Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Middels het project “De totale!!!! eerstelijn werkt mee aan bewegen op recept in de sport voor senioren en chronisch zieken in gemeente Maasgouw met een prominente rol voor de beweegcoach” in de periode september 2013 – augustus 2015:

- In deze periode is de hele doelgroep senioren en chronisch zieken via netwerkorganisaties en persoonlijke benadering benaderd om te participeren aan dit project door de inzet van de verschillende ouderen verenigingen, zorgorganisaties, eerstelijns zorgverleners en WMO adviseurs. 79 Senioren en chronisch zieken uit de gemeente die niet of te weinig bewegen zijn langdurig begeleid, gestimuleerd en gemonitord om structureel in beweging te komen bij het lokale sportaanbod waar ze zich toe aangetrokken voelen. De lokale sportaanbieders zijn geschoold zodat zij de kennis en mogelijkheden hebben om deze doelgroep op verantwoorde wijze in beweging te brengen en te houden. De samenwerking tussen gemeente, eerstelijns zorg, beweegcoach en het lokaal beweegaanbod is in deze project periode zodanig ingebed dat deze ook daarna zal blijven bestaan.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van de sportimpuls is het stimuleren van vraag gestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat en een hogere en duurzame sport en beweegdeelname voor mensen die structureel te weinig sporten of bewegen.

 

Middels het project “De totale!!!! eerstelijn werkt mee aan bewegen op recept in de sport voor senioren en chronisch zieken in gemeente Maasgouw met een prominente rol voor de beweegcoach” in de periode september 2013 – augustus 2015:

- Is de hele doelgroep senioren en chronisch zieken via netwerkorganisaties en persoonlijke benadering benaderd om te participeren aan dit project. Dit doel is bereikt door de inzet van de verschillende ouderen verenigingen, zorgorganisaties, eerstelijns zorgverleners en WMO adviseurs.

- Zijn minimaal 210 senioren en chronisch zieken uit de gemeente die niet of te weinig bewegen langdurig begeleid, gestimuleerd en gemonitord om structureel in beweging te komen bij het lokale sportaanbod waar ze zich toe aangetrokken voelen, bij voorkeur in hun eigen woonkern. Dit doel is ten dele bereikt. De organisatie realiseert zich dat het aantal van 210 vrij hoog is ingeschat. Daarnaast blijkt het moeilijk te zijn juist diegene die zich niet aangetrokken voelen tot bewegen te ontdekken/bereiken.

- Is deze doelgroep door deskundige professionals op persoonlijke en betrokken wijze begeleid zodat de sociale component een belangrijk onderdeel van het traject is. Deze doelstelling is bereikt, diegene die het programma hebben doorlopen zijn mede door de sociale betrokkenheid blijven bewegen.

- Zijn lokale sportaanbieders geschoold zodat zij de kennis en mogelijkheden hebben om deze doelgroep op verantwoorde wijze in beweging te brengen en te houden. Hier is door de beweegcoaches ruim aandacht aan besteed.

- Is nieuw MBvO aanbod opgestart dat voldoet aan de vraag van de doelgroep. In dit project is gekozen om het bestaande aanbod zoveel mogelijk te gebruiken c.q. te begeleiden om bestendiging van het aanbod te garanderen. Nieuwe groepen starten heeft het risico dat de sociale componenten minder aanwezig zijn.

- Zijn door de projectgroep materialen ontwikkeld die na afloop van de subsidieperiode nog bruikbaar zijn. Het ontwikkelde scholingsmateriaal is nog steeds bruikbaar zo ook de know-how van de beweegcoaches. Praktisch oefenmateriaal hebben we niet hoeven te ontwikkelen aangezien er gebruik gemaakt is van de mogelijkheden in de eerste lijn en de mogelijkheden in het bestaande aanbod van bewegen binnen Maasgouw.

- Is de samenwerking tussen gemeente, eerstelijn, beweegcoach en lokaal sporten beweegaanbod zo essentieel dat de verwijzing van de doelgroep na de subsidieperiode voortgezet wordt en is daarom subdoel van deze aanvraag. Deze doelstelling is volledig behaald. De beweegcoaches zullen de komende 3 jaar zeker nog functioneren en de lijnen tussen 1e lijn en 0e lijn zijn goed ingebed.

- Is door samenwerking tussen de partners elke 3 maanden aandacht in de media aan dit project besteed. Zowel door de organisatie als door de verschillende 1e lijns zorgverleners is met regelmaat aandacht besteed aan dit project. Zie bijgevoegd materiaal.

- Zijn de interventies Bewegen op recept in de sport, beweegcoach (dit wordt totaal door de gemeente gefinancierd) en Meer bewegen voor ouderen gebruikt om deze doelstellingen te bereiken. Deze interventies zijn vertaald naar het project toegepast.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit samenwerking van Fitnesscentrum Fysio Totaal en MSM (Multidisciplinair Samenwerkingsverband Maasgouw; bij dit voor Nederland unieke netwerk zijn alle eerstelijns zorgverleners van de gemeente Maasgouw betrokken) blijkt dat reguliere doorverwijzing van inactieve senioren vanuit zorg naar bewegen nauwelijks effect heeft. Deze constatering is met de gemeente Maasgouw, de buurtsportcoach / beweegcoach (BSC) en lokale sportaanbieders gedeeld. Er is besloten om dit gezamenlijk aan te pakken middels de interventies bewegen op recept in de sport, beweegcoach en Meer Bewegen voor Ouderen gezien het belang van bewegen voor het bevorderen van het welzijn, de zelfredzaamheid en de gezondheid van de 55-plusser in Maasgouw. De gemeente heeft het stimuleren van een hogere sport- en beweegparticipatie van deze doelgroep in haar beleid opgenomen waarbij de BSC een belangrijke rol krijgt. Uit onderzoek blijkt dat de sport en beweegparticipatie van de 55-plusser achterblijft. Uit buurtscan en seniorenmonitor (GGD) blijkt dat 55-plussers binnen de gemeente de laagste sportdeelname kennen, 60% kampt met overgewicht, 78% heeft een of meer chronische aandoeningen, m.n. 10% (55+) tot 16% (75+) diabetes. Bovenstaande constatering, de vergrijzing, de gegevens uit de gezondheidsmonitor en wijkscan zijn aanleiding voor een sportimpuls aanvraag, met het doel om via verwijzing op maat, de inactieve 55-plusser structureel en verantwoord in beweging te brengen in het lokale sportaanbod. De gemeente Maasgouw bestaat uit 11 woonkernen (gescheiden door de Maas) met eigen identiteit en behoefte aan eigen voorzieningen, door de afstand tussen de dorpen. De MSM zorgprofessional selecteert, test en helpt de client op weg naar een actievere leefstijl. De BSC begeleidt de client naar het lokale beweegaanbod dat voldoet aan de mogelijkheden en wensen van de client. De eerstelijn zorgt voor monitoring gedurende 1 jaar en ondersteunt het lokale beweegaanbod middels scholing en advies.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project is gestart in oktober 2013 met een scholing voor alle deelnemende fysiotherapeuten en de beweegcoaches. In deze scholing werd aandacht besteed aan het uit te voeren beweeggedeelte door de fysiotherapeut (o.a. testen), er werd aandacht besteed aan gesprekstechnieken om te komen tot motivatie en er werd de basis gelegd om adviezen te kunnen geven betreffende voeding en een gezonde leefstijl. Accreditatie werd aangevraagd. In januari 2014 zijn de eerste cliënten geïmplementeerd. De laatste meting was 13 oktober en het totaal was op dat moment 40 cliënten die vanuit een passieve levenswijze nu aan het bewegen zijn in het plaatselijke aanbod. Om de beweegkuur steeds onder de aandacht te blijven brengen zijn er folders, flyers en posters ontworpen die regelmatig worden verspreid. Verder zijn er succesverhalen in de plaatselijke bladen gepubliceerd. De beweegcoaches, vanuit de gemeente, brengen de beweegkuur ook zoveel mogelijk onder de aandacht bij de plaatselijke bevolking. 14 oktober heeft Dhr. J. Peters nog 2 workshops verzorgd op een symposium van de gemeente Maasgouw betreffende de link tussen zorg en bewegen. In januari zal een beweegdag georganiseerd worden in de gemeente Maasgouw waar ook het project weer de nodige aandacht zal krijgen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit samenwerking van Fitnesscentrum Fysio Totaal en MSM (Multidisciplinair Samenwerkingsverband Maasgouw; bij dit voor Nederland unieke netwerk zijn alle eerstelijns zorgverleners van de gemeente Maasgouw betrokken) blijkt dat reguliere doorverwijzing van inactieve senioren vanuit zorg naar bewegen nauwelijks effect heeft.

 

Deze constatering is met de gemeente Maasgouw, de buurtsportcoach/ beweegcoach(BSC) en lokale sportaanbieders gedeeld.Er is besloten om dit gezamenlijk aan te pakken middels de interventies bewegen op recept in de sport, beweegcoach en Meer Bewegen voor Ouderen gezien het belang van bewegen voor het bevorderen van het welzijn, de zelfredzaamheid en de gezondheid van de 55-plusser in Maasgouw. De gemeente heeft het stimululeren van een hogere sport- en beweegparticipatie van deze doelgroep in haar beleid opgenomen waarbij de BSC een belangrijke rol krijgt.

 

Uit onderzoek blijkt dat de sport en beweegparticipatie van de 55-plusser achterblijft. Uit buurtscan en seniorenmonitor (GGD) blijkt dat 55-plussers binnen de gemeente de laagste sportdeelname kennen, 60% kampt met overgewicht, 78% heeft een of meer chronische aandoeningen, m.n. 10% (55+) tot 16% (75+) diabetes.

 

Bovenstaande constatering, de vergrijzing, de gegevens uit de gezondheidsmonitor en wijkscan zijn aanleiding voor een sportimpuls aanvraag, met het doel om via verwijzing op maat, de inactieve 55-plusser structureel en verantwoord in beweging te brengen in het lokale sportaanbod.

 

De gemeente Maasgouw bestaat uit 11 woonkernen (gescheiden door de Maas)met eigen identiteit en behoefte aan eigen voorzieningen, door de afstand tussen de dorpen.

 

De MSM zorgprofessional selecteert, test en helpt de client op weg naar een actievere leefstijl. De BSC begeleidt de client naar het lokale beweegaanbod dat voldoet aan de mogelijkheden en wensen van de client. De eerstelijn zorgt voor monitoring gedurende 1 jaar en ondersteunt het lokale beweegaanbod middels scholing en advies.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website