Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Expeditie Jij is een project voor jongeren (12 t/m 18 jaar) met overgewicht uit Amsterdam Zuid en Oost. De deelnemers werken middels sportlessen, voedingslessen, kooklessen en gesprekken met een coach aan een gezondere leefstijl. Hun ouders worden hier ook bij betrokken. Expeditie Jij uitgaat van het positieve: geen strafproject maar een kans om gezonder te gaan leven.

De deelnemers gaan in de sportlessen opzoek naar het plezier in bewegen. Daarnaast geven een aantal sportverenigingen uit de buurt een proefles, zodat de deelnemers zien waar ze verder kunnen met sporten als de Expeditie is afgelopen.

 

Er zijn 6 groepen met gemiddeld 8 deelnemers uitgevoerd gedurende de subsidieperiode. Deze deelnemers kwamen van 17 verschillende middelbare scholen.

 

De jeugdgezondheidszorg van de GGD Amsterdam bleek erg belangrijk voor de doorverwijzing. De jeugdartsen constateren overgewicht bij hun schoolonderzoeken en verwijzen deze kinderen door naar Expeditie Jij. Wij laten tussentijds en aan het eind van het project weten hoe het het kind verging.

 

Het succes van dit project heeft ertoe geleid dat de financiering van Expeditie Jij vanaf komend schooljaar wordt overgenomen door stadsdeel Zuid.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Er zijn 6 groepen met in totaal 41 deelnemers uitgevoerd gedurende de subsidieperiode. Deze deelnemers kwamen van 17 verschillende middelbare scholen.

- De meeste deelnemers hebben weer plezier in bewegen en sport, met als resultaat dat ze structureel gaan sporten.

- De meeste deelnemers en hun ouders hebben geleerd wat een gezonde leefstijl is.

- Door de gedragstraining hebben de meeste deelnemers een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen gekregen, hebben ze ontdekt waar ze goed in zijn en hebben ze hun persoonlijke en sociale competenties getraind. Bij 60% van de deelnemers heerste een hogere algemene kwaliteit van leven na het project dan bij het begin van het project. Bij 10% was deze gelijk gebleven, bij 10% was deze gedaald en bij 20% kan dit niet worden vastgesteld omdat de vragenlijst aan het begin, of aan het eind van het project niet was ingevuld door de deelnemer.

- Bij 47% van de deelnemers is het BMI afgenomen. Bij 29% van de deelnemers is het BMI gelijk gebleven (tussen de 0,2 verhoging en 0,2 verlaging van het BMI). Bij 24% is het BMI toegenomen.

- 67% van de deelnemers is doorgestroomd naar structureel sportaanbod.

- Er is een succesvolle samenwerking met de jeugdgezondheidszorg van de GGD opgezet, met onder andere een doorverwijsprotocol als basis.

- Alle middelbare scholen en JGZ-artsen in Zuid kennen het programma. Ook in de rest van de stad worden wij er regelmatig naar gevraagd.

- Het succes van dit project heeft stadsdeel Zuid bewogen om de financiering over te nemen.

- Ook vanuit stadsdeel Oost hebben een aantal partijen aangegeven interesse in het programma te hebben.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Jong beginnen heeft effect op latere leeftijd:

 

In de Rivierenbuurt en Buitenveldert (Amsterdam Zuid) organiseert Dynamo voor de basisschoolleeftijd Fit Kids en Beweeg je Fit, waarin bewegen, voeding en ouderadvies centraal staan; voor de doelgroep 13-18 jaar wordt het sport- en beweegaanbod Topscore georganiseerd in Amsterdam, uitgezet op 12 VMBO- scholen in Amsterdam Zuid. Binnen het project Topscore is geen aandacht voor tieners met overgewicht en de totale inactieve groep leerlingen. Bovendien is Topscore gericht op sportdeelname, maar niet op een gezonde leefstijl.

 

Met de projecten, die op 12- gericht zijn, is al veel kennis en ervaring opgedaan met programma’s, die bewegen, sport en voeding combineren. Het is goed om die programma’s door te trekken naar de leeftijdsgroep 13-18 jaar.

 

Er is een netwerk van Sportbuurtwerk, SportService Amsterdam, sportverenigingen en combinatiefunctionarissen,GGD en OKC’ s opgebouwd.

 

Bij ‘een leven lang fit’, is het belangrijk dat binnen alle leeftijdsgroepen voldoende aandacht is voor het probleem van overgewicht en ongezonde voeding. Daarbij blijven nu activiteiten voor 13-18 jarigen achter op de leeftijdsgroep12-. En juist deze leeftijdsgroep wordt steeds inactiever en eet ongezonder.

 

Binnen Voorscholen en basisonderwijs is de signalering door leerkrachten van overgewicht bij kinderen groter en worden kinderen sneller toegeleid naar projecten zoals Fit Kids / Beweeg je Fit. Binnen het Voortgezet onderwijs is daar veel minder aandacht voor en daarom willen we de aandacht voor inactieve kinderen (met overgewicht) vergroten.

 

Het Amsterdamse Sportplan 2009-2012 onderkent de aanleiding: ‘aan het stimuleren van gezond gewicht op het voortgezet onderwijs wordt nog te weinig aandacht besteed. Dit is onwenselijk: % overgewicht op VMBO- scholen is hoog: 35% overgewicht en 11% obesitas! Deze leeftijdsgroep neemt steeds zelfstandiger beslissingen in sport en voeding en is het een belangrijke tijd om te interveniëren.’

 

Ambitie:

 

Met het project willen we tieners bereiken die het plezier in bewegen en sport verloren zijn, doordat ze meermalen uitgelachen zijn, achteraan mogen sluiten en nooit gekozen worden, steeds bevestigd worden in wat ze niet kunnen. Door ze in een veilige omgeving (waarin niet wordt uitgelachen, iedereen gelijk is en gelijke kansen / aandacht krijgt, waar benadrukt wordt wat je wel kunt) te laten deelnemen aan sport en spel.

Naast verandering in sport en bewegen gedrag, willen we het voedingspatroon van de deelnemers veranderen.

 

Doelen:

 

1. Inactieve tieners krijgen weer plezier in bewegen en sport, met als resultaat dat ze weer structureel gaan sporten met leeftijdsgenoten.

2. De tieners en hun ouders leren wat een gezonde leefstijl is.

3. Door de gedragstraining krijgen de tieners een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en ontdekken ze waar ze goed in zijn en trainen ze persoonlijke en sociale competenties.

Doelgroep:

 

Inactieve tieners (13-18 jaar) met overgewicht of andersoortige problemen, zoals faalangst, onzekerheid. Tieners die geen plezier in sport en bewegen beleven, als gevolg van:

- gepest en uitgelachen worden tijdens de gymlessen

- altijd als laatste in de groep gekozen worden

- steeds de nadruk ligt op wat ze niet kunnen (mede door hun overgewicht)

- faalangst hebben

- sociaal zwakker zijn en daardoor niet geaccepteerd worden in de groep

 

Voor deze doelgroep is er geen aanbod. De nadruk ligt op de leeftijdsgroep 13-15 jaar, de overgangsgroep PO-VO met meer vrijheden. In die leeftijd zijn ze nog te vormen en heeft het programma nog effect.

 

Bereiken: individuele werving. De schoolcoördinatoren, die al voor Topscore zijn aangesteld, krijgen een cruciale rol. Zij weten wie in aanmerking komen voor dit project.

Boeien: door veilige sfeer, met nadruk op wat ze kunnen.

Binden: door binding met ouders ook binding met tiener vergroten

We kiezen de interventie RealFit

 

De keuze is bepaald doordat RealFit niet alleen het sport- en beweeg aspect aan de orde stelt, maar ook de zelfredzaamheid van 13-18 jarigen. De combinatie van sport- en beweegaanbod met gedragstherapie en voedingsadvies sluit aan bij het activiteitenaanbod dat wij voor ogen hebben:

 

- Sport- en beweegaanbod in een veilige sfeer, waarbij we gouden regels hanteren, waaraan iedereen zich houdt. Keuze niet alleen voor Fitness, maar voor een mix van sporten. Door kennis te maken met meerdere sporten ontdekken deelnemers hun mogelijkheden en talenten, waarop verder ontwikkeld kan worden. Op sociaal vlak is er winst te behalen met andere sporten. Bovendien vindt niet iedereen Fitness leuk om te doen.

- Vaardigheidslessen door een gedragstherapeut: werken aan persoonlijke en sociale competenties (volgens eigen methodiek)

- Lessen gezonde leefstijl

- Ouderbetrokkenheid

 

De nadruk ligt steeds op: waar ben je goed in? Wat kan je wel?

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website