Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met het project ‘Sporten voor jonge kinderen en hun ouders’ is sportaanbod opgezet dat zich richt op kinderen van 2 t/m 6 jaar en op de ouders van deze kinderen. Op het gebrek aan tijd bij ouders is ingespeeld door ouders samen met hun kind te laten sporten. De drempel ‘geen geld’ is aangepakt door de leeftijdgrens voor subsidie van het Jeugdsportfonds te verlagen naar 4 jaar.

 

In de periode 2015-2016 zijn twaalf nieuwe sportgroepen opgezet, waarvan er op dit moment nog elf draaien. Sportaanbieders die de sportgroepen hebben opgezet hebben de training “Beweegkriebels” gevolgd om nog beter in te kunnen spelen op de behoefte van jonge kinderen.

 

Een groot succes binnen deze sportimpuls is de uitbreiding van de doelgroep van het sportkennismakingsproject de JeugdSportpas met de jongste jeugd. In de vier edities van dit project hebben in 2015 en 2016 927 kinderen in de leeftijd 0-6 jaar, kennisgemaakt met een sport naar keuze.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de periode 2014-2016 zijn 12 nieuwe sportgroepen voor jonge kinderen gestart. Een aantal daarvan zijn voor jonge kinderen en hun ouders en een aantal zijn alleen voor kinderen.

 

- 2 groepen tuimeljudo.

- 2 groepen ouder-peuter gym.

- 1 groep kleutergymnastiek.

- 1 groep ouder-kind bootcamp.

- 1 groep ouder peuterdans

- 1 groep peuterdans

- 1 groep kleuterdans

- 1 groep peutergym (gestopt)

- 2 groepen ministar voetbal met kinderen en ouders.

 

Binnen deze groepen sporten 84 kinderen en 22 ouders. Daarnaast hebben via het project de JeugdSportpas ruim 900 kinderen in de leeftijdcategorie 0-6 jaar kennisgemaakt met een sport en zijn 340 kinderen structureel gaan sporten.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met het project ‘Sporten voor jonge kinderen en hun ouders’ wordt sportaanbod opgezet dat zich richt op kinderen van 2 t/m 6 jaar en op de ouders van deze kinderen. Op het gebrek aan tijd bij ouders wordt ingespeeld door de combinatie te maken van sporten met én tijdens de sportles van het kind. De drempel ‘geen geld’ wordt aangepakt door nauw samen te werken met de afdeling Sociale Zaken en Minima van de gemeente Zeist en met Jeugdsportfonds Zeist.

 

Doordat de sportimpuls ‘Gezond opgroeien in Zeist’ tevens is toegekend wordt zoveel mogelijk gekeken naar mogelijkheden om de projecten op elkaar te laten aansluiten. De doelgroep van deze sportimpuls is daarom uitgebreid naar 0 tot 6 jaar.

In het eerste jaar zijn 3 nieuwe sportgroepen opgezet namelijk 2 tuimeljudo groepen en een groep ouder-kind gymnastiek. Daarnaast zijn 14 bestaande sportgroepen aangevuld met nieuwe leden zodat de groepen stabieler zijn geworden. In november 2015 starten 2 nieuwe dansgroepen en een groep ouder-kindgymnastiek. Het aantal nieuw op te starten sportgroepen loopt iets achter op de oorspronkelijke planning. Dit komt met name doordat de betrokken sportaanbieders een beperkt aantal kaderleden heeft die het aanbod op kan zetten en dat de beschikbare zaalruimte overdag schaars is. De doelgroep van het sportkennismakingsproject de Jeugdsportpas is uitgebreid van 6 t/m 12 jaar naar 0 t/m 12 jaar. Hierdoor hebben 215 kinderen in de leeftijdsgroep 0 t/m 6 jaar in het voorjaar van 2015 kennisgemaakt met een voor hen nieuwe sport. 97 kinderen en 10 ouders zijn lid geworden van de sportaanbieder en blijven daardoor structureel sporten. Naast basisscholen zijn ook kinderdagverblijven en peuterspeelzalen meegaan werken aan het de 'Jeugdsportpas.

 

Er zijn 5 sportaanbieders die een combinatie van de cursus Beweegkriebels en Beweegplezier volgen zodat zij handvatten hebben om hun sportaanbod aan te passen op de doelgroep van 0-6 jaar. De cursus is aangevuld met een bijeenkomst,die verzorgd is door interventie eigenaar Huis voor Beweging, over de implementatie van sportaanbod voor jonge kinderen binnen de vereniging. Daarnaast is een bijeenkomst toegevoegd met het thema trainen en coachen van kinderen met risico op overgewicht om deze sportimpuls nog beter aan te laten sluiten op de impuls “Gezond opgroeien in Zeist”. Sportaanbieders hebben zo niet alleen kennis over bewegen, maar ook basiskennis over voeding.

In een Mix en Match bijeenkomst is contact gelegd tussen de sportaanbieders en organisaties in Zeist die werken met jonge kinderen zoals het consultatiebureau, kinderdagverblijven en het CJG. Hiermee is een begin gemaakt met het opzetten van een ketenaanpak om beweegarmoede en overgewicht bij jonge kinderen in Zeist tegen te gaan. Het is de bedoeling dat de verschillende organisaties en sportaanbieders nauwer met elkaar gaan samenwerken en elkaar weten te vinden om door te verwijzen. Er zijn 13 medewerkers van 5 verschillende kinderdagverblijven die de cursus beweegkriebels en een gezonde start inmiddels afgerond. Daarnaast hebben 6 medewerkers van de welzijnsorganisatie waaronder de voorscholen en peuterspeelzalen vallen een combinatie van de cursus 'Een gezonde Start’ en ‘Beweegkriebels' afgerond.

De leeftijdgrens van het Jeugdsportfonds in Zeist is inmiddels verlaagd van 6 jaar naar 4 jaar zodat kinderen hier nog eerder gebruik van kunnen maken.

 

In de zomer van 2015 is een beeldmerk ontworpen om activiteiten die gekoppeld zijn aan de sportimpulsen en die bedoeld zijn voor jonge kinderen herkenbaar te maken voor ouders en voor samenwerkingspartners. Er is gekozen voor de naam ‘Geef je kind een superstart’.

Onder die zelfde naam is in oktober het eerste ouder voorlichtingsprogramma gestart waarin ouders 2 keer een bijeenkomst 'Beweegkriebels' volgen, 2 keer een bijeenkomst over gezonde voeding en opvoeden en waarbij zij 10 sportkennismakingslessen volgen samen met hun kind.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Het bestaande project de 'Jeugdsportpas' waarbij kinderen uit het basisonderwijs kennismaken met een sport door 4 keer mee te trainen bij een sportaanbieder is uitgebreid met de leeftijd 0-5 jaar. Naast het boekje dat op basisscholen wordt uitgedeeld, is er nu ook een speciale flyer met het aanbod voor 0-6 jaar dat uitgedeeld wordt bij de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en door de Marokkaanse stichting Musis MSIVO.

 

- In het voorjaar van 2015 hebben 215 kinderen in de leeftijdcategorie 0-6 jaar kennisgemaakt met een sport door 5 keer een les te volgen bij een sportaanbieder. Daarna zijn 91 kinderen structureel blijven sporten. Er zijn 10 ouders structureel blijven sporten samen met hun kind.

 

- 5 Sportaanbieders volgen een combinatie van de cursus ‘Beweegkriebels’ en ‘Beweegplezier’.

 

- 13 medewekers van 5 verschillende kinderdagverblijven hebben de cursus ‘Beweegkriebels’ en ‘Een Gezonde Start’ afgerond.

 

- 6 medewerkes van de welzijnsorganisatie, waaronder de voorscholen en peuterspeelzalen vallen hebben een combinatie van de cursus 'Een gezonde Start’ en ‘Beweegkriebels' afgerond.

 

- Tijdens een Mix en match bijeenkomst hebben sportaanbieders contact gelegd met het consultatiebureau, kinderdagverblijven, het CJG, GGD, een orthopedagoog en kinderfysiotherapeut.

 

3 nieuwe sportgroepen voor jonge kinderen zijn opgestart:

- 2 tuimeljudo groepen zijn opgezet.

- 1 ouder-kind gymnastiek groep is opgezet.

In november 2015 starten 3 nieuwe sportgroepen

- 1 nieuwe peuterdans groep

- 1 nieuwe peuter-ouder dansgroepen.

- 1 groep ouder-kind gymnastiek.

 

- Judovereniging SDO en zwembad Dijnselburg zijn naar aanleiding van de sportimpuls bezig om nieuw sportaanbod te ontwikkelen voor de doelgroep; judo in het water. Er zijn 2 activiteiten georganiseerd om het aanbod te testen. Deze activiteiten zijn enthousiast ontvangen door de deelnemers.

 

- Er is een beeldmerk gemaakt voor het sportaanbod voor jonge kinderen in Zeist. Met de slogan 'Geef je kind een Superstart' moet het project herkenbaar en vertrouwd worden voor jonge ouders en organisaties uit Zeist.

 

- In oktober 2015 is het eerste ouder voorlichtingsprogramma ('Geef je kind een Superstart') gestart waarin ouders 2 keer een bijeenkomst beweegkriebels volgen, 2 keer een bijeenkomst over gezonde voeding en opvoeden en waarbij zij 10 sportkennismakingslessen volgen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeente Zeist kent drie duidelijke achterstandswijken (Vollenhove, Nijenheim en Kerckebosch) waar gezinnen weinig te besteden hebben en waar de sportdeelname bij de jonge kinderen (3 tot 7 jaar) en hun ouders nadrukkelijk achterblijft. De sportparticipatie bij jonge kinderen is in deze drie wijken zo laag, omdat het ontbreekt aan voldoende passend sportaanbod voor deze doelgroep en dan met name het gezamenlijk sporten van ouder en kind.

Veel ouders van jonge kinderen zijn druk met hun werk, privéleven en kinderen. Jonge ouders brengen hun kinderen nog wel naar de sport, maar sporten zelf weinig (minder dan 20%). Met het project ‘Sporten voor jonge kinderen en hun ouders’ gaan we sportaanbod opzetten in de drie wijken waar de sportparticipatie en het bestedingsinkomen aanzienlijk lager is vergeleken met de rest van Zeist. Dit nieuwe sportaanbod richt zich zowel op de kinderen 2 t/m 6 jaar, als op de ouders van deze kinderen.

De knelpunten tijd en geld pakken we aan door de combinatie te maken van sporten met én tijdens de sportles van het kind. De drempel ‘geen geld’ pakken we aan door nauw samen te werken met de afdeling Sociale zaken en Minima van de gemeente Zeist (geld-terug-regeling) en met het zeer actieve Jeugdsportfonds Zeist. Hiermee kunnen we voor kind en ouder de financiële drempel verlagen én spelen we tegelijkertijd in op het armoedebeleid van de gemeente Zeist.

Voor de uitvoering van het project maken we gebruik van de interventie ‘Beweegkriebels’. Hierbij leren jonge kinderen en hun ouders plezier te beleven aan het sporten en bewegen. Voor de kinderen geldt ‘jong geleerd is oud gedaan’ en voor de ouders geldt dat zij door hun kind weer actief gaan sporten.Het sportaanbod wordt laagdrempelig, dichtbij in de wijk en betaalbaar met meerdere sportaanbieders tegelijkertijd aangeboden. Dankzij de samenwerking binnen het project met de basisscholen, de lokale partners in de wijk kunnen we de doelgroep in de drie wijken goed bereiken.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website