Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

n het hart van de Utrechtse krachtwijk Ondiep bevindt zich het Thorbeckepark, met o.a. het multifunctionele buurt- en sportgebouw De Speler. Het park is sinds 2015 het bruisende hart in de wijk geworden van laagdrempelige sport en beweegactiviteiten, verzorgd door bewoners en sportclubs die samen de Buurtsportclub Thorbeckepark-Ondiep vormen. Met meer vrijwilligers in de sport, buurtfitness, -volleybal, -voetbal, bootcamp en meer bewegen voor ouderen is een veelzijdig en laagdrempelig programma tot stand gekomen. Dit heeft geresulteerd in hogere sport- en beweegdeelname van de wijkbewoners (waarvan een groot deel met lage SES). Ook is de buurtparticipatie bevorderd en de gezondheid van wijkbewoners ondersteund. De buurtsportvereniging verbindt bestaande initiatieven en organisaties en is een inspirator voor nieuwe ideeën en activiteiten.

 

De partners in de buurtsportvereniging hebben dankzij de Sportimpuls kunnen bouwen aan een sterk netwerk van bewoners, professionals en studenten en aan de uitvoering en borging van samenwerking, kennis, sport- en beweegaanbod en financiën. Het grootste deel van de initiatieven is ook na afloop van de extra financiën van de Sportimpuls gecontinueerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De buurtsportvereniging Thorbeckepark in Ondiep is als samenwerkingsverband geslaagd. De sport- en beweegpartners hebben onder aanvoering van DHSC goede afstemming over de activiteiten en gaan planmatig te werk.

 

Het sport- en beweegaanbod en het aantal buurtbewoners dat daaraan deelneemt zijn afgelopen 2 jaar fors gegroeid en kunnen ook met de huidige partners en faciliteiten van het park goed worden gecontinueerd. In totaal heeft het programma meer dan 700 deelnemers gehad. 54% van deelnemers van de sport- en beweegprogramma's doorgestroomd naar structureel aanbod.

De programma's zijn zowel financieel als qua intensiteit laagdrempelig en zijn daarmee aansprekend voor de primaire doelgroep (volwassenen /ouderen).

De opzet om 'moeilijk' te benaderen en te betrekken doelgroepen (mensen met beweegachterstand / ouderen) blijvend in beweging te krijgen is grotendeels geslaagd.

 

De betrokkenheid en inzet van studenten (ROC MN en Hogeschool Utrecht), is na wat aanloopproblemen goed op gang gekomen. Begeleiding van studenten is waardevol. De projectleider heeft hierin een belangrijke taak, maar ook Harten voor Sport, DHSC, Newstyle en Leger des Heils. Deze begeleiding is bij de genoemde organisaties goed geborgd. daarmee is ook het leerbedrijf geslaagd.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Buurtsportvereniging Thorbeckepark is en nieuw initiatief van sport- en beweegaanbieders in en om de multifunctionele (sport)accommodatie De Speler en voetbalvereniging DHSC. De accommodatie ligt midden in de Utrechtse wijk Noordwest, met de bekende subwijken Ondiep en Zuilen. De wijk is van oorsprong een volkswijk en heeft een sterk multicultureel karakter. De wijk is een aandachtswijk: er wonen relatief veel lager opgeleiden, het werkeloosheidspercentage is hoog, de algehele gezondheidssituatie van bewoners loopt achte bij het stedelijke gemiddelde en ook de sport- en beweegparticipatie scoort lager dan in veel andere Utrechtse wijken. Toch kent de wijk ook veel instroom van nieuwe, vsk hoger opgeleide inwoners, dit mede dankzij nieuwbouw en renovatie en stadsvernieuwing.

De buurtsportvereniging opereert in deze dynamische omgeving en wil optimaal tegemoet komen aan de sport- en beweegwensen van bewoners in de buurt. Het zijn relatief veel laagdrempelige activiteiten; ook financieel.

Een sterke troef van de vereniging is dat zij letterlijk en figuurlijk onderdak biedt aan initiatieven van bewoners. Een voorbeeld daarvan is de Turkse volleyballgroep: via de moskee hebben bewoners zich verenigd en zijn met steun van de buurtsportclub gestart. Hun deelnemersaantal is sinds de eerste training meer dan verdubbeld en ze zijn hard op weg financieel kostendekkend te draaien.

op www.buurtsportclubondiep.nl/volwassenen/ is een actuele overzicht van alle initiatieven te zien. Inmiddels is er een wekelijks aanbod van meer dan 10 activiteiten.

 

De grote uitdaging voor 2016 is het construeren van een echte en hechte samenwerking tussen alle partners. waarbij ook uitwisseling tussen trainers en deelnemers een vaste plaats krijgt en communicatief optimaal wordt benut.

 

Het is het streven dat de buutsportvereniging een onderdeel is van de betrokken verenigingen en andere sportaanbieders en na 2016 wordt gecontinueerd. De initiele periode zal tijdens de nationale sportweek van september 2016 worden afgesloten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Afronding van de LSR-opleiding en de cursus Vrijwilligers in korte tijd;

- Start van de sport- en beweegactiviteiten (met ruim 50 deelnemers);

- goede vorderingen in het selfsupporting krijgen van de gestarte sportgroepen;

- Bekendheid van de buurtsportclub in de wijk, o.a. op de website www.buurtsportclubondiep.nl/volwassenen

- start van regulier en informeel overleg van de samenwerkende sportaanbieders;

- eerste grootschale presentatie van de buurtsportclub tijdens de bewegweek van september 2016.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de Utrechtse krachtwijk Ondiep is sinds 2012 het Thorbeckepark opgeleverd. In deze wijk woont een grote groep laagopgeleide met een lage ses. Een structureel, verantwoord en veilig sportief aanbod is noodzakelijk om deze groep te activeren.

Op het Thorbeckepark zijn uiteenlopende organisaties gehuisvest. Een groep van enthousiaste bewoners en wijkprofessionals staan klaar om het sportpark te laten bruisen van activiteiten. Deze afstemming en uitvoering gaat niet vanzelf. Door het opzetten van de buurtsportvereniging Thorbeckepark wordt de sportdeelname vergroot, de buurtparticipatie bevordert,de gezondheid van wijkbewoners verhoogt en een scala van activiteiten wordt duidelijk naar de juiste doelgroepen gecommuniceerd.Deze verhoging van participatie leidt tot een positieve ontwikkeling in cultuur en veiligheid op- en om het Thorbeckepark.

De Buurtsportvereniging Thorbeckepark verbindt bestaande initiatieven en organisaties en is een inspirator voor nieuwe ideeën en activiteiten.

 

De Buurtsportvereniging Thorbeckepark bouwt een sterk netwerk van bewoners, professionals en uitvoerende studenten voor de uitvoering en borging van samenwerking, kennis, sport en beweegaanbod en financiën.

 

De buurtsportvereniging is een brede interventie voor de hele wijk. De focus ligt in eerste instantie op de doelgroep volwassenen 45-65+. Dit zal zich gaandeweg als een olievlek verspreiden voor doelgroepen van jong tot oud.

 

Ondiep vraagt in deze ronde van de sportimpuls twee buurtsportverenigingen Thorbeckepark aan. In de aanvragen is de netwerkorganisatie hetzelfde, maar de uitvoering gescheiden. Ook is er een andere focus van de doelgroep en wordt er gewerkt met andere uitvoerende partners.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website