Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Sportloket Jeugd is vanaf begin 2018 geimplementeerd in het behandelprogramma van de kinderrevalidatie en het beleid van de betrokken scholen (Ketalis, Orion en en Viertaal). Door de inzet van de buurtsportcoachregeling met Gemeente Amsterdam en de structurele inzet van een combinatiefunctionaris is het gelukt om sportstimulering voor jeugd met een lichamelijke perking te borgen met meerdere partijen. Doordat alle partijen geld beschikbaar stellen en het is opgenomen in hun beleid is het gelukt om gedeelde eigenaarsschap te creeeren.

 

De afgelopen twee jaar is de methodiek van het programma revalidatie Sport en Bewegen; Sportloket (van oudsher ontwikkeld voor volwassenen) ontwikkeld en toepasbaar gemaakt voor jeugd. Het is verbonden aan het bestaande Special Heroes programma en de revalidatiebehandeling binnen Reade. De aandacht voor sport binnen het speciaal onderwijs en in de revalidatie is toegenomen en er zijn structurele activiteiten ontwikkeld met hulp van combinatiefunctionarissen van de gemeente Amsterdam.

 

Toch is gebleken dat er structureel aandacht voor sport moet blijven. Door wisseling van sportconsulenten kinderrevalidatieartsen en veranderingen bij sportvereniging is het noodzakelijk om te blijven werven en het direct te verbinden aan beleid en interne processen van School en revalidatiecentrum.

 

Door de borging die nu heeft plaatsgevonden is het Sportloket nu nog meer verbonden met de activiteiten van school en het revalidatiecentrum. Dit gedeelde belang zal leiden tot een nog hoger bereik en een nog grotere impact op de sportparticipatie van jeugd met een lichamelijke beperking in Amsterdam.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn totaal 66 kinderen individueel begeleidt naar een sportactiviteit en 61 kinderen bereikt met de sportclinics. Wekelijk doen 6-8 kinderen mee aan de Try Outgroep op woensdagmiddag. Ook is er aangepast sportaanbod ontwikkeld voor deze doelgroep in Amsterdam, waardoor verwijzing makkelijker plaats kan vinden. Ook worden behandelaars steeds meer direct gewezen op het aanbod in de stad, waardoor het Sportloket minder nodig was en het al geintegreerd werd in de fysiotherapeutische behandeling.

 

Mede hierdoor, maar ook doordat in het laatste jaar het Sportloket meer zichtbaar was op de scholen, was de registratie van de kinderen en monitoring minder goed mogelijk en lijkt de instroom in het laatste jaar nog lager. Het daadwerkelijk bereik is veel hoger. Dit behoeft aandacht voor de toekomst, ook omdat de vervolg subsidieregeling met Amsterdam, Reade en de scholen monitort op instroom en doorstroom.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Sportloket voor kinderen met een beperking in Amsterdam is vorig jaar van start gegaan. De werkwijze van het landelijke programma Revalidatie Sport en bewegen is geimplementeerd en de aanmeldprocedure is duidelijk voor revalidatieartsen, behandelaars, speciaal onderwijsinstellingen en ouders. Het sportaanbod voor kinderen met een beperking is steeds beter zichtbaar op www.jekuntmeer.nl en de Uniek Sporten APP. Tenslotte is een nieuw doorstroom sportaanbod ontwikkeld: de Try Out groep. In deze groep kunnen kinderen alerlei sporten uitproberen in een veilige omgeving.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De werkwijze en verwijsstructuur is ontwikkeld en geimplementeerd conform het programma Revalidatie Sport en bewegen. De volgende concrete reslutaten zijn bereikt:

- 52 kinderen zijn bereikt met het project

- 25 kinderen zijn doorgestroomd naar sportaanbod

- Try out groep is ontwikkeld en loopt

- aangepast sportaanbod kinderen in Amsterdam is zichtbaar op www.jekuntmeer.nl en in de uniek sporten APP

- tweede scholing motivational interviewing is gepland eind November 2016

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ongeveer de helft van de leerlingen met een motorische en/of verstandelijke handicap is lid van een sportvereniging. Het verschil met scholieren uit het regulier basis- en voortgezet onderwijs is groot. In deze groep gaat vrijwel iedereen dagelijks lopend of fietsend naar school. Het merendeel van de kinderen en jongeren met een handicap in het speciaal onderwijs wordt door een vervoersbedrijf naar school gebracht. Daarnaast zijn ze minder vaak lid dan kinderen zonder handicap. Het merendeel van de niet-sportende kinderen met een handicap heeft echter wel een sportwens ((On)beperkt sportief, 2013).

Voor kinderen die niet sporten is het ontbreken van sportmogelijkheden in de buurt daar de belangrijkste reden voor. Ook wijzen ouders op de aard en ernst van de handicap van hun kind als belemmering om aan sport te doen. Vaak weten zij de weg naar een (aangepaste) sportvereniging niet te vinden ((On)beperkt sportief, 20132). Probleem daarbij is dat ten opzichte van andere grote steden in Nederland, in Amsterdam naast relatief meer kinderen met een handicap, deze kinderen gespreid over de stad wonen en dus niet geconcentreerd in bepaalde wijken te vinden zijn (Werwey-Jonker (2013).

 

Kortom: er is een groep kinderen, jongeren en ouders die momenteel moeite hebben om geschikt aanbod vinden via de reguliere kanalen. Dit project richt zich op hen, om te zorgen dat ook zij een activiteit gaan vinden die bij ze past waardoor ze structureel gaan bewegen en sporten. Totaal zullen het eerste volledige jaar 90 kinderen en jongeren, en in het tweede jaar 125 begeleidt worden naar blijvend sporten bij een vereniging. Van deze 205 zijn 150 kinderen na een jaar nog steeds actief bij een sportvereniging.

 

Het sportadvies, de counseling, de kennismakingsactiviteiten, de sportdagen en de ontwikkeling van een sociale kaart zijn de middelen die ingezet worden om dit doel te bereiken. In twee jaar tijd zal de behoefte van kinderen en jongeren met een beperking om te gaan sporten en het aanbod bij verenigingen, verspreid over de stad beter op elkaar afgestemd zijn. Het interne proces wordt aangestuurd door de afdelingsmanager CASA Reade en uitgevoerd door een projectgroep. De “sportbende” fungeert als klankbord en als het instrument om sportverenigingen te bezoeken en te beoordelen op toegankelijkheid.

 

Wij denken dat na de projectperiode het realistisch is om te zeggen dat 60% van de uitvoering gerealiseerd wordt in de zorg en op school (het sportadvies en sporten uitproberen), bij het (nieuwe) sportaanbod bij de sportvereniging en het overbruggingsprogramma in het sportcentrum Reade. Voor dit aanbod betalen ouders, net als bij andere sportverengingen, de gebruikelijke contributie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website