Projectomschrijving

Maanden van samenwerken tussen 3 verschillende sport- en zorgaanbieders in de gemeente Almere, heeft geleid tot het opstellen en uitwerken van de Sportimpulsaanvraag 2015. De kracht van de aanvraag schuilt in de methodische aanpak om de zeer moeilijk bereikbare doelgroep van dak- en thuislozen, met veelal verslavings en psychiatrische problemen, zwerfjongeren en groepen levend op de armoedegrens door werkeloosheid en schulden, in de gemeente Almere aan het sporten of bewegen te krijgen. Centraal in de aanpak staat de aansluiting op de mogelijkheden en 'eigen kracht' van de deelnemer i.p.v. zijn beperkingen. Meedoen is belangrijker dan prestaties leveren. Sporting Almere (voetbal/hoofdaanvrager) AVA '81 (atletiek) en Shinbukaidojo bieden specifieke, afgestemd op het beoogde doel, begeleiding aan, om cliënten van het Leger des Heils, Tractio (re-integratiebedrijf) en de PI Almere in beweging te krijgen en stimulering maatschappelijke deelname.

Na twee jaar projectperiode is gebleken dat het bereiken van vooropgestelde doelen, aangaande het project 'Scoren met gezondheid', in de praktijk moeilijker was dan vooraf ingeschat. De praktijk, de beoogde doelgroepen te bereiken, bleek vele malen ingewikkelder dan de papieren theorie. Het project is in zijn startfase al snel 2 deelnemende partijen kwijt geraakt. Dit als gevolg van reorganisaties binnen de 2 instellingen. De doelgroep die overbleef was voornamelijk afkomstig uit het Leger des Heils. Als gevolg van verschillende vormen van problematiek, kenmerkt de aard van deze cliënten zich door vluchtigheid, snelle bevrediging van behoeften, zich niet houden aan afspraken, gemakzucht en moeite met elke vorm van structuur. Binnen dit gegeven is het essentieel dat er voldoende afstemming plaats vindt tussen de begeleiders en de sportaanbieders. De inspanning van de projectleiding heeft er niet toe geleid dat deze kloof is gedicht. De aanvragers zijn tot de conclusie gekomen dat een dergelijk project een grotere kans van slagen heeft, wanneer behoeften, rollen en taken vooraf duidelijk geïnventariseerd zijn. De verplichtingen, behorend bij de uitvoer van een dergelijk project, moeten beter uit-onderhandeld zijn en worden vast gelegd. De rol van de projectleider is binnen 'Scoren met gezondheid' onderschat of onvoldoende ingevuld. Getoonde belangstelling van andere partijen is door het ontbreken van een goede organisatie onvoldoende benut. Tussen het project en de interventie-eigenaar moet gedurende de subsidieperiode veel meer contact zijn, hiertoe moeten beide partijen meer initiatieven tonen. In verschillende overleggen (op gemeentelijk niveau) met sportclubs is bereidheid gemerkt om met deze moeilijke doelgroepen iets te doen. Het is helaas niet gelukt hier vervolg aan te geven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website