Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project heeft er in Dordrecht op het gebied van jongerensport toe geleid dat er een goede samenwerking is ontstaan tussen onderwijs, sport en gemeente. Inmiddels is er een intensieve samenwerking tussen de buurtsportcoach, schooldirecties en vakleerkrachten van zes scholen en verschillende sportaanbieders. Deze samenwerking heeft er tevens toe geleid dat er directer ingespeeld kan worden op de behoeften van de verschillende segmentaties binnen de doelgroep en een groot draagvlak is ontstaan. Daardoor bleek dat niet elke sport, locatie en tijdstip aansluit bij een school of individu, waardoor het maatwerk blijft en ingespeeld moet worden op de trends. Kennisdeling tussen de verschillende partijen blijft daarom cruciaal.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

(1) Beide schooljaren doen minimaal 15 deelnemers per school mee per tak van sport.

Dit verschilt per school. De rol van school en de buurtsportcoach is hierin cruciaal. Indien een school er niet voor 100% achter staat onderstaan er obstakels. Bij een aantal scholen koste te tijd om hun hier bewust voor te maken en in de juiste modus te zetten.

 

(2)Beide schooljaren doen voor zaalvoetbal minimaal 30 deelnemers per school mee

Uiteindelijk bleek het lastig om deze aantallen per school te bereiken. Het tweede schooljaar hebben we ook gezocht naar een nuance in het concept om meer in te spelen op de doelgroep. Een overkill van het 'gratis' voetbalaanbod in de wijk is hierin ook een factor.

 

(3)Na twee jaar haken er minimaal drie andere scholen in Dordrecht aan bij schoolactieve verenigingen

Gedurende de looptijd van dit programma is het aantal uitgebreid naar zes scholen; Johan de Witt Gymnasium, Stedelijk Dalton Lyceum Overkampweg, Stedelijk Dalton Lyceum Kapteynweg, Insula College Halmaheiraplein, Insula College Koningsstraat en Wartburg College

 

(4)Gemiddeld neemt 23% van de leerlingen deel aan schoolactieve verenigingen op jaarbasis

Aan de onderschoolse gastlessen hebben alle leerlingen (muv de zieken) deelgenomen van de deelnemende scholen. Het percentage welke deel heeft genomen aan het naschoolse aanbod (schoolactieve verenigingen) ligt onder de 23%. In het eerste jaar was dit 20,4% van 450 en in het tweede jaar 6,3% van 1800. Dit kan te maken hebben met verschillenden onderdelen; te hoge deelnemersbijdrage, ca. 60% is al lid van één of meerdere sporten, andere interesses, aanbod voldoet niet aan de behoefte van die leerlingen, etc…

 

(5)Binnen elke sport zal 15% van de deelnemers lid worden van de sportvereniging

Bekeken over het totaal aan deelnemers van het naschoolse aanbod verdeeld over alle sporten in is het eerste 48,9% lid geworden en in het tweede jaar 22,1%.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project schoolactieve vereniging is in Dordrecht samengevoegd tot de "Highschool Challenge". In het eerste projectjaar hebben meer dan 100 kinderen uit het VO meegedaan aan een van de 6 sporten. Naast de gestarte scholen en sportaanbieders, zijn voor jaar 2 al andere scholen en aanbieders gevonden die aansluiten. Dit bespoedigd en bevorderd de gewenste borging na de projectfase. Op de deelnemende scholen zijn schoolsport coördinatoren (vakdocenten LO) die contactpersoon zijn. Een buurtsportcoach voor de leeftijd 12+ is aangesloten. Het project wordt gecoördineerd vanuit het sportbedrijf Dordrecht, waardoor ook borging in het gemeentelijk beleid is gewaarborgd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er hebben in het eerste jaar 6 sportaanbieders meegedaan. In jaar 2 worden dat er 7.

Bij elke sport hebben er minimaal 15 deelnemers meegedaan (zaalvoetbal het dubbele aantal).

Er hebben 3 scholen meegedaan. In jaar 2 worden dat er 5.

Elke school heeft een schoolsport coördinator.

In het project is een buurtsportcoach actief.

Project is langdurig geborgd in sportbeleid.

Er liggen lange termijn afspraken met VO scholen (tot een jaar na de subsidie)

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze aanvraag richt de Dordtse zaalvoetbalvereniging ‘Soccer For Life’ zich samen met vijf andere lokale sportverenigingen met de interventie ‘Schoolactieve Verenigingen’ op de drie VMBO-scholen op het leerpark. De leerlingen van deze scholen zijn grotendeels woonachtig in de ‘Vogelaarswijken’ van Dordrecht West. Zij zijn moeilijker bereikbaar voor de traditionele sportvereniging. Zowel het Wartburg College (Reformatorisch onderwijs), Stedelijk Dalton Lyceum (Openbaar onderwijs) als Insula College (Christelijk onderwijs), blijken naar aanleiding van een grootschalig onderzoek onder leerlingen van deze scholen, grote behoefte te hebben aan een naschools sportprogramma. Zes sporten zijn op alle drie de scholen als favoriete keuze uit het sportonderzoek naar voren gekomen, waarbij een scholencompetitie zaalvoetbal er bovenuit steekt als favoriete sport.

 

Schoolactieve verenigingen maakt onderdeel uit van het gemeentelijk sport- en gezondheidsbeleid Doe ff Gezond. Ambitie van Doe ff Gezond is dat in 2015 studenten op het Leerpark gestimuleerd worden tot een gezonde en actieve leefstijl. Jongeren worden getriggerd om structureel te sporten en bewegen. Wij richten ons met schoolactieve verenigingen op sportparticipatie. Naast sportparticipatie richt Doe ff Gezond zich op leerlingen met overgewicht en gezonde voeding (beweegprogramma, gezonde schoolkantine, lespakket gezonde leefstijl).

 

Projectorganisatie

Een ervaren programmaleider van Sportbedrijf Dordrecht zal als kartrekker gaan functioneren binnen schoolactieve verenigingen. Hij zal de projectgroep aansturen die bestaat uit geledingen vanuit het onderwijs, sport- en beweegaanbieders en de buurtsportcoach.

 

Doelstelling van de trajecten van de schoolactieve verenigingen is het verhogen van de sportparticipatie in een schoolse setting, oriëntatie op divers sportaanbod, verantwoorde keuze voor blijvende sportdeelname en doorstroming naar de sportvereniging.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website