Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstellingen waren Gratis gymnastiektraining voor alle kinderen van 2-6 jaar, Gymnastiektraining ter bevordering van een gezonde leefwijze en Gymnastiek als basis voor bewegen.

 

Alle doelstellingen zijn behaald. Het was een succes, zeker voor de groep 2-4 jarigen, waar we het grootste aantal potentiele deelnemers ook hebben weten te binden. Voor de andere groepen was de drempel dankzij het gratis aanbieden beduidend lager en heeft ons dat een goede naam bezorgd. Bovendien wordt het steeds gewoner gevonden dat kinderen juist beginnen met gym en daarna doorstromen naar andere sporten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We hebben een grote groep kinderen weten te bereiken, er zijn 114 kinderen bij de vereniging gekomen, meer dan het dubbele van het aantal leden die we hadden voor de actie.

 

We hebben er goede contacten aan over gehouden met de sportcombi’s van de gemeente Aa en Hunze, de basisschool, de peuterspeelzaal en de BSO.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

In dit document treft u aan een opzet voor het in eerste instantie GRATIS aanbieden van Gym4Kids in Rolde. De aanleiding daarvoor is gelegen in de (landelijke) trend dat kinderen steeds minder bewegen en daardoor een minder goede motoriek en fysieke conditie ontwikkelen, met alle consequenties van dien. Daarnaast merken wij als gymvereniging dat waar vroeger vanzelfsprekend begonnen werd met gymnastiek op jonge leeftijd, waarna men doorgroeide naar een andere sport, men nu op latere leeftijd begint en gymnastiek, de basis voor alle sporten, overslaat. Dit resulteert er o.a. in dat de basismotoriek minder goed wordt ontwikkeld, er eerder sprake is van overgewicht, kinderen eerder kans lopen op eenzijdige ontwikkeling, of dat kinderen die niet direct goed kunnen sporten veel eerder uitvallen en nooit meer gaan sporten (niet mee durven/kunnen doen).

Wij bieden u een plan aan om, door het opzetten van een project Gym4Kids, deze ontwikkeling om te buigen.

 

Doel:

Het stimuleren van deelname aan gymnastiek door peuters, kleuters en jonge schoolgaande kinderen (2 tot en met 6 jarigen) in Rolde

- met als resultaat meer sportdeelname nu en in de toekomst door een basis te leggen voor goed bewegen;

- ter preventie van ongevallen en blessures bij de beoefening van latere sporten;

- om de belasting van de (motorische) remedial teaching op school te verminderen / terug te dringen;

- om het aantal verwijzingen voor kinderfysiotherapie binnen Rolde terug te dringen;

- om het zelfvertrouwen van kinderen door een gerichtere motorische ontwikkeling te versterken;

- om zoveel mogelijk kinderen zo vroeg mogelijk te betrekken bij sport en bewegen;

- ter voorkoming van overgewicht op latere leeftijd door al vroeg bekend te raken met sport en bewegen (jong geleerd is oud gedaan).

 

Opzet:

Sportvereniging G&A Rolde wil alle kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar gedurende 2 jaar gratis 1 maal per week een uur gymles aanbieden, waarbij een programma wordt geboden dat gericht is op een evenwichtige motorische ontwikkeling van de kinderen, waarbij aan alle aspecten van de ontwikkeling aandacht wordt geschonken, zoals bijvoorbeeld evenwicht, oog-handcoördinatie en lichaamsdynamiek.

De gymlessen zullen plaatsvinden in de Boerhoorn in Rolde, zoveel mogelijk op tijden die aansluiten op schooltijden en in overleg met de BSO en het KDV. De lessen/trainingen vinden plaats door een gediplomeerd gymtrainer.

 

Het project zal in nauwe samenwerking worden vormgegeven met de vakleerkracht lichamelijke opvoeding(tevens buurtsportcoach/sportcombi-functionaris van de gemeente Aa en Hunze) de (enige) basisschool. Daarnaast wordt samengewerkt met de Stichting Kinderopvang Rolde.

In samenwerking met bijvoorbeeld stagiaires van de opleiding voor sport en beweging zouden wij bij alle kleuters bij aanvang van het project een motorische evaluatietest willen doen en deze na 2 jaar herhalen.

Ook zou het aantal kinderen wat bij aanvang van het project op school remedial teaching krijgt, kunnen worden vergeleken met het aantal kinderen wat dit na 2 jaar nodig heeft.

Mogelijk kunnen we ook een kinderfysiotherapeut betrekken bij een aantal specifieke thema’s.

Ook wordt onderzocht in hoeverre aangesloten kan worden op het vervolg van deze gymlessen bij andere sportverenigingen.

 

Dit project sluit aan op het beleid van de gemeente Aa en Hunze zoals verwoord in de Sportnota 2009.

 

Evaluatie vindt elke 5 maanden plaats, gezamenlijk met de sportcombifunctionaris. Het resultaat wordt bepaald o.b.v. het aantal deelnemers, de vooraf en tussentijds afgenomen motorische evaluatietests, en het aantal verwijzingen naar Gym4kids door school en kinderopvang.

 

Voortzetting na afloop van de subsidieperiode: het aanbieden van gratis Gym4kids zal na afloop een vervolg krijgen door de programma's uit te blijven voeren, waarbij het streven is de financiële vergoeding heel laag te houden. Dit kan alleen gerealiseerd worden door een kwalitatief goed programma neer te zetten, dat enorm populair is, eigenlijk moet het vanzelfsprekend zijn dat een kind van 2-6 deelneemt aan Gym4kids en daarna doorstroomt naar een andere sport.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website