Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gedurende het project LifeGoals Cup in Zwolle is gewerkt aan diverse sportmogelijkheden voor mensen uit een kwetsbare doelgroep. Er zijn groepsactiviteiten aangeboden en individuele activiteiten, teamsporten maar ook vechtsport.

Ruim 300 deelnemers hebben 1x of vaker deelgenomen aan een activiteit en een groot gedeelte van deze deelnemers is op regelmatige basis teruggekomen. Door bij te houden hoe deze mensen hun persoonlijke situatie beoordelen hebben we in kaart kunnen brengen dat er persoonlijke groei plaatsvindt bij de deelnemers en dat de sport een welkome aanvulling is op de dagbesteding. Er zijn echter ook veel knelpunten aan het licht gekomen. Zo was een onderdeel van het project het deelnemen aan vrijwilligers activiteiten van de deelnemende sportverenigingen. Daar is wisselend succes in geboekt. Rondom activiteiten wil iedereen de handen wel uit de mouwen steken maar structurele vrijwillligersfuncties zijn helaas niet gevonden. Wat dan weer wel erg goed is gegaan is het inbedden van de activiteiten in de meewerkende organisaties waardoor sport- en bewegingsactiviteiten voor de doelgroep ook na afloop van het project worden aangeboden en dus is een groot stuk borging succesvol verlopen, wel iets anders dan vooraf verwacht.

Al met al kijken we terug op een mooie projectperiode waarin veel van de verwachte resultaten zijn bereikt, een mooi programma is opgesteld en bovenal een gedachtenverandering heeft plaatsgevonden over de rol van sport- en beweging binnen zorgorganisaties. We vertellen er graag meer over in het vervolg van deze verslaglegging.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van het project komen vrijwel overeen met de vooraf gestelde doelen, op de vrijwilligersactiviteiten na. Daarin zijn enkele wijzigingen doorgevoerd die niet van tevoren waren voorzien.

 

Wat betreft sportactiviteiten is het een succesvol traject gebleken. Er is gezwommen, gedanst, gefitnesst in meerdere vormen, voetbal en andere teamsporten.

De succesvolle activiteiten hebben een vervolg gekregen vanaf halverwege het project en dat heeft erin geresulteerd dat er een blijvende voetbalgroep is opgezet die ook na de subsidieperiode wordt opgepakt door de voetbalvereniging.

Het zaalvoetbal traject wordt in samenwerking met Leger des Heils voortgezet en zelfs een regulier onderdeel van de lokale zaalvoetbalvereniging. Het team dat is opgestart is inmiddels ingeschreven in de competitie en neemt wekelijks deel aan zaalvoetbalactiviteiten.

Binnen het Leger des Heils zijn medewerkers aangesteld die binnen de reguliere organisatie fitness activiteiten, running en een BBB (buik-billen-benen) activiteit hebben opgestart. Ook het dansen voor dames wordt voorgezet door een vrijwilligster binnen de accomodatie van het Leger des Heils.

 

Al met al een goede borging van de activiteiten die binnen de subsidie zijn gestart al dient wel eerlijk vermeldt te worden dat deze resultaten niet ENKEL zijn toe te schrijven aan de LifeGoals Cup. Ontwikkelingen die al plaatsvonden bij de voetbalvereniging en het betreffende sportpark maar ook binnen het Leger des Heils liggen hieraan ten grondslag. Uiteraard is dat ook de reden dat deze partijen hebben deelgenomen aan het project dus in de samenwerking heeft dit mooie resultaten geleverd die ook bestendig zijn voor de toekomst.

Wat beter en anders had gekund is de vrijwilligersbijdrage die geleverd zou worden. Rondom de activiteiten hebben deelnemers taken vervuld als het klaarmaken van de velden voor de zaterdag, schoonmaken van kleedkamers en meewerken met evenementen. Het echt deelnemen als reguliere vrijwilliger binnen de bestaande organisatie is echter een stap te ver gebleken. Dit beeld wordt bevestigd door de andere projecten binnen deze interventie.

 

Samengevat heeft het LifeGoals Cup project (mede) geleid tot het inbedden van diverse activiteiten binnen de bestaande organisaties voor de kwetsbare doelgroep zoals beschreven in het project. Het grootste resultaat is echter wel de gedachtensprong die heeft plaatsgevonden bij het Leger des Heils. Huidige medewerkers hebben mede door dit project een functieverandering ondergaan en zetten sport- en bewegingsactiviteiten nu actief in tijdens de behandeling en begeleiding van hun clienten. Een erg mooi en dankbaar resultaat.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de LifeGoalsCup in Zwolle brengen we zo veel mogelijk mensen uit de maatschappelijke opvang in beweging. Er is een samenwerking ontstaan tussen verschillende zorgpartners, sportverenigingen en commerciele sportaanbieders. Tezamen trachten zij om binnen de periode van twee jaar meer dan 200 individuele deelnemers te bereiken waarvan hopelijk een groot deel zal doorstromen naar vrijwilligersactiviteiten binnen deze organisaties, dan wel deelname aan reguliere sportdeelname.

 

Het aantal deelnemers blijkt veel groter dan verwacht en de wens om te sporten is zeer actueel. Momenteel zijn we echter meer gericht op groepsactiviteiten als voetbal dan op individuele activiteiten als fitness en vechtsport terwijl juist voor die laatste twee de meeste vragen naar voren komen. Binnen het project worden momenteel daarvoor ook de mogelijkheden opgestart en het lijkt tot nu toe een groot succes.

In het komende jaar is de uitdaging voor structurele inbedding nog zeer actueel, de doelgroep vraagt toch een specifieke benadering. Met de samenwerking zoals die nu verloopt hebben we positieve verwachtingen toch aan alle doelstellingen te voorzien, sterker nog, we zijn er al bijna als het enkel om de aantallen gaat.

 

De komende tijd zullen we ons uitgebreid richten op de borging van de positieve punten uit het project en momenteel verloopt ook dat nog volgens planning. Aan het eind van het project zullen we meer dan 200 deelnemers een sport-/beweegaanbod bieden of hebben geboden en we verwachten volgens planning het project tot een succes te maken en zo dus niet af te sluiten maar hiermee een impuls te hebben gegeven voor de toekomst waarin het project 'gewoon' zal doorgaan!

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wat betreft de doelstellingen zijn we goed onderweg.

 

- Het beoogde aantal van ruim 200 deelnemers na twee jaar is momenteel al behaald, op het moment van documenteren exact 200.

- Ongeveer 40 deelnemers sporten ook regelmatig bij dit project en nemen nu al minimaal 3 maanden deel. Daarmee lijkt het beschreven doel van 60 na twee jaar ook haalbaar.

- De verbetering van deze deelnemers op persoonlijk vlak (zoals gezondheid, huisvesting of arbeid) is nog niet aantoonbaar gemaakt doordat het computersysteem deze mogelijkheid nog niet met zich mee brengt. Ruim 20 sporters hebben echter al aangegeven nu (weer) te werken en verbetering in hun persoonlijke situatie waar te nemen.

- Het aantal structurele sporters is vastgesteld op achttien tot nu toe. Dit zal aan het einde van het project hoger zijn naar verwachting. Of dit daadwerkelijk bij de deelnemende verenigingen zal zijn valt nog te bezien, aangezien de grootste vraag momenteel ligt bij fitness en vechtsport, twee activiteiten die in eerste instantie niet zijn meegenomen in het projectcontract.

- Het aantal verenigingen dat daadwerkelijk een specifiek aanbod voor deze deelnemers gaat starten is ook nog niet duidelijk. Er zijn nu drie mogelijkheden reeds gestart maar twee daarvan vinden plaats bij andere verenigingen of organisaties dan in eerste instantie benoemd.

- Het deelnemen aan structurele vrijwilligersactiviteiten is het moeilijkste punt uit dit project. Hoewel deelnemers na hun activiteit vaak even helpen met klusjes als de velden klaarmaken voor de wedstrijddagen en andere kleine werkzaamheden zetten we toch in op een bijdrage die ook buiten het project om plaatsvind. Dit punt verdient nog aandacht gedurende de resterende projectperiode.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze aanvraag richt zich op het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten voor bijzondere doelgroepen, o.a. dak- en thuislozen en andere kwetsbare doelgroepen die momenteel buiten de boot van het reguliere sportaanbod in Zwolle vallen. Beleidsmatig gezien vanuit de gemeente en in de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid door de lokale organisatie SportService Zwolle is er momenteel geen aandacht voor deze doelgroepen als het gaat om het aanbieden of ondersteunen van sport- en bewegingsactiviteiten.

Lokaal onderzoek onder deze doelgroep, gedaan door het Leger des Heils Overijssel toont aan dat er wel degelijk vraag is naar een passend sport- en beweegaanbod voor deze doelgroep. Deze mensen de kans geven om weer in beweging te komen kan een eerste stap zijn tot participatie in het maatschappelijke leven. De visie daarbij is dat zij weer mee mogen doen en erbij mogen horen. Dat gaat echter niet vanzelf.

 

In samenwerking met meerdere partners willen we een wekelijks sport- en beweegaanbod organiseren bij en op de locatie van de deelnemende sportverenigingen, met de mogelijkheid om door te stromen naar het reguliere aanbod van deze verenigingen. Hierbij volgen we de succesvolle interventie van de LifeGoals Cup. Drie betrokken welzijnsorganisaties die in Zwolle bij deze doelgroep betrokken zijn nemen deel aan dit project, evenals een sportpark met daarop gevestigd zeven sportverenigingen, een ander sportpark met drie sportverenigingen en een organisatie gericht op het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten voor bijzondere doelgroepen. Gedurende het project worden de deelnemende sportverenigingen gecoacht en ondersteund in het opzetten en aanbieden van sportactiviteiten voor de doelgroep. De doelgroep zelf wordt naast het sporten ingezet bij klussen en vrijwilligersactiviteiten bij de verenigingen.

Naast deze organisaties neemt ook de regionale MBOopleiding Sport en Bewegen deel aan de projectgroep door de inzet van studenten en stagiaires.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website