Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samen in beweging”

 

“Samen in beweging” is een project wat geïnitieerd is door de Stichting Oosterhout in Beweging (OiB) en wordt uitgevoerd in samenwerking met Zorggroep Regio Oosterhout (NB) en Omstreken (Zorroo).

De aanleiding voor dit project is de koppeling tussen zorg en bewegen. Binnen de eerstelijns zorg wordt “beweging” als vast onderdeel van leefstijladviezen voor mensen met chronische aandoening(en) opgenomen.

In samenwerking met de huisarts/praktijkondersteuner en OiB wordt gezocht naar een passend sport- en beweegaanbod. OiB betrekt hierin verschillende regionale sport- en beweegaanbieders. De sportcoach bespreekt de persoonlijke beweegwensen en mogelijkheden. De cliënt wordt door de sportcoach, indien nodig, ondersteund bij het instromen in een lokale (sport)oefengroep die begeleid wordt door een fysiotherapeut, of krijgt ondersteuning bij het vinden van een plaatselijke sportvereniging dan wel een andere beweegactiviteit.

 

De algemene doelstelling is het bevorderen van de inzet van sport – en bewegen binnen het persoonlijk behandelplan van patiënten met diabetes Mellitus type 2.

 

Doelstelling 1:Doorverwijzing naar een 10 weeks beweegprogramma (tussenstapgroep) of naar OiB gebeurt door de huisarts/praktijkondersteuner.

Resultaat: Aantal Beweegprogramma’s / tussenstapgroepen

 

De doelstelling van 2-3 beweegprogramma’s per project jaar is gehaald.

Er zijn 9 beweegprogramma’s uitgevoerd.Doelstelling 2: Doorverwijzing naar structureel sport- en beweegaanbod is een logische vervolgstap die verder begeleid wordt door de sportcoach van OiB.

Resultaat: Doorstroom naar regulier sportaanbod:

De doelstelling van doorgeleiding naar structureel regulier sportaanbod is gehaald.

80% van de deelnemers is structureel (blijven) sporten.

 

Tijdens het beweegprogramma hebben alleen deelnemers meegedaan die de diagnose diabetes mellitus hebben. Het merendeel van de deelnemers wist in het tien weken durende programma zijn/haar gewicht, buikomvang, vetpercentage, bloeddruk of HbA1c te verlagen met gemiddeld 12 % en heeft een betere conditie opgebouwd. Eén of meer van deze verbeteringen levert al een gezondheidswinst op.

 

De belangrijkste conclusies van het project SIB

 

1. Het organiseren van tussenstapgroepen geeft mensen de gelegenheid om in een veilige sportomgeving te sporten met gelijk gestemden. Door aanwezigheid van praktijkondersteuner en een deskundige sportcoach tijdens de beweeglessen werkt dit drempelverlagend.

 

2. De motivatie van de patiënt / deelnemers is NIET te organiseren. Gebleken is dat wanneer mensen niet intrinsiek gemotiveerd zijn om te bewegen haakt met alsnog af. Omgevingsfactoren (o.a. thuissituatie, financiële middelen) spelen hier een grote rol.

 

3. Sporten, bewegen in combinatie met een aangepaste voeding bij patiënten met Diabetes mellitus Type 2 heeft effect op gewicht en medicatie .

 

4. Sport- en beweegactivteiten moeten leuk zijn, afwisselend, meetbaar en bij voorkeur in groepsverband.

 

5. De zorggroep Zorroo is van cruciaal belang geweest voor het contact met en de werving van de huisartsenpraktijken.

 

6. Het sportservicepunt OiB is van cruciaal belang geweest voor het organiseren van beweegprogramma’s, het inzichtelijk maken van bestaand beweegaanbod en het verbeteren van het sportaanbod op de langere termijn (verduurzamen).

 

 

Het programma is uitermate geschikt zijn voor deelnemers die nog geen diabetes mellitus hebben, maar wel een verhoogd risico hierop. Dit geldt ook voor deelnemers met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Bij deze deelnemers is het doel van deelname dan primaire preventie.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling 1:Doorverwijzing naar een 10 weeks beweegprogramma (tussenstapgroep) of naar OiB gebeurt door de huisarts/praktijkondersteuner.

Resultaat: De doelstelling van 2-3 beweegprogramma’s per project jaar is gehaald. Er zijn 9 beweegprogramma’s uitgevoerd.

 

Doelstelling 2: Doorverwijzing naar structureel sport- en beweegaanbod is een logische vervolgstap die verder begeleid wordt door de sportcoach van OiB.

Resultaat: Doorstroom naar regulier sportaanbod:

De doelstelling van doorgeleiding naar structureel regulier sportaanbod is gehaald. 80% van de deelnemers is structureel (blijven) sporten.

 

Resultaten deeldoelstellingen:

De deeldoelstellingen die in dit kader uitgewerkt worden zijn:

1.Coördineren, organiseren en aanbieden van een kwalitatief goede doorverwijzing van

patiënten naar passende, laagdrempelige, gedifferentieerde sport- en beweegmogelijkheden in de buurt, op basis van een gezonde leefstijladvisering voor de doelgroep patiënten met

Diabetes Mellitus type II en COPD. Hierbij geldt het uitgangspunt: de autonomie van de patiënt.

Het sportloket van Oosterhout in Beweging biedt vanuit haar loketfunctie de mogelijkheid tot een intakegesprek voor de deelnemer die nog extra geïnformeerd wil worden. Het sportaanbod is per gemeente in kaart gebracht en op basis van sportwens en (financiële) mogelijkheden wordt een keuze gemaakt.

 

2.Bevorderen dat “beweging” een vast onderdeel is van leefstijladviezen voor de patiënt en dus

in de totale behandeling wordt meegenomen (minimaal 36 aangesloten praktijken van Zorroo)

Een van de speerpunten van Zorroo is bewegen. De individuele resultaten van patiënten zijn positief, de deelnemers zijn enthousiast en het bewegen in een groep wordt als zeer motiverend ervaren. Zorroo draagt deze boodschap en de resultaten van het beweegprogramma uit naar haar aangesloten huisartsenpraktijken.

 

3.Verbeteren (kwaliteitsslag) van het bestaand sport -en beweegaanbod (minimaal 20 reguliere

beweeggroepen, 6 sporttakken)

Gedurende de hele projectperiode is er, gekeken vanuit de deelnemers (woonplaats en interesse) en rondom de huisartsenpraktijk, een lijst bijgehouden van toegankelijke sportaanbieders. De meeste voorkomende sporttakken waren zwemmen, gymnastiek, sportief wandelen, fitness en badminton. En enkele fysiotherapiepraktijken met beweeggroepen. In Oosterhout is de concentratie van toegankelijke sportaanbieders het grootst.

Oosterhout in Beweging heeft een M Meting uitgevoerd in de totale werkregio van Zorroo. Met deze M Meting is gekeken of en hoe een sportaanbieder toegankelijk is voor mensen met een bewegingsbeperking.

De doorverwijzing naar passend sportaanbod voor de deelnemers aan het beweegprogramma is hierdoor makkelijker geworden. Het grootste deel van de deelnemers heeft het maatwerk niet (meer) nodig na deelname aan het 10 weeks beweegprogramma. Men heeft weer opnieuw kennisgemaakt met de eigen mogelijkheden / fysieke vaardigheden. Men kijkt minder naar de onmogelijkheden.

 

4.Organisatie van tussenstapgroepen op basis van wensen en mogelijkheden van de potentiele deelnemers (12-15 deelnemers per groep) (vraaggericht).

In de projectperiode zijn er door Oosterhout in Beweging 3 oefengroepen gerealiseerd en ondersteund. Het zijn relatief kleine groepen met een hoger begeleidingsgehalte. (Max 12 deelnemers en inzet van extra “handen” in verband met een grotere differentiatie in bewegen). Het betreft Oefengroep Oosterhout Zwemmen, Wandelen, en Gymnastiek. Voor deelnemers met een verminderde mobiliteit of die nog een extra stimulans nodig hadden om elke week te blijven komen zijn deze groepen ingericht. De oefengroep richt zich op oefenen en trainen met uitzicht op doorstroming naar regulier aanbod.

Bij de doorverwijzing naar deze 3 speciale oefengroepen was er een drempel bij deelnemers omdat het hier gaat om maatwerkgroep met meerdere beperkingen. Niet iedereen voelt zich beperkt.

 

5.Doorstroming naar regulier sport- en beweegaanbod wordt gestimuleerd, waar wenselijk.

De deelnemer aan het 10 weeks programma wordt doorverwezen naar structureel sporten (maatwerk) door de sportcoach van OiB. Patiënten die niet deelnemen aan het beweegprogramma, maar wel doorverwezen zouden moeten worden naar sportaanbod, worden begeleid door de sportcoach van OiB. Ze worden gemeld door de POH via “Mijn Zorroo”. Mijn Zorroo is de digitale werkomgeving van de bij Zorroo aangesloten huisartsenpraktijken. In de periode september 2012 tot en met september 2014 zijn er 37 aanvragen bij de sportcoach van OiB ingediend.

 

Tijdens het beweegprogramma hebben alleen deelnemers meegedaan die de diagnose diabetes mellitus hebben. Het merendeel van de deelnemers wist in het tien weken durende programma zijn/haar gewicht, buikomvang, vetpercentage, bloeddruk of HbA1c te verlagen met gemiddeld 12 % en heeft een betere conditie opgebouwd. Eén of meer van deze verbeteringen levert al een gezondheidswinst op.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

“ Samen in Beweging”

Aanleiding

De aanleiding voor dit project is de constatering, vanuit de huisartsenpraktijk, dat het nog niet goed mogelijk is om de doorstroming naar lokaal sport- en beweegaanbod vanuit een leefstijladvies (praktijkondersteuner) optimaal te realiseren.

 

Huidige situatie

Het lokaal sportaanbod (bekend bij Oosterhout in Beweging) biedt mogelijkheden welke onvoldoende benut worden door o.a. onbekendheid bij de doelgroep.

Echter is het ook van belang te weten dat de stap vanuit een inactieve leefstijl naar de sportaanbieder voor patiënten vaak te groot is (emotioneel, fysiek en sociaal en maatschappelijk).

 

Methode/ aanpak

Het betreft hier een aanpak om het beweegadvies binnen de eerstelijnszorg aan te laten sluiten op de lokale sport -en beweegaanbod. Het is een stap in de keten om de continuïteit van de actieve leefstijl en vooral het bewegen van patiënten binnen de 0e lijn te borgen.

Daarnaast biedt het lokaal sportaanbod mogelijkheden welke onvoldoende benut worden door o.a. onbekendheid, en soms te hoge drempels.

 

Doelstelling “Samen in Beweging”

• coördineren, organiseren en aanbieden van een kwalitatief goede doorverwijzing van patiënten (100 per jaar) naar passende, laagdrempelige, gedifferentieerde sport- en beweegmogelijkheden in de buurt, op basis van een gezonde leefstijladvisering voor de doelgroep patiënten met Diabetes Mellitus type II en COPD, Hierbij geldt het uitgangspunt: de autonomie van de patiënt.

• Bevorderen dat “beweging” een vast onderdeel is van leefstijladviezen voor de patiënt en dus in de totale behandeling wordt meegenomen (minimaal 45 aangesloten praktijken van Zorroo)

• Bestaand aanbod (minimaal 20 reguliere beweeggroepen, 6 sporttakken) zal aan bepaalde voorwaarden voldoen (kwaliteitsslag)

• Organisatie van 3 tussenstapgroepen op basis van wensen en mogelijkheden van de potentiele deelnemers (12-15 per groep) (vraaggericht).

• Doorstroming naar regulier sport- en beweegaanbod wordt gestimuleerd, waar wenselijk

 

De doelgroep

De doelgroep is vooral de patiënt met Diabetes Mellitus type II en COPD, die binnen het zorgprogramma gestimuleerd moet worden om te bewegen, maar waarbij het reguliere sportaanbod een te hoge drempel vormt.Voor Oosterhout gaat het om 3500 inwoners

 

Projectactiviteiten gebaseerd op de methode: Beweegkuur.

Het doel van de BeweegKuur is het realiseren van gezondheidswinst door middel van meer bewegen, een gezonde voeding en het laten beklijven van de aangepaste leefstijl door gedragsverandering.

Om de doelstellingen te bereiken wordt er een procedure gevolgd waarbij de methodiek leefstijladviseur (lees: praktijkondersteuner) en sportcoach elkaar opvolgen c.q. aanvullen, met als resultaat dat er meer patiënten, regelmatig gaan sporten ter bevordering van een gezonde leefstijl. Er is op dit moment een beweeggroep, gefaciliteerd door Zorroo actief. Zorroo ondersteunt ook beweegactiviteiten die georganiseerd worden vanuit een huisartsenpraktijk.

 

Het vernieuwende aspect van Samen in Beweging is tweeledig:

• De aanvraag tot doorverwijzing loopt via de huisarts / praktijkondersteuner en wordt met toestemming van de patiënt bij OiB ingediend, waarna de doorverwijzer/ sport en beweegcoach zelf contact op kan nemen met de patiënt.

• De tussenstapgroep: Een extra schakel in de ketenaanpak naar regulier sport- en bewegen. De eerste taak van deze groep is het bieden van een veilige sportomgeving (o.l.v. een fysiotherapeut en geschoold kader en dichtbij huis), het aanbieden van een afwisselend programma (kennismaken met sport – en bewegen) en het actief stimuleren van een structurele deelname (sociale controle).

• De tussenstapgroepen kunnen georganiseerd worden in de wijk/ wijkcentra

 

Monitoring en Borging

Het resultaat van de interventie wordt gemonitord. Zorroo en OiB zorgen voor een volgsysteem in de digitale werkomgeving. Daarbij wordt er tijdens het structureel diabetesoverleg tussentijds geëvalueerd. De praktijkondersteuners spelen hierin een bijzondere rol.

Door een persoonlijke begeleiding van de deelnemers naar de sportaanbieders en een deskundige begeleiding bij de sportaanbieders blijkt dat er na een jaar een duidelijke gedragsverandering is opgetreden. Zeker de deelnemers die sport en bewegen direct in hun leven kunnen inpassen, dus geen fysiotherapie meer nodig hebben om voldoende “belastbaar” te worden. Dit is de doelgroep zoals in dit plan beschreven. Door een positief kosteneffectiviteitsonderzoek bij de Beweegkuur en uit verhalen van ervaringsdeskundigen wordt dit bevestigd

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website