Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samen Sportief Afvallen Borne is gestart op 21 januari 2015. Op 31 oktober 2016 is dit project beëindigd.Borne kent relatief veel ouderen en mensen met een ongezonde leefstijl. Het project maakt gebruik van de ketenaanpak tussen de huisartsen die contact hebben met deze doelgroep en de lokale fysiotherapeut en sportvereniging Borne Blijft Fit. Potentiele deelnemers werden actief gestimuleerd, omdat ze op basis van advies van de dokter of praktijkondersteuner worden doorverwezen naar het programma. De doelgroep is gedurende dit project professioneel begeleid. Het doel was om 45+ ers bewust te maken van een duurzame gezonde actieve leefstijl en ze door te geleiden naar de reguliere sportvereniging. Deelnemers konden kiezen uit verschillende vormen van sportspel en/of beweeg activiteiten. Hierbij werd rekening gehouden met de fysieke mogelijkheden van de deelnemers. Door het toepassen van de ketenaanpak tussen de fysiotherapiepraktijk, huisartsen (POH'ers, diëtiste en de kennis en ervaring van Borne Blijft Fit! kunnen we tot de eindconclusie komen dat het project een grote bijdrage heeft geleverd aan het realiseren van een gezonde Leefstijl in Borne onder 45+.

 

Doelstelling was om 60 personen te werven voor ons project. In totaal hebben op de einddatum van 31 oktober 2016 44 deelnemers meegedaan. In de tussenevaluatie hadden we al melding gemaakt dat we de 60 personen niet zouden halen. De reden voor het niet halen van de 60 lag in het feit dat de ruimte bij de fysio waarin we de deelnemers ontvingen te klein was. We zijn toen terug gegaan van 10 mensen in een groep naar maximaal 6 personen.

 

Van de 44 enthousiaste deelnemers zijn er 17 personen doorgestroomd naar een reguliere sportvereniging. Dit komt neer op een sportparticipatiecijfer van 38%. De ketenaanpak is tussen sportvereniging en zorg sterk verbeterd. Deden in het begin 3 huisartsen actief mee aan dit project, na afloop van dit project hebben alle 10 de huisartsen dit project omarmd en verwijst nu actief door. Huisartsen gaven aan blij te zijn met dit project en zien een win-win situatie. De sportvereniging daarentegen zag ook dat er een nieuwe doelgroep naar de sportvereniging is gekomen die zij voorheen niet zo snel binnen zouden krijgen.

 

De deelnemers hebben veel geleerd en waren enthousiast over de wijze waarop dit project is neergezet. Met name de begeleiding van de diëtiste, fysiotherapeut en de inzet van de Buurtsportcoach als eerste aanspreekpunt werd als zeer goed ervaren. Over de inzet van de deelnemende huisartsen waren de deelnemers erg enthousiast.De huisarts stimuleerde de deelnemers goed om aan dit programma deel te nemen.

 

 

De deelnemers zijn over het algemeen meer gaan bewegen en bewuster gezond gaan leven. Ruim 65% van de deelnemers heeft gedurende de 8 weken dankzij de deelname wat kilo's en vet weten te verliezen. Na 6,9 en 12 maanden zagen we dat nog ruim de helft van de deelnemers nog bezig is om verder af te vallen.

 

De ambitie van de projectgroep is om met zorgverzekeraar MENZIS in gesprek te gaan om te kijken of Samen Sport Sportief Afvallen al preventief programma op kan worden genomen in het verzekeringspakket. Helaas heeft dit gesprek nog niet plaatsgevonden bij het aflopen van dit project.

 

Samen Sportief Afvallen krijgt een vervolg. Er zijn een aantal fysiotherapeutpraktijken in Borne die dit graag willen doorzetten. Hiervoor wordt er een werkgroep geformeerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We kunnen stellen dat Samen Sportief Afvallen Borne een succes is geworden. De afgelopen 2 jaar hebben 44 deelnemers deelgenomen.

 

Resultaten Groep 1 (start 21-01-2015)

Deelnemers 9

Doorgestroomd naar de reguliere sportvereniging 4

 

Resultaten Groep 2 ( start 18-03-2015)

Deelnemers 12 (2 groepen van 6)

Doorgestroomd naar de regulier sportvereniging 5

 

Resultaten Groep 3 (start 28-09-2015)

Totaal aantal deelnemers 5

Doorgestroomd naar de regulier sportvereniging 2

 

Resultaten Groep 4 (start 25-01-2016)

Totaal aantal deelnemers 4

Doorgestroomd naar de regulier sportvereniging 0

 

Resultaten Groep 5 (start 23-05-2016)

Totaal aantal deelnemers 8

Doorgestroomd naar de reguliere sportvereniging 3

 

Resultaten Groep 6 (start 20-09-2016)

Totaal aantal deelnemers 6

Doorgestroomd naar de reguliere sportvereniging 3

 

Terugkomdag 1 Groep 1 20-05-2015 Na 6 maanden

Aantal Deelnemers : 7

Terugkomdag 2 Groep 1 23-09-2015 Na 9 maanden

Aantal Deelnemers : 3

Terugkomdag 3 Groep 1 20-01-2016 Na 12 maanden

Aantal deelnemers : 3

 

Terugkomdag 1 Groep 2 19-08-2015 Na 6 maanden

Aantal Deelnemers : 5

Terugkomdag 2 Groep 2 19-11-2015 Na 9 maanden

Aantal Deelnemers : 5

Terugkomdag 3 Groep 2 16-06-2016 Na 12 maanden

Aantal Deelnemers : 5

 

Terugkomdag 1 Groep 3 18-04-2016 Na 6 maanden

Aantal Deelnemers : 5

Terugkomdag 2 Groep 3 18-07-2016 Na 9 maanden

Aantal Deelnemers : 5

Terugkomdag 3 Groep 3 17-10-2016 Na 6 maanden

Aantal Deelnemers 5

 

Terugkomdag 1 Groep 4 27-06-2016 Na 6 maanden

Aantal Deelnemers : 0

Terugkomdag 1 Groep 5 21-11-2016 Na 6 maanden

Aantal Deelnemers : 8

 

Rest van de terugkomdagen moeten nog gepland worden kan niet meer in de project periode meegenomen worden.

 

 

Algemene indruk

* 65% van alle deelnemers is in 8 weken enkele kilo's afgevallen

* 38% van alle deelnemers is doorgestroomd naar een reguliere sportvereniging.

* 50% van de deelnemers geeft aan bij de terugkomdagen na 6, 9 en 12 maanden nog steeds bezig om vet, kilo's te verliezen

* Ketenaanpak is gelukt tussen huisartsen, diëtiste fysiotherapeutenpraktijken en sportverenigingen. Ze weten elkaar te vinden en verwijzen goed door.

* MENZIS zorgverzekeraar gevraagd om voor een gesprek te komen helaas is dit nog niet voor het afsluiten van de projectperiode gelukt.

* Alle deelnemers waren zeer te spreken over de begeleiding tussen het project van de deelnemende partners.

* Over het algemeen zijn deze 44 deelnemers meer gaan bewegen en zijn gezonde gaan leven gedurende deze projectperiode.

 

 

 

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samen Sportief afvallen is gestart op 21 januari 2015. Borne kent relatief veel oudere mensen met een ongezonde leefstijl. Het project maakt gebruik van de ketenaanpak tussen de huisartsen die contact hebben met deze doelgroep en de lokale fysiopraktijk (Fysio-fit) en sportvereniging (Borne Blijf Fit). Potentiële deelnemers worden actief gestimuleerd, omdat ze op basis van advies van dokter of praktijkondersteuner worden doorverwezen naar het programma. Dit programma van 8 weken, bestaat uit voedingsadviezen en een op maat gemaakt beweegprogramma. Uiteraard wordt de doelgroep professioneel begeleid. Het doel is bewustwording van een duurzame gezonde actieve leefstijl onder de ouderen. Er is een aanbod waarbij er gekozen kan worden uit dynamic tennis en vormen van laagdrempelige beweegactiviteiten. Hierbij wordt rekening gehouden met de fysieke mogelijkheden van de deelnemers. Door het toepassen van de ketenaanpak tussen de fysiopraktijk, de huisartsengroep, de Gemeente Borne en de vereniging is er een betere doorverwijzing naar de sportvereniging, hierdoor blijven los van het sociale aspect ouderen korte in de zorg. Op basis van de huidige ervaringen van de huisartsenpraktijk en de fysiopraktijk en de kennis er ervaring van Borne Blijf Fit kunnen we tussentijds concluderen dat het project nu al een bijdrage levert aan het realiseren van een Gezonde Leefstijl in Borne.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deelnemersaantallen Samen Sportief Afvallen – Borne Blijf Fit. Groep 1: 9 deelnemers (startdatum: 21-01-2015) Groep 2: 12 deelnemers (startdatum: 18-03-2015) Overgebleven aantal deelnemers: 5 Groep 3: 5 deelnemers (startdatum: 28-09-2015) Totaal gestarte deelnemers: 26 deelnemers Doelstelling was 30 in het totaal, per groep 10 personen. Echter bleek de praktijkruimte voor bewegen bij fysiopraktijk te klein om met groepen van 10 deelnemers tegelijk te bewegen. algemene ervaringen deelnemers:  zeer tevreden over de intensieve begeleiding in de eerste 8 weken;  zeer tevreden over het sportaanbod en de wijze waarop zij werden doorverwezen;  zijn zeer tevreden over het voedingsadvies;  het streefgewicht is voor de eerste 8 weken is bij 75% behaald. Resultaat na 6 maand: 60% deelnemers zijn afgevallen. 20% deelnemers zijn stabiel gebleven 20% deelnemers programma niet afgemaakt (uiteenlopende redenen) Resultaat na 9 maand: 65% deelnemers zijn afgevallen. 15% deelnemers zijn stabiel gebleven 20% deelnemers programma niet afgemaakt (uiteenlopende redenen) Opmerking Communicatie  taalbarrière deelnemers en organisatie maakt lastig goede voedingsadviezen te kunnen geven; Beweegprogramma  Zeer wisselende groep qua niveau/mogelijkheden, maakt lastig beweegprogramma, vraagt goede sportcoach;  Investeren in groepsproces, onderlinge motivatie samen sport essentieel belangrijk;  Betrokkenheid en inzet sportcoach en fysiopraktijk bepalend voor succes;  Fittest toevoegen i.p.v. weegmoment werkt positief. Organisatie  doorverwijzing huisarts werkt stimulerend;  interne communicatie tussen organisatoren (coördinator, fysiotherapie en sportcoach) dient goed afgestemd te zijn.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Borne wonen relatief veel oudere mensen. Van de 19.640 inwoners is 47% van de bewoners 45 jaar of ouder. Het aantal ouderen van 65+ zal stijgen van 17% naar 26% in 2030. Deze toenemende vergrijzing brengt diverse problemen met zich mee. Zowel sociale maatschappelijke problemen als zorgproblemen.Dit zien we ook terug in de zorgvraag. De gemiddelde contacttijd en het aantal gemiddelde contacten is hoger dan in de rest van Twente en ook de zorgvraag voor chronische aandoeningen is in Borne het hoogst en deze zal stijgen met 10% in 2015. Specifiek richt dit project zich op de wijken: Centrum, Bornsche Maten, Letterveld, Molenkamp, ’t Oldhof, Stroom Esch en ’t Wensink.Postcodes 7621, 7622 en 7623. Huisartsen en fysiotherapeuten zien dagelijks deze mensen in hun praktijk. Met de oefeningen bij de fysiotherapeut wordt er maar tot op zekere hoogte een oplossing bereikt. Er is geen variatie in het aanbod en nadat patiënten zijn uitbehandeld en belastbaar zijn is er geen doorstroom mogelijkheid naar structureel sporten en bewegen. Ten tweede is het sportlandschap in Borne aan het veranderen. Niet alle verenigingen zijn op de juiste wijze ingericht om de oudere doelgroep op te vangen, terwijl de veranderende tijden vragen om ingrijpende veranderingen zodat er een breed en gevarieerd sport- en beweegaanbod voor alle doelgroepen blijft bestaan in Borne. Met Samen Sportief Afvallen wordt i.s.m. de fysiotherapeut, de huisartsen, een diëtiste een structuur opgezet waarbij deze groep (BMI < 30) preventief samen gaat afvallen en doorstromen naar structureel sporten en bewegen bij Seniorensportvereniging Borne Blijf Fit.

Het doel is binnen 2 jaar tijd 60 deelnemers aan het project en 30 nieuwe leden bij Borne Blijf Fit die deelnemen aan de wekelijkse sport- en beweegactiviteiten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website