilijk te vinden en binden (zoals turnen). Andere verenigingen willen juist aanbod opstarten (zoals dansen en zitvolleybal) en zien kansen in deelname aan Special Heroes.

 

WAAR:

De kinderen van het Speciaal Onderwijs PO en VO worden benaderd op de scholen doordat de vakleerkrachten lichamelijke opvoeding meedraaien in het Special Heroes project en de trainers van de verenigingen de kinderen opzoeken op school onder schooltijd.

 

WANNEER:

Op de deelnemende scholen zullen per schooljaar 2 sportblokken worden aangeboden. Dit houdt in dat er gedurende de projectperiode 4 sportblokken per school worden aangeboden. In het najaar 2017 is het de bedoeling dat deze sportblokken worden gepland in samenspraak met de verenigingen en de scholen.

 

HOE:

Special Heroes is een project waar de volgende partners met elkaar samenwerken: speciaal onderwijs, Sportservice Noord-Holland (locatie Zaanstreek-Waterland: afdeling aangepast sporten), gemeente Zaanstad, Platform Aangepast Sporten in de Zaanstreek en sportverenigingen met of zonder aangepasts portaanbod..

 

Na de twee projectjaren wordt het project voortgezet door het speciaal onderwijs, Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Zaanstreek-Waterland en het Platform Aangepast Sporten in de Zaanstreek. Sportservice Zaanstreek-Waterland cq. de regiomedewerker aangepast sporten zal verantwoordelijk zijn/blijven voor de verbinding tussen de school en vereniging. Er wordt ingezet op een (gemeentelijk subsiduele) aanvulling in de vorm van een combinatiefunctionaris Special Heroes. Daarnaast worden andere fondsen aangeschreven om een deel van de kosten te dekken. De scholen wordt gevraagd een eigen bijdrage te leveren. De verenigingen geven aan te blijven participeren na de projectperiode en naar behoefte lessen te willen geven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website