Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door optimaal gebruik te maken van de Sportimpuls, is Boks het voor Elkaar in de projectperiode kunnen uitgroeien tot een sportschool +, waarbij wordt ingezet op een combinatie van sportieve en maatschappelijke begeleiding op maat. Dit krijgt vorm in een gevarieerd aanbod voor uiteenlopende doelgroepen. Voor jongeren die vatbaar zijn voor sociaal onwenselijk gedrag is sport een belangrijk middel om werken aan levensritme, discipline, mentaliteit, omgaan met agressie, weerbaarheid, zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen.

 

Bij de maatschappelijke begeleiding gaat het (afhankelijk van de leeftijd) om huiswerkbegeleiding, mentorschap en coaching, voorlichtingsbijeenkomsten en debatten, sollicitatietrainingen voor stage en werk, sociale vaardigheidstrainingen, leer- werktrajecten en sociaaljuridische hulpverlening. Jongeren worden daarmee duurzaam verbonden aan Boks het voor Elkaar.

 

Samenwerking en afstemming met diverse organisaties en instellingen die in stadsdeel Nieuw West actief zijn, hebben geleid tot een kwantitatieve en kwalitatieve impuls. Daarbij zijn structurele banden gelegd met scholen, welzijnsinstellingen, jongereninitiatieven en vrijwilligersorganisaties.

 

De Sportimpuls is daarnaast ingezet om nieuwe doelgroepen te bereiken en langdurig te binden. Daarbij ging het om mensen met overgewicht en jongeren met een verstandelijke beperking. Duurzame samenwerkingsverbanden met scholen, AMC/Slotervaarziekenhuis en Vrienden van Nieuw-West staan garant voor een blijvende investering in deze groepen.

 

De samenwerking met de interventie-eigenaar heeft een belangrijke impuls gegeven aan de kwaliteitsverbetering en verbreding van het aanbod. Trainers zijn breder inzetbaar en in staat verschillende doelgroepen op maat te bedienen. De Sportimpuls heeft ook met zich mee gebracht dat Boks het voor Elkaar sinds oktober 2014 het Fight Right Keurmerk kan voeren, wat garant staat voor een veilige en uitdagende sportomgeving.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten:

 

- In totaal zijn er met het project in 2 jaar 354 deelnemers bereikt en 127 blijvend in beweging gebracht.

 

- Er zijn meer dan de beoogde hoeveelheid jongeren die vatbaar zijn voor ongewenst gedrag bereikt, geboeid en voor langere termijn aan sport (Boks het voor Elkaar) verbonden.

 

- Vechtsport is gecombineerd met een grote hoeveelheid educatieve activiteiten, waaronder: huiswerkbegeleiding, coaching/mentorschap, toeleiding naar school, leerwerktrajecten, stages of (tijdelijk) werk, voorlichting,debat, discussie, ouderparticipatie, etc.

 

- De samenwerking met doelgroepspecifieke partners heeft geleid tot een forse toename van het bereik onder respectievelijk jongeren met een verstandelijke beperking en mensen met overgewicht.

 

- Het leden/deelnemersbestand is aanzienlijk gedifferentieerd.Jongeren met verschillende culturele achtergronden zijn tijdens voorlichting en debatbijeenkomsten en bij de educatieve activiteiten en trainingen intensief met elkaar in contact gebracht.

 

- Boks het voor Elkaar heeft door het totaalpakket aan activiteiten in Slotervaart en Slotermeer een buurtfunctie verworven. Vooral door sport voor een breed scala aan doelgroepen (zowel voor meiden en jongens als voor ouderen m/v) te combineren met educatieve activiteiten en ook veel in te zetten op voorlichting, ouderparticipatie debat en training, is er een aanbod voor de hele buurt.

 

- Er zijn 11 trainers die de cursus FUNdamentals hebben gevolgd en 3 de cursus Weerbaarheid en Agressie. Beiden bij het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM)

 

- De trainers die bij de NIVM de cursus FUNdamentals volgden, hebben het aanbod voor de deelnemers in samenspraak met de hoofdtrainer vernieuwd en uitgebreid.

 

- Met het behalen van het Fight Right Keurmerk, de open dagen en introductiebijeenkomsten, de presentatie aan de politiek en deelname aan landelijke overleggen heeft Boks het voor Elkaar maximaal ingezet op het verbeteren van het imago van de vechtsport én de eigen bekendheid

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoewel het sportaanbod voor jongeren van 6 tot 23 in Slotervaart divers en uitgebreid is, blijkt in de praktijk dat de meeste van deze sporten weinig populair zijn bij (groepen) jongeren die om uiteenlopende redenen een afstand hebben of dreigen te krijgen tot hun sociale omgeving. Het gaat daarbij om jongeren die weinig participeren in het onderwijs of op de arbeidsmarkt, veel rondhangen en soms belanden in de (kleine) criminaliteit. Vanuit deze wetenschap zet het stadsdeel Nieuw-West onder meer vechtsport als middel in om zowel curatief als preventief een verbeterslag te maken. De formule van Boks het voor Elkaar, waarbij sport met educatie wordt verbonden, is volledig in lijn met het beleid van het stadsdeel, die deze aanvraag dan ook van harte ondersteunt. Door middel van een combinatie van sportieve en maatschappelijke begeleiding op maat, wil Boks het voor Elkaar een veilige én uitdagende plek creeëren die uiteenlopende doelgroepen aanspreekt. Langdurig verbondenheid in de vorm van jaarlidmaatschap is daarbij een belangrijk streven.

 

Concrete doelen:

 

 

-Duurzaam bereiken en begeleiden van jongeren die vatbaar zijn voor sociaal ongewenst gedrag

-Vechtsportaanbod combineren met inzet op educatieve activiteiten

-Hoger bereik van mensen met overgewicht en verstandelijk gehandicapten.

-Multiculturaliseren van het ledenbestand

-Duurzame culturele uitwisseling (benoemen van overeenkomsten en omgaan met verschillen)

-De nieuwe locatie een buurtfunctie laten vervullen; het wordt een multicultureel trefpunt voor zowel jongeren als hun ouders (ouderparticipatie).

 

Concrete interventies

 

- Opzetten / optimaliseren van samenwerking met onderwijs

- Inzetten van workshops (indien nodig) om school te overtuigen en laten ervaren van mogelijkheden methodiek

- Opleiden van 2 trainers om te kunnen werken met methodiek Reflectie

- Aanbieden van 5 lesreeksen Reflectie op school om leerlingen te leren omgaan met problemen

- Ontwikkelen van flyers, folders en website om project en club te promoten

- Voldoen aan Fight Right criteria om te verworden tot maatschappelijk gerichte én pedagogisch sterke club.

- combineren van sportactiviteiten met een aansprekend educatief aanbod (huiswerkbegeleiding, coaching/mentoring, voorlichting en training)

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website