Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het hardloopprogramma is een erg laagdrempelig programma, de eerste aanwas van deelnemers kan makkelijk gebeuren via sociaal media en lokale kranten. Daar lopen ' in' is zal vervolgens geen probleem zijn om deelnemers te krijgen. vervolgens is een algemene start met beginnende lopers de manier om deelnemers' verslaafd' te krijgen aan lopen en deze groep zal zelf actief andere deelnemers werven. in vervolg is het zaak om in contact te blijven met deelnemers via sociaal media en mail, geef hen info over komende programma en geef hen algemene loop en gezond leven tips! Na enige tijd is het verstandig om groepen her in te delen om group in group te maken, indelingop basis van fitheid, doelen etc

De looptrainingen blijven interessant als er variatie in soorten trainingen zijn en als trainer enthousiast is!

Vwb meer bewegen voor ouderen; aanloop van aantal deelnemers is lastiger en duurt langer, zoek hulp gemeente en oa ANBO! vervolgens is het hier zaak om nadrukkelijk aandacht te geven aan maatwerk soorten bewegen, dus zoveel mogelijk luisteren naar wensen en anderzijds zoveel mogelijk beweegsoorten aanbieden. ook hier is het zaak om enthousiaste, liefts leeftijdsgenoot, trainers te hebben met name trainer moet heel sociaal zijn en in staat zijn om met ouderen om te gaan! tenslotte is het zaak om sociaal aspect, samenzijn, niet uit oog te verliezen in de beweegmomenten. bv door vooraf of achteraf samen zijn te organiseren; bakkie doen en lekker kletsen is ook cruciaal. ook ouderen zijn nadat men ' gewend' raakt aan bewegen op hun eigen manier verslaafd aan het sporten/bewegen. nogmaals bij ouderen is het verstandig om veel beweegsoorten te proberen en continu aan te sluiten bij wensen van deze doelgroep. Al met al zeer tevreden over resultaten en ervan overtuigd dat, mede doordat er vanuit het fitnesscentrum geen hogere contribuite bedragen gevraagd worden, dat deelnemers aan bewgen voor ouderen doorgaan (en al ' gewoon lid geworden zijn!) en vwb het hardlopen ook gewoon doorlopen, grotendeels in de groepen die er waren maar hier zijn ook deelnemers die nu zelf op eigen initiatief verder gaan met het hardlopen (is gedurende de looptijd vh programma ook al gebeurd)

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten zijn goed mits er continu geluisterd blijft worden naar de wensen van deelnemers en tevens is het cruciaal op met name voor de 'bewegen voor ouderen' continu aandacht te geven aan de sociale aspecten en het beweeg gedeelte aan te passen aan de wensen van de deelnemers. Gedurende het programma voor bewegen voor ouderen ontstaat er regelmatig een wens aan diversiteit en andere intensiteit en tenslotte andere periodes waarin men wenst te bewegen. De trainers begeleiders moeten met name oren en ogen openhouden om continu enerzijds maatwerk te leveren en anderzijds te blijven socialiseren en enthousiasmeren. Vwb de hardloop groepen geldt ook diversiteit aan looptrainingen, met telkens verschillende onderdelen en ook hier blijven lusiteren naar de deelnemers om zodoende verschillende groepen te maken met verschillende intensiteit etc.

OVerall goede resultaten doordat men ' verslaafd' raakt aan het sporten zowel individueel (vwb hardlopen) als in groepen (meer bewegen voor ouderen). tenslotte is het via sociaal media continu aandacht geven en communiceren met de deelnemers een cruciaal onderdeel.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Geldermalsen Gezond Sport & Bewegen, de speelgoedafdeling van ons leven

 

Sport is mooi, sport is belangrijk, sport levert veel op. Het brengt veel plezier en ontspanning. Bovendien draagt het bij aan het oplossen van sociale en maatschappelijke problemen.

 

Sportimpuls biedt mogelijkheden bij het opstarten en aanbieden van activiteiten voor mensen, die onvoldoende sporten en bewegen. Door het bieden van een nieuw aanbod zorgen wij ervoor, dat ouderen en mensen met een lage SES (inactieven) in actie komen, duurzaam en aansluitend op hun behoefte en mogelijkheden. Met onze aanpak verleiden wij de doelgroep om uit hun sociaal en sportief isolement te komen. De deelnemers benaderen we in hun directe leefomgeving. Voor inactieven en ouderen hanteren we de interventies Be InterACTive en Meer Bewegen voor Ouderen. Deze bieden we vraaggestuurd aan, in nauwe samenwerking met de doelgroep en afgestemd op de lokale situatie. Zo spelen we maximaal in op de behoefte.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het allerbelangrijkste resultaat van Geldermalsen Gezond tot nu toe, is dat we in zeer korte tijd bij honderden inactieve Geldermalsenaren een positieve verandering in leefstijl in gang hebben gezet, door het creëren van een intrinsieke motivatie om duurzaam te bewegen. Door deze aanpak hebben we mensen uit een sociaal en sportief isolement weten te halen. Een ander resultaat van dit project is dat een samenwerkingsverband van lokale partners is ontstaan met een hele belangrijke rol bij het (blijvend) stimuleren van de doelgroep. Dankzij Geldermalsen Gezond is een gezamenlijk belang ontstaan, waardoor we elkaar beter hebben leren kennen en we de doelgroep volgens een meer integrale aanpak gaan benaderen. Mooi om te zien is ook hoe sportverenigingen met elkaar zijn gaan samenwerken door de verbinding die binnen dit project is ontstaan.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportimpuls biedt mogelijkheden bij het opstarten en aanbieden van activiteiten voor mensen, die onvoldoende sporten en bewegen. Deze uitgelezen kans willen we niet onbenut laten; de gezondheidsproblemen in Geldermalsen zijn enorm en de gemeente heeft niet de financiën om hier verandering in aan te brengen.

 

Met de informatie van GGD, gemeente en NOC*NSF is een goed beeld ontstaan van de gezondheidstoestand en het beweeggedrag van 26.238 inwoners. Met de gemeente is gesproken over haar visie en beleid, evenals de doelgroepen (4191: ouderen en lage SES). Daarna is contact gezocht met organisaties die kennis hebben van de doelgroep, het aanbod en de lokale situatie. Voor de behoeftebepaling heeft het sportonderzoek van Platform BIGG gediend als basis. Voorts zijn gesprekken gevoerd met lokaal betrokken instanties en mensen uit de doelgroep om hun precieze wensen te achterhalen. Met een buurtscan zijn o.a. de beschikbare accommodaties geïnventariseerd. Met partners en doelgroepen zijn de best passende interventies gekozen (Be InterACTive en Meer Bewegen voor Ouderen). Deze worden toegepast in verschillende settings (wijk, werk, school en zorg) en zijn bedoeld voor het individu en zijn/haar omgeving. Zij worden goedkoop en op een gunstig tijdstip in de directe woonomgeving aangeboden. Een plan is gemaakt voor de realisatie. Deze is besproken met de gemeente. Zij heeft hier enthousiast op gereageerd; de raad is reeds geïnformeerd over ons voornemen.

 

Alle betrokkenen geloven in het succes van dit plan. Door elkaars sterkte te benutten wordt de sportparticipatie vanuit meerdere kanten gestimuleerd. Zodoende levert iedereen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de buurt. We realiseren een aanbod, dat in onze lokale situatie sterk gewenst is en zich elders heeft bewezen. Wij halen mensen uit hun sportief/sociaal isolement en dragen bij aan een gezonde leefstijl. Uw investering van € 3,63 per inwoner gaat veel gezondheidswinst opleveren in Geldermalsen!

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website