Projectomschrijving

Saba is een bijzondere gemeente van Nederland. Er wonen 1947 bewoners, met dorpse kenmerken.Saba kent een groot percentage bewoners met een ongezonde en inactieve levensstijl, een urgent probleem. Het mist een sociale georganiseerde sportstructuur zoals we deze kennen in Nederland. Er is te weinig structureel sportaanbod, terwijl er wel potentie is om dit neer te zetten. Saba heeft potentie voor sport.Er is een sportinfrastructuur, met (buiten)sportaccommodaties en sportmogelijkheden in de natuur. Toch wordt er onvoldoende gebruik van gemaakt. De activiteiten zijn bijna onzichtbaar, sluiten onvoldoende aan op de behoeften en het niveau van de inwoners of worden tijdelijk en incidenteel gerealiseerd. Ze zijn te afhankelijk van enkele personen.Het ontbreekt aan duurzame verbindingen tussen aanbieders of met de bevolking.

 

Er is op een eigen Sabaanse manier behoefte en intrinsieke motivatie om te sporten, te bewegen en om in de organisatie hiervan bij te dragen. Wat mist, is een overkoepelende regie, coördinatie, (bege)leiding en aanjager met, kennis en kunde. Mede daardoorontbreekt organisatiekracht om een sterk fundament neer te zetten, op zo’n manier dat het werkt in de unieke context en cultuur. Met de impuls Sportdorp kan in 2 jaar de sociale sportstructuur duurzaam worden opgebouwd en een sporteiland worden gerealiseerd voor een gezonder en actiever Saba.

 

De aanpak Saba Sporteiland bestaat uit 4 onderdelen:

  1. Het vernieuwen, uitbreiden en verduurzamen van een laagdrempelig sport en beweegaanbod welke aansluit op het beweeg- en sportniveau en pp de behoeften van de Sabaanse bevolking. De doelgroep van de interventie Sporteiland Saba omvat alle bewoners. Speciale aandacht gaat uit naar de doelgroep jeugd 12-20 jaar.
  2. Het realiseren van duurzame verbindingen tussen sportactiviteiten onderling, met bewoners of (potentiële) vrijwilligers waarbij de Sabaanse kracht als uitgangspunt worden genomen. Samenwerking staat bij deze interventie centraal. Het is dringend nodig om eerst aan de verbindingen te werken tussen Sport, Buurt, Welzijn en Zorg, en daarna met onderwijs en kinderopvang.
  3. Het duurzaam versterken en positioneren van de Saba United Sportsfederation als overkoepelend orgaan op het gebied van sport en beweging. De Saba United Sportsfederation neemt de regie en (bege)leiding op zich. Zij zorgt in goede samenwerking met alle stakeholders voor het van onderop neerzetten van een vernieuwd en duurzaam laagdrempelig (sport)aanbod. Divers en tegelijkertijd uitdagend en aansluitend op de lokale cultuur zodat Sabanen gemotiveerd worden om deel te nemen. Door de federatie deze rol te geven, is continuïteit geborgd. Hiervoor is lange stevige ondersteuning nodig.
  4. De organisatiekracht en deskundigheid van (potentiele)vrijwilligers vergroten en verduurzamen. Actief zijn is het sleutelwoord. Als sporter, als aanbieder, als vrijwilliger en als supporter. Opleidingen worden in de sportstructuur verweven. Het streven is om de kennis, kunde en organisatiekracht te laten groeien, waardoor sport en beweging blijvend als middel kan worden ingezet om de gezondheid en sociale participatie te bevorderen. Met opleidingen wordt de drempel tot vrijwilligerswerk verlaagd. Het behalen van een diploma zorgt voor aanzien en waardering, op Saba meer dan in Nederland. Het is een middel om nieuwe vrijwilligers te werven en daarmee meer organisatiekracht te krijgen.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website