Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op individueel niveau is het project zeer geslaagd. We hebben veel deelnemers stappen zien maken om hun leven (weer) op de rails te krijgen. We hebben gezien dat deelnemers beter in staat zijn om om te gaan met kritiek, teleurstellingen, successen en (team)afspraken. Allemaal vaardigheden die ze in het dagelijks leven goed kunnen gebruiken.

Werken met de doelgroep is lastiger gebleken dan verwacht, net als de samenwerking met de verschillende maatschappelijke instellingen. Het aantal deelnemers is achter gebleven bij de verwachtingen. Voor het enthousiasmeren van cliënten is de inzet van de instellingen verschrikkelijk hard nodig. En de problematiek van de doelgroep bleek dusdanig groot dat de integratie in de vereniging voor veel deelnemers niet haalbaar bleek.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoofddoelstelling is om de deelnemers (weer) te laten sporten en vanuit het sporten een ingang te creëren om binnen de sportvereniging nieuwe contacten op te doen en om (vrijwilligers)werk te doen. In de projectperiode hebben zo'n 110 unieke deelnemers deelgenomen aan de sportactiviteiten, alhoewel we daarmee de absolute aantallen zoals genoemd in de aanvraag niet hebben behaald. De stap richting de sportvereniging is te moeilijk gebleken. Van het totaal aantal deelnemers zijn, voor zover wij daar inzicht in hebben, 7 deelnemers doorgestroomd naar een sportvereniging in Leeuwarden.

Met slechts 1 deelnemer is het gelukt om vrijwilligersactiviteiten op te zetten, tot het moment dat hij een baan vond.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Project duurzaam verbinden sport en welzijn vanuit Lac Frisia 1883 loopt na een jaar op koers wat haar doelstellingen betreft, de aantallen deelnemers blijven nog achter bij de oorspronkelijke plannen. De oorzaak daarvan ligt vooral in de transitie van de 3 D' s bij de verschillende samenwerkingspartners. Er is in het eerste jaar gewerkt aan een betere samenwerking tussen Lac Frisia en de omgeving. Dit heeft geresulteerd in een mini symposium wat nu de aanzet is voor meer deelnemers in 2016.

 

www.youtube.com/watch

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Lac Frisia heeft in het eerste jaar een mini symposium georganiseerd voor haar samenwerkingspartners om de werving van deelnemers te verbeteren.

 

www.youtube.com/watch

 

Er zijn wekelijk structureel fiets, loop en voetbalactiviteiten bij Frisia.

Er is een samenwerking met het het Friesland College waardoor er 30 studenten via de Entree opleiding en het Life Goals project wekelijks sporten bij Frisia en een klus en lesdag hebben in diverse technische vakken, nederlandse taal en rekenen bij Frisia.

Er is een fun challenge georganiseerd samen met het CIOS voor 40 deelnemers uit de doelgroep van de interventie.

Deze zullen in 2016 worden herhaald.

Er is een convenant getekend met PI de marwei , wekelijks doen een aantal gedetineerden die vrij komen mee met sport activiteiten.

Voor 2016 wordt er dagbesteding voorbereid.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Lac Frisia 1883 is een in 1883 opgericht en daarmee een van de oudste voetbalclubs van Nederland en staat samen met de plm 800 leden midden in de lokale samenleving. In samenwerking met het Sportplatform Leeuwarden gaan wij kwetsbare mensen in de samenleving activeren door wekelijks sportactiviteiten en vrijwilligersactiviteiten aan te bieden. De doelgroep bestaat uit mensen met veelal psychiatrische en psychische problemen, verslavingsproblematiek, verstandelijke beperking of zijn dak- en thuisloos.

 

Wij gaan dit doen door verschillende sporten aan te bieden. Uiteraard bieden we voetbaltrainingen aan maar ook voor basketbal, tennis, hardlopen en wandelen worden trainingen aangeboden.

 

De Life Goals Cup is een interventie die kwetsbare mensen in staat stelt deel te nemen en door te stromen naar een sportvereniging. Deze interventie sluit goed aan op onze eigen doelstelling.

Om de doelgroep aan het sporten en bewegen te krijgen moet een lange weg worden afgelegd; sporten is een begrip dat zij niet (meer) kennen. Dit kunnen we als sportvereniging niet alleen. We hebben er niet de expertise voor, en hebben niet voldoende kennis van en feeling met de doelgroep om hen bij de club te betrekken.

We zullen een gepast sportaanbod moeten ontwikkelen en dit kan alleen tot stand komen in samenwerking met lokale welzijnspartners die de doelgroep kennen. Deze samenwerking tussen sportvereniging en welzijnspartners vormt de basis voor dit project. Wij starten dit project in nauwe samenwerking met verschillende welzijnsorganisaties uit onze gemeente waaronder het Leger des Heils, Zienn, Verslavingszorg Noord Nederland en Limor. Deze instellingen hebben zich, als het gaat om het aanbieden van sportactiviteiten aan hun clienten, verenigd in het Sportplatform Leeuwarden waar ook de Gemeente Leeuwarden bij betrokken is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website