Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project schoolsportvereniging Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk (SPT) is in 2012 gestart. Voor herkenbaarheid is gekozen om gebruik te maken van een lopend stimuleringsproject van de Gemeente Groningen, genaamd Bslim. We hebben de naam veranderd in Bslim SchoolSportClub.

 

Er zijn vijf SchoolSportClubs gerealiseerd met de doelstelling de kinderen in de basisschoolleeftijd in de wijk SPT waar vrijwel geen sportverenigingen

zijn gesitueerd, de optimale mogelijkheid bieden om in hun directe woon- en leefomgeving in georganiseerd verband structureel te sporten.

 

Er hebben in totaal 1781 kinderen deelgenomen aan de verschillende activiteiten binnen de SchoolsportClub.

 

De Schoolsportclub wordt na de projectperiode van twee jaar gecontinueerd in de wijk, waarbij de borging is gerealiseerd.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens de projectperiode zijn vijf schoolsportverenigingen in Selwerd,Paddepoel en Tuinwijk opgezet. De volgende sportverenigingen hebben zich verbonden aan het project: Basketbal, Judo, Tafeltennis, Voetbal en Floorball. Tijdens de duur van het project hebben er 800 kinderen deelgenomen aan de clinics van de verenigingen en zijn er 120 kinderen lid geworden van de schoolsportvereniging, waarvan er 40 kinderen zijn doorgestroomd naar de vereniging.

Er is een samenwerkingsverband gerealiseerd tussen de basisscholen, de sportverenigingen en andere lokale organisaties. Door het organiseren van een structureel aanbod van sporten binnen de schoolsportvereniging in combinatie met lidmaatschap heeft de bewegingsarmoede verlaagt in de wijk. De sportdeelname is met 13% vergroot in de projectperiode.

Door het implementeren van de vreedzame wijk binnen de schoolsportvereniging werken we met een duidige visie met betrekking tot de normen, waarden en scociale competenties van de kinderen.

Door in te zetten op het contact met ouders en het organiseren van ouderbijeenkomsten kunnen wij de ouderbetrokkenheid vergroten, zodat kinderen doorstromen naar de schoolsportclub.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op 10 oktober 2012 is de Bslim SchoolsportClub officieel van start gegan d..m.v. een spetterende kick off met 3 basisscholen en 4 verenigingen. We zijn gestart met judo, voetbal, basketbal en floorball. Tijdens de kick off hebben de kinderen zonder sportvereniging een keuze gemaakt uit de 4 sporten. Daarna volgde een gratis periode van 8 weken, waarin kinderen konden ervaren om bij een vereniging te sporten. In deze periode was het van belang om ook de ouders mee te krijgen naar de trainingen. Na de gratis periode zijn er ouderbijeenkomsten georganiseerd waarbij de verenigingen samen met de coordinator ouders hebben geinformeerd over het verenigingsleven. Daarna konden de ouders de kinderen opgeven voor de schoolsportclub. De kinderen worden dan lid van de Bslim Schoolsportclub. Op dit moment draaien de schoolsportclubs 5 maanden met lidmaatschap en zijn er totaal 75 kinderen lid geworden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de gratis periode hebben ongeveer 100 kinderen kennis gemaakt met de Bslim SchoolSportClub. Uiteindelijk zijn er nu 75 kinderen lid geworden, waarbij het het aantal soms licht stijgt of licht daalt. Dit heeft te maken met het feit, dat kinderen doorstromen naar de vereninging die de schoolsportclub draait of dat kinderen en ouders enthousiast geworden zijn door de schoolsportclub en zelf een vereniging hebben gezocht.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De SchoolSportClub SPT wil meer kinderen uit de achterstandswijk Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk van de stad Groningen structureel laten sporten in verenigingsverband. Daarvoor wil zij inzetten op de interventie; Schoolsportvereniging.

 

Beschrijving van de interventie

De Schoolsportvereniging, een initiatief vanuit Rotterdam Sportsupport, heeft als doel kinderen structureel sport aan te bieden in de eigen wijk of in de buurt van school. Bij de schoolsportvereniging kunnen meerdere scholen in de wijk zich aansluiten. Voor het verzorgen van de diverse sporttrainingen in de wijk, doet de schoolsportvereniging een beroep op sterke sportverenigingen. Deelnemende sportverenigingen krijgen dus eigenlijk een satellietlocatie in de wijk. Dat levert niet alleen nieuwe leden op. De sportverenigingen dragen op deze manier ook een steentje bij aan een gezonde en sportieve toekomst voor de jeugd. Daarnaast krijgt de wijk een positieve impuls.

 

Doel

Het doel van de interventie is het bestaande sportaanbod beter te laten aansluiten op de behoefte van kinderen van 4-12 jaar. De interventie bereikt kinderen in wijken waar geen of nauwelijks sportverenigingen zijn.

 

Effecten van de Schoolsportvereniging

De interventie ‘Schoolsportvereniging’ heeft binnen een aantal jaar geleid tot meer dan 1800 extra leden bij de deelnemende sportverenigingen in Rotterdam. Het Verwey-Jonker instituut heeft de schoolsportvereniging 4 jaar gevolgd en naast een verhoogde sportdeelname de volgende positieve effecten van de schoolsportvereniging benoemd.

www.rotterdamsportsupport.nl/downloads/42_rapport_veilig_sporten_in_de_buurt.pdf

- 84% van de kinderen vindt het door de schoolsportvereniging leuker om te sporten.

- De schoolsportvereniging krijgt vier op de tien kinderen uit minder kansrijke wijken structureel aan het sporten.

- Eén op de drie ouders wordt zelf enthousiast om te gaan sporten.

- 64% van de ouders ziet hun kinderen minder op straat rondhangen.

- 58% van de ouders geeft aan dat hun kinderen minder achter de tv of computer zitten.

- 69% van de ouders ervaart dat de kinderen het door de schoolsportvereniging leuker vinden om naar school te gaan.

- 80% van de leerkrachten geeft aan dat kinderen door sport sociale competenties leren en gevoel van eigenwaarde krijgen.

 

Aanpak

In de schoolsportvereniging werken de basisscholen en sportverenigingen samen om kinderen te laten sporten. Dit doen ze door het sportaanbod en de woon- en leefomgeving dichter bij elkaar te brengen. Waar de kinderen normaal gesproken naar de vereniging toe moeten, brengt de schoolsportvereniging de vereniging naar de kinderen toe.

 

Trainers van de sportverenigingen verzorgen direct na schooltijd trainingen op of in de buurt van de scholen waardoor de kinderen in hun directe omgeving structureel kunnen sporten. De kinderen worden gewoon lid van de vereniging en gestimuleerd om mee te doen in de reguliere competitie waarbij de trainingslocatie in de wijk blijft.

 

Meerdere scholen in de wijk kunnen zich aansluiten bij de schoolsportvereniging. De schoolsportvereniging heeft dan ook een wijkgebonden karakter. Verder is de keuze voor de sporten een belangrijk onderdeel van de schoolsportvereniging. Afgaand op de interesses van de leerlingen en de nabijheid van de verenigingen worden meerdere sportverenigingen gekoppeld aan de schoolsportvereniging. Hierdoor ontstaat niet alleen een variatie in het aanbod maar vervult het ook de behoefte van de kinderen.

 

De coördinator van de schoolsportvereniging heeft een groot aandeel in het succes van de schoolsportvereniging.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website