Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Buurtsportvereniging Presikhaaf is opgericht in september 2013. De vereniging richt zich op alle bewoners van Presikhaaf: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, die open staan voor een actieve, sportieve en sociale leefstijl. De buurtsportvereniging zoekt de buurtbewoners op en luistert naar wat hen beweegt. De activiteiten van de vereniging staan dicht bij de belevingswereld en mogelijkheden van de bewoners.

Door en voor de buurt werkt Buurtsport Presikhaaf aan een duurzame verbetering van het leefklimaat in de wijk.

In overleg met bewoners, wijkorganisaties, sportverenigingen en scholen wordt jaarlijks het activiteitenaanbod bepaald.

De buurtsportvereniging Presikhaaf heeft zich geleidelijk verankerd in de wijk met op 1 september 2015 een ledenbestand van 370 bewoners. Ze biedt een gevarieerd en op elkaar afgestemd activiteitenaanbod aan gericht op een positief en sportief opvoed- en opgroeiklimaat. De meeste activiteiten vinden wekelijks plaats, maar er wordt ook aangehaakt bij tradities: jaarlijkse burendag rondom de sport, straatvoetbaldag, dag van de zeskamp, sinterklaasloop, pannekoekentoernooi, etc.

Na de Sportimpuls kan de vereniging een beroep blijven doen op financiële ondersteuning door de gemeente Arnhem. Samen met de deelnamebijdragen wordt daarmee haar voortbestaan gegarandeerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Activiteiten:

Buurtsport Presikhaaf haalt de sport naar de buurt. Zij zoekt daarbij altijd naar verbindingen met andere domeinen, zoals onderwijs, wonen, werk, cultuur, vrijetijdsbesteding. Dit maakt de sportactiviteit sterker en het bereik groter. Haar aanbod bestaat uit open wijkpromotiedagen, kennismakingspakketten met allerlei takken van sport, buitenspelprojecten, wijktoernooien en wijkevenementen.

De buurtsportvereniging heeft:

• een weekkalender met 15 verschillende sportactiviteiten

• een jaarkalender met 14 evenementen,10 toernooien, 4 schoolsportdagen, 6 wijksportdagen en 5 afsluitingen van buurtsportprojecten

• een jaarlijks aanbod van 3 cursussen, 4 projecten en 1 open wijksportdag

 

Lidmaatschap:

Deelnemers maken gedurende de eerste maand vrijblijvend kennis met het aanbod van de buurtsportvereniging. Daarna worden ze gestimuleerd om lid te worden van de buurtsportvereniging. Ze betalen dan een vast bedrag per maand voor lidmaatschap waarmee ze aan alle activiteiten van de buurtsportvereniging kunnen deelnemen.

Omdat de betaling van lidmaatschap voor een aantal bewoners een financiële drempel vormt werken zij op basis van uitruil van diensten: als tegenprestatie voor het lidmaatschap helpen zij mee in de uitvoering van activiteiten.

 

Zelforganiserend vermogen:

Door op deze manier te werken wordt het zelforganiserend vermogen van de (sub)doelgroep versterkt. De actief betrokken leden vormen de sleutelfiguren voor hun achterban: familie, buren, kennissen. Er zijn nu 8 bewoners actief betrokken bij het organiseren en uitvoeren van het aanbod van de buurtsportvereniging. Zij hebben een eigen netwerk van ca. 120 bewoners en zijn de ambassadeurs van de vereniging. Zij bereiken op een geheel eigen informele manier grote groepen buurtbewoners voor de buurtsportvereniging.

 

Duurzame deelname:

Van de 370 leden zijn 35 bewoners ook actief lid geworden van 4 reguliere verenigingen in de buurt. Deze doorstroom is tot stand gekomen door de intensieve samenwerking tussen deze verenigingen en de buurtsportvereniging. De buurtsportvereniging haalt sportverenigingen binnenshuis en maakt haar leden attent op het specifieke aanbod van deze verenigingen. Overstap naar de samenwerkende bestaande sportverenigingen in de wijk wordt gestimuleerd door o.a. te werken met kortingen op het eerste jaar van lidmaatschap bij de desbetreffende verenigingen.

Voor 14 bewoners is met steun van de buurtsportvereniging succesvol een beroep gedaan op ondersteunende subsidies voor lidmaatschap van een sportvereniging. (GelrePas, Jeugdfonds, Dullertstchting).

 

Een 10-tal andere bewoners organiseren zelfstandig activiteiten: jeu de boules en wandeltochten. Zij worden daarin ondersteund en gefaciliteerd door leerbedrijf Diagonaal, de combinatiefunctionaris van Sportbedrijf Arnhem en een professional uit de maatschappelijke dienstverlening.

 

Samenvattend: er is sprake van een continuering in toestroom, doorstroom en uitstroom.

De deelnemers blijven daarbij voortdurend in beweging op basis van zijn of haar persoonlijke interesses, mogelijkheden en ontwikkelingen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Presikhaaf is een multiculturele wijk met 14.605 inwoners, heeft een relatief lage SES en kent de daarbij behorende te lage sportparticipatie van 26,4% lidmaatschappen tegenover een landelijk gemiddelde van 40% (KISS gegevens, 2012). Diagonaal is sinds 2008 actief als leerbedrijf in de wijk Presikhaaf (formeel stichting in april 2011). Ze biedt met name sport- en spelactiviteiten aan in wijk als aanvulling op het bestaand verenigingsaanbod. Een doorontwikkeling naar een buurtsportvereniging is een noodzakelijke stap voor continuering, groei en borging.

 

De op te richten Buurtsport Presikhaaf werkt volgens de methodiek Buurtsportvereniging van Sportservice Noord Holland en doelt op alle bewoners van Presikhaaf: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, die open staan voor een actieve, sportieve en sociale leefstijl. Zij zoekt bewoners op en luistert naar wat hen beweegt. Ze biedt samen met diverse partijen en bewoners(groepen) activiteiten aan die dicht bij de belevingswereld en mogelijkheden van deze bewoners staan. Buurtsport Presikhaaf sluit daarmee aan op de intrinsieke motivatie van de bewoners en is zodoende een kapstok waarin jong en oud zich verenigen rondom sport en bewegen in de buurt. Jongeren leren actief deel te nemen, samen te werken en te organiseren, ouderen leren kennis te delen en begrip te krijgen voor de jongere generatie.

Door en voor de buurt werkt Buurtsport Presikhaaf aan een duurzame verbetering van het leefklimaat in de wijk.

 

In overleg met bewoners, wijkorganisaties, sportverenigingen en scholen wordt jaarlijks het activiteitenaanbod bepaald. Op 1 september 2015 is Buurtsport Presikhaaf dan ook verankerd in de wijk met minimaal 300 leden. Ze biedt een wekelijks gevarieerd en op elkaar afgestemd activiteitenaanbod aan gericht op een positief en sportief opvoed- en opgroeiklimaat.

 

Na de Sportimpuls blijft de cofinanciering door de gemeente Arnhem bestaan en samen met de deelnamebijdragen wordt het voortbestaan gegarandeerd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website