Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling van het programma is het stimuleren van deelname van jeugd aan zwemactiviteiten in zwembad “De Watering” en het gelijktijdig stimuleren van deelname door ouders. Hiervoor werd met verschillende partners een projectgroep gestart, waaruit een projectleider is benoemd en een technische staf werd samengesteld. Deze groep heeft zorg gedragen voor uitvoering van het project, onder tussentijdse rapportage naar de partners.

 

Door een uitgekiende mix van communicatiemiddelen, bestaande uit “oude” media - kranten, huis- aan huis artikelen en borden van de partners- en nieuwe media als websites, e-mailings, Facebook - is een groot publiek bereikt dat bestond uit jongeren en hun ouders uit Zaanstad Noord. Groter dan de initieel beoogde doelgroep jongeren uit Wormerveer. Dit en de inrichting van het programma, waarbij zoveel mogelijk belemmerende factoren als hoge prijs, drukte en geen overzicht werd voorkomen en waarbij voor aanwezige ouders een aanpalend aanbod werd aangebonden, heeft in belangrijke mate bijgedragen tot hoge deelname aan het programma. De conversie van deelnemers aan het programma tot structureel bewegende sporters was iets onder plan maar ruimschoots voldoende. Dat gold in mindere mate voor ouders, waar bleek dat een aantal ouderen zelf niet konden zwemmen danwel zelf reeds andere sporten beoefenden.

 

Het programma blijkt in een grote behoefte te voorzien. De laagdrempeligheid maakt een overstap van het leszwemmen naar het lidmaatschap van de zwemvereniging gemakkelijker dan nu. De zwemvereniging heeft zich dan ook bereid verklaard het programma na Sportimplus te continueren. Doordat inmiddels aansluiting is verkregen met de combinatiefunctionaris, wordt het programma in de toekomst gekoppeld aan scholen in Zaanstreek Noord waardoor het een natuurlijke vervanger wordt van het verdwenen schoolzwemmen in de omgeving.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling van het programma is het stimuleren van deelname van jeugd aan zwemactiviteiten in het buurt zwembad “De Watering” en het stimuleren van de participatie bij deze activiteiten van ouders c.q. verzorgers.

 

Deze doelstelling is al volgt geconcretiseerd:

a: 20% van de doelgroep maakt kennis met het programma en neemt deel aan (een van de)interventies van het programma;

b: 10% van de doelgroep wordt lid van de zwemvereniging De Ham en blijft derhalve bewegen;

c: 20% van (een van de ouders van de kinderen maakt kennis met het programma;

d: 10% van de ouders neemt actief deel aan (een van de ) modules van het programma.

 

Gemiddeld hebben in een jaar iets meer dan 200 kinderen deel genomen aan het programma. Over de periode van Sportimpuls is de deelname dus veel meer geweest (411 kinderen) dan geschat (20% van de doelgroep van 500 kinderen is 100). De verklaring is er met name in gelegen dat ook kinderen van buiten Wormerveer deel hebben genomen aan het programma.

 

In totaal zijn 44 kinderen vanuit het programma doorgestroomd als lid van de zwemvereniging De Ham. Dat ligt net onder de geprognosticeerde 50 extra leden. De achtergrond is deels gelegen in het feit dat veel van de deelnemers nieuwsgierig waren maar juist veel aan beweging deden en lid waren van al anders sportclubs. Daarbij blijkt het zeer lastig om allochtone kinderen en hun ouders te bewegen tot blijvende sportdeelname.

 

De participatie van ouders bij het project was redelijk te noemen maar blijft achter bij de gestelde doelstellingen. Veel ouders waren aanwezig op de kant en bij uitreiking van diploma’s. In zoverre is sprake van participatie. Deelname aan de activiteiten zelf was beperkt tot 20 ouders, nog geen 2% van de ouders van kinderen uit de doelgroep. Verschillende ouders zijn gevraagd naar de achtergrond. Tijdgebrek, hoeveelheid eigen sport maar ook het feit dat veel allochtone ouders zelf niet kunnen zwemmen bleken belemmerend van aard. Daarbij bleek vaak onvoldoende bekend dat er een aanvullend programma was voor ouders van kinderen. Dat is een punt wat gedurende het project wel is aangepakt en verbeterd en heeft geleid tot ene iets hoger animopercentage van ouders tijdens het tweede deel van het Sportimpuls traject.

 

Verdere conclusies:

- De gevoerde communicatie strategie met een mix van social media, kranten en huis aan huis, heeft geleid tot een groot bereik en deelname van de doelgroep;

- Hoewel iets achtergebleven, heeft het project met lage drempels geleid tot een grote toestroom van nieuwe leden en derhalve tot structureel bewegen van de doelgroep;

- De specifieke doelgroep van allochtonen is bereikt maar blijkt moeilijk te bewegen om deel te nemen danwel structureel te blijven bewegen;

- De groep ouders blijkt bereid de kinderen te brengen maar moeizaam bereid te participeren danwel blijvend te zwemmen.

- Het programma heeft zodanig in een behoefte voorzien dat het structureel onderdeel zal gaan uitmaken van het sportaanbod van de zwemvereniging in samenwerking met het Sportbedrijf.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wormerveer is één van de achterstandswijken van Zaanstad. De sportparticipatie blijft sterk achter en de gezondheid -met name als het gaat om het bewegingsapparaat- is veel slechter dan gemiddeld.

 

De doelgroep is circa 1.000 kinderen, waarvan ca.50% nu aan sport doet. Binnen deze doelgroep neemt de doelgroep Molukkers, gesitueerd in 1 wijk in Wormerveer Noord, een aparte plaats in. Van de ouders met kinderen, een afgeleide doelgroep, doet ongeveer 25% aan sport.

 

De Ham werkt samen met partners (Wijkteam) aan het verbeteren van de deelname van de (allochtone en autochtone) jeugd aan sport- en bewegingsactiviteiten. De samenwerking richt zich primair op:

- het stimuleren van deelname door jeugd = aantrekkelijk programma, tijdstip en frequentie van aanbod van zwemmen;

- het verlagen van de drempel te starten = lage kosten, beperkte afstand, lage sociale en culturele afstand;

- het stimuleren van de participatie van ouders / verzorgers d.m.v. gelijktijdig aanbod.

 

De focus ligt in deze aanvraag op 'zwemmen'. Het wordt ingevuld met een combinatie van SwimStar, Sterrenplan, FUNDament en zwemsport ouders van jonge kinderen, ondersteund met randactiviteiten w.o. Invitatietoernooi waterpolo. De activiteiten zullen plaatsvinden op vier verschillende momenten in de week.

 

Vanuit het introductie-programma is het bedoeling dat de deelnemers vertrouwd raken met sporten en dit na afloop ook blijven doen via lidmaatschap van de vereniging. De kosten van deelname zijn bij aanvang beperkt (Euro 5,- p.m.) maar lopen bij langere deelname gefaseerd op tot uiteindelijk de hoogte van de contributie.

 

Het programma wordt gepresenteerd als één van de activiteiten die structureel zal worden aangeboden vanuit het Wijkteam Wormerveer, een samenwerking van de partners Evean, Welzijn en andere (gemeentelijke) organisaties.

Doel is dat het programma ook na de periode "Sportimpuls" structureel onderdeel zal blijven uitmaken van het aanbod van het wijkteam en de Ham.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website