Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Special Forces ging uit van het bevorderen van zelfbewustzijn en gezondheid door sportbeoefening van mensen met een (verstandelijke) beperking of met een aan autisme verwante stoornis.

Het resultaat is dat 77 deelnemers vanuit de doelgroep lid zijn geworden bij zeven reguliere sportverenigingen door het aanbieden van een structureel aangepast sportaanbod. Ook vonden op twee basischolen voor het speciaal onderwijs clinics plaats. Deze werden gegeven door buurtsportcoaches en 168 leerlingen namen hieraan deel. Ook maakten tien kinderen kennis met een sport die voor deze doelgroep is opgenomen in de JeugdSportPas.

Verder vonden voor deze doelgroep jaarlijks twee evenementen plaats, met 230 deelnemers en ±2300 bezoekers.

Speciaal voor deze doelgroep is in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de participatiewet een bakfietsproject gestart als zinvolle dagbesteding. De eerste activiteit is dat de berijders (uit de doelgroep) van de bakfiets meel vervoeren van de molen in Beemster naar de bakker in Purmerend. Het oprichten van een aparte afdeling bij de zorginstelling onder de naam Special Forces Work zorgt voor borging van dit project.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het resultaat van het project Special Forces is dat 77 deelnemers vanuit de doelgroep mensen met een beperking lid zijn geworden bij zeven reguliere sportverenigingen door het aanbieden van een structureel aangepast sportaanbod. Ook vonden op twee basischolen voor het speciaal onderwijs clinics plaats. Deze werden gegeven door buurtsportcoaches en 168 leerlingen namen hieraan deel.

Ook maakten tien kinderen kennis met een sport die voor deze doelgroep is opgenomen in de JeugdSportPas.

Verder vonden voor deze doelgroep jaarlijks twee evenementen plaats, met 230 deelnemers en ±2300 bezoekers.

Voor de deelnemende partners hebben twee thema-avonden plaatsgevonden voor de vrijwilligers, waar ook de professionals aan hebben deelgenomen.

Speciaal voor deze doelgroep is in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de participatiewet een bakfietsproject gestart als zinvolle dagbesteding. De eerste activiteit is dat de berijders (uit de doelgroep) van de bakfiets meel vervoeren van de molen in Beemster naar de bakker in Purmerend. Het oprichten van een aparte afdeling bij de zorginstelling onder de naam Special Forces Work zorgt voor borging van dit project.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het G-Platform dat al snel is omgedoopt in Special Forces vanwege het karakter van de deelnemers waaronder meer doelgroepen dan slechts gehandicapten. Special Forces is opgezet om te voorzien in de vraag van mensen met een verstandelijke beperking of met een aan autisme verwante stoornis, naar een structureel aangepast sportaanbod bij reguliere sportverenigingen in de eigen gemeente zijnde Purmerend. De -groeiende- vraag is gebaseerd op de verzamelde gegevens van instellingen en gemeente over de doelgroepen. Het project startte met acht partners; vier voetbalverenigingen, een basisschool voor speciaal onderwijs, een ondernemer, een sportorganisatie en een zorginstelling. Inmiddels heeft een judovereniging zich aangesloten en de verwachting is dat de hockey- en atletiekverenging snel aansluiten met een aangepast sportaanbod. Met de gymnastiekvereniging heeft recent een oriënterend gesprek plaatsgevonden over toetreding tot Special Forces. Naast de hierboven genoemde doelstelling streeft Special Forces ook naar * het bevorderen van meer maatschappelijk integratie van mensen met een beperking op het gebied van de sport; * het verhogen van de sportparticipatie binnen de doelgroepen mensen met een (verstandelijke) beperking en mensen met een aan autisme verwante stoornis, * het opleiden en begeleiden van vrijwilligers en het opleiden van buurtsportcoaches ten behoeve van deze doelgroep. Naast de vijf projectdoelstellingen zijn nog drie nevendoelstellingen geformuleerd namelijk, * het bevorderen van de ontplooiingskansen van de doelgroep in de zin van zekerheid, zelfredzaamheid en zelfstandigheid; * het faciliteren en organiseren van mogelijkheden voor dagbesteding en/of vrijetijdsbesteding in de sportsector voor mensen met een (lichamelijke) beperking. Special Forces bestaat een jaar. Inmiddels is duidelijk geworden dat de praktijk weerbarstiger is dan het theoretisch kader zoals -vooraf- voorgesteld. Er is geconstateerd dat de bekendheid binnen de doelgroep en ook bij de bewoners van Purmerend meer energie en tijd kost dan verwacht. Gedurende de resterende tijd van de projectperiode zal dan ook meer ingezet worden op het bekend(er) maken van Special Forces. Naast radio, plaatselijke kranten, flyers, advertenties, posters zal ook (meer) sociale media worden ingezet. Ook zal (nog) meer aandacht worden geschonken aan het persoonlijk benaderen van de (ouders/betrokkenen van de) doelgroepen. Naast de bovenstaande aandachtspunten voor het komende jaar zijn ook resultaten behaald. Inmiddels zijn 34 deelnemers lid geworden bij drie van de vier voetbalsportverenigingen. De verwachting is dat dat aantal toeneemt gelet op de aansluiting van de judovereniging en de (mogelijke) aansluiting van nog drie plaatselijke sportverenigingen. Verder is deelgenomen (door een deel van sporters) aan de Special Olympics in Heerenveen; aan een plaatselijk voetbaltoernooi (PUEFA)waar zowel valide sporters als leden van de diverse Special Forces -gemixt- aan deelnamen; dragen de sporters, naast het clubtenue en in het kader van herkenning en herkenbaarheid, een Special Forces trainingspak met een bijbehorend logo; zijn door de buurtsportcoach voetbalclinics in het speciaal onderwijs gegeven; vond in Purmerend een groot evenement plaats waar de manifestatie aangepast sporten een onderdeel van was en tenslotte is in de JeugdSportPas voor het schooljaar 2014/2015 voor kinderen met een autisme verwante stoornis een cursus judo opgenomen, met de verwachting dat het wordt uitgebreid met meerdere cursussen. Tenslotte is -in samenwerking met een zorginstelling voor special doelgroepen zoals mensen met een beperking - gestart met het verwaardigen van een workshop voor vrijwilligers en professionals die werkzaam (willen)zijn voor de doelgroep waar Special Forces voor staat.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het G-Platform, wat nu Special Forces heet, bestaat inmiddels uit negen partners; vier voetbalverenigingen, een judovereniging, een basisschool voor speciaal onderwijs, een ondernemer, een sportorganisatie en een zorginstelling. Met de volgende verenigingen zijn oriënterende gesprekken gevoerd: de hockeyvereniging, atletiekvereniging en de gymnastiekvereniging. Inmiddels zijn 34 deelnemers lid geworden bij drie van de vier voetbalsportverenigingen. Voor de realisatie van de gestelde doelstellingen is een stuur- en een werkgroep geformeerd, die het afgelopen jaar, met enige regelmaat, bijeen zijn gekomen. Voor bekendmaking van Special Forces is, naast de persoonlijke contacten, gebruik gemaakt van: interviews bij de plaatselijke radio, free publicity in de plaatselijke kranten, flyers, advertenties, posters en social media. In het kader van herkenning en herkenbaarheid dragen de sporters, naast het clubtenue, een Special Forces trainingspak met een bijbehorend logo. Verder is, naast de trainingen bij de eigen club, deelgenomen aan: de Special Olympics in Heerenveen, een plaatselijk voetbaltoernooi (PUEFA)waar zowel valide sporters als deelnemers van de diverse Special Forces groepen -gemixt- aan deelnamen. Overige resultaten/activiteiten zijn: de door de buurtsportcoach gegeven voetbalclinics in het speciaal onderwijs, een groot plaatselijk evenement waar de manifestatie aangepast sporten een onderdeel was en de JeugdSportPas waar voor het schooljaar 2014/2015 een cursus judo voor kinderen met een autisme verwante stoornis is opgenomen. Tenslotte is in samenwerking met twee instellingen -die respectievelijk gespecialiseerd zijn in de doelgroep mensen met een aan autisme verwante stoornis en de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking- gestart zijn met de ontwikkeling van een workshop voor trainers, coaches en begeleiders/ouders van de doelgroep(en).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting:

CIZ cijfers (bron: gemeente Purmerend) tonen aan dat 850 inwoners van Purmerend een verstandelijke beperking hebben. Daarvan is 17,6% (150 kinderen) 6-17 jaar, 82,4% is ouder dan 17. Voor de jeugd tot 17 jaar is in Purmerend geen structureel aangepast sportaanbod beschikbaar. Voor volwassenen is wel aangepast aanbod, maar geen mogelijkheid om te kiezen voor een voetbalvereniging, mede omdat de verenigingen de expertise niet in huis hebben en geen geld hebben om mensen er in op te leiden.

 

Het G-platform in Purmerend is opgezet om te voorzien in de vraag van mensen met een beperking, naar sportaanbod in de eigen gemeente. Gebaseerd op de groeiende vraag naar G-voetbal die er volgens gegevens van de Prinsenstichting is, willen wij daar als samenwerkende voetbalverenigingen in voorzien, naar goed voorbeeld van VV Oosthuizen, een voetbalvereniging in de gelijknamige buurgemeente met een aanbod in G-voetbal voor volwassenen.

 

De 3 veldverenigingen en 1 zaalvereniging werken daarin samen met Spurd, de Prinsenstichting (PS) en de Martin Luther Kingschool (MLK). Tevens stelt de coördinator van VV Oosthuizen zich beschikbaar om zijn kennis en ervaring te delen en te fungeren als begeleider van de te vormen teams in Purmerend.

 

Na kennismakingslessen op de MLK school en de PS, wordt de doelgroep de mogelijkheid geboden op de verenigingen te trainen en daar lid te worden.

 

De focus in de uitvoering ligt vooral op de diverse karakters van de deelnemers: iemand die minder zelfverzekerd is, wordt gekoppeld aan iemand met meer zelfvertrouwen om van te kunnen leren. De ervaring van het team in Oosthuizen leert dat de sporters door deze methode sociaal vaardiger worden en daardoor minder eenzaam. Bovendien ontplooiien ze zich ook lichamelijk (motorisch), neemt hun overgewicht af en hun fitheid toe. Dit alles doet het zelfvertrouwen van de sporters groeien en zorgt voor betere integratie in de samenleving en zelfs kans op een baan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website