Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Blixembosch, heeft middels het sportstimuleringsproject Blixembosch: aangepast actief een bijdrage geleverd aan de sportdeelname van kinderen met een lichamelijke beperking. Nagenoeg alle leerlingen, van de deelnemende scholen, hebben kennis gemaakt met de sporten die werden aangeboden binnen het sportstimuleringsproject. Momenteel sport 68% tot 72 % van deze leerlingen bij een sportvereniging.

Door de grote betrokkenheid van scholen en verenigingen kon het sportaanbod gemakkelijk gerealiseerd worden middels de 3 fases: binnenschools sportaanbod tijdens gymlessen, naschools sportaanbod en structureel sportaanbod. Positief effect is dat naschools sportaanbod in sommige gevallen werd omgezet naar structureel sportaanbod, vaak op de locatie van de school. Hiermee wordt de school een satelliet locatie van de vereniging.

Het project wordt geborgd middels contracten waarin is vastgelegd dat scholen en verenigingen de komende 3 jaar doorgaan met het project. De scholen leveren onder andere accommodatie en een financiële bijdrage. De verenigingen verzorgen clinics op de scholen, tijdens en na schooltijd. De gemeente blijft dit traject ondersteunen door het inzetten van de sportcoach/combinatiefunctionaris.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voorafgaand aan het project Blixembosch: aangepast actief zijn een aantal doelstellingen geformuleerd. Hieronder wordt weergegeven in hoeverre deze doelstellingen zijn behaald.

 

• Minimaal 800 van de 1200 kinderen en jongeren tussen 6 en 21 jaar hebben deelgenomen aan het programma.

Deze doelstelling is bereikt doordat alle kinderen en jongeren tijdens de reguliere gymlessen kennis hebben gemaakt met de takken van sport die binnen ons programma werden aangeboden.

• Minimaal 2 clubs hebben een G-afdeling opgericht.

Er zijn minimaal 4 clubs die een G-afdeling hebben opgericht. Waaronder voetbal (Stichting Special Talents), basketbal (Almonte), zwemmen (Aegir) en Judo (sportschool Verhoeven en Judoschool Keda).

• Minimaal 75% van de kinderen met een beperking zijn lid van een sportvereniging.

Deze doelstelling is niet geheel gerealiseerd. Uit de laatste meting blijkt dat 68% tot 72% van de kinderen met een beperking lid is van een sportvereniging. Middels de borging van dit project hopen we de 75% te gaan reraliseren.

• Op 1 september 2015 neemt minimaal 75% van de vier aanwezige scholen (en instelling Kentalis) binnen het speciaal onderwijs in de gemeente Eindhoven deel aan het sportstimuleringsprogramma van sportcentrum Blixembosch.

Alle scholen (en instelling Kentalis) hebben vanaf het begin van het programma deelgenomen.

• Op 1 september 2015 heeft 80% van de leerlingen (800 kinderen) deelnemende scholen (en instelling Kentalis) kennis gemaakt met het sportstimuleringsprogramma van sportcentrum Blixembosch.

Nagenoeg alle kinderen en jongeren hebben binnen de reguliere gymlessen kennisgemaakt met het aanbod. Tevens hebben zij de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan naschools sportaanbod.

• Op 1 september 2015 is de sportparticipatie onder kinderen en jongeren op de locatie van sportcentrum Blixembosch met 10% verhoogd vergeleken met de 0-meting september 2013.

Deze doelstelling is niet geheel behaald. Het blijkt dat kinderen en jongeren eerder kiezen voor aansluiting bij een sportvereniging.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting ‘Blixembosch Actief’ schooljaar 2013 - 2014

 

Schooljaar 2013 – 2014 is een intensief jaar geweest. Scholen hebben in nauwe samenwerking met sportverenigingen en met steun van de Gemeente Eindhoven hun uiterste best gedaan om ‘hun’ kinderen op een heel leuke en vooral stimulerende wijze te laten ervaren hoe leuk bewegen en sport kan zijn. Begeleiders en sportverenigingen hebben we extra ‘bagage’ kunnen bieden door bijscholing (autisme in aanwezigheid van 12 verenigingen) en cursusaanbod (Judo in de zorg). De Gelderse Sportfederatie heeft samen met ons een presentatie verzorgd met een prachtige opkomst van 20 verenigingen Op de resultaten tot nu toe mogen we trots zijn.

Op de locatie van “Blixembosch Actief” is een structureel aanbod gecreëerd van verschillende sporten

dat op zijn beurt heeft geleid tot een toename van leden van de volgende sportverenigingen: Judo,

Breakdance, Streetdance, kleuterdans, rolstoelbasketbal en duiken. Bij basketbalvereniging Almonte en

voetbalvereniging Wodan is structureel een nieuw aanbod gecreëerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten ‘Blixembosch Actief’ schooljaar 2013 - 2014

 

Schooljaar 2013 – 2014 is een intensief jaar geweest. Scholen hebben in nauwe samenwerking met sportverenigingen en met steun van de Gemeente Eindhoven hun uiterste best gedaan om ‘hun’ kinderen op een heel leuke en vooral stimulerende wijze te laten ervaren hoe leuk bewegen en sport kan zijn. Begeleiders en sportverenigingen hebben we extra ‘bagage’ kunnen bieden door bijscholing en cursusaanbod. Op de resultaten tot nu toe mogen we trots zijn.

Op de locatie van “Blixembosch Actief” is een structureel aanbod gecreëerd van verschillende sporten dat op zijn beurt heeft geleid tot een toename van leden van sportverenigingen:

- Judo, iedere dinsdag naschool (30 kinderen),

- Breakdance iedere dinsdag naschool ( 15 kinderen)

- Streetdance en kleuterdans woensdag naschool ( 20 kinderen)

- Rolstoelbasketbal iedere donderdag naschool (5 kinderen)

- Duiken iedere dinsdag en vrijdag naschool (12 kinderen)

Ook hebben we bij enkele verenigingen een nieuw aanbod gecreëerd;

- Basketbalvereniging Almonte (Basketbal Heroes 12 nieuwe leden) trainen bij de vereniging zelf, iedere woensdag.

- Voetbalvereniging WODAN i.s.m. voetbalschool special talents. Trainen iedere woensdag 20 kinderen / jongeren op de velden van WODAN

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Blixembosch, Aangepast actief is een project in de Eindhovense wijk Blixembosch. Een wijk waar veel voorzieningen gericht op onderwijs en zorg voor kinderen met een beperking geconcentreerd zijn. Een wijk waar dus veel kinderen met een beperking wonen en leven. Een groot deel hiervan sport en beweegt nog te weinig.

 

Deze kinderen nemen niet zo snel de stap om te gaan sporten. Laat staan om lid te worden van een sportvereniging. Ze ervaren drempels als:

• onbekendheid met de sportmogelijkheden

• angst voor bewegen in verband met de eigen beperking

• angst voor een onbekende omgeving en sportbegeleiding (wanneer ze gaan sporten bij een onbekende vereniging)

• financiële drempel

 

Middels dit project kunnen we deze drempels voor een belangrijk deel wegnemen. We willen kinderen en jongeren met een beperking laten ervaren hoe leuk en prettig sport en bewegen kan zijn. Kinderen die ervaren dat ze ondanks hun beperking kúnnen sporten én dat dit leuk is, zullen ook gemotiveerd zijn om te blijven sporten en bewegen. Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen uit het speciaal onderwijs structureel gaat sporten bij een vereniging.

 

Vanuit een breed samenwerkingsverband wordt dit project gerealiseerd. De aanvrager is Sportcentrum Blixembosch. Het sportcentrum biedt al jarenlang diverse sportactiviteiten aan voor kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking. Het sportcentrum werkt samen met Sportformule Eindhoven, een aantal scholen uit het speciaal onderwijs, Kentalis, een aantal sportverenigingen en MEE Zuidoost Brabant.

 

We zetten de volgende interventies in:

Waterbasketbal

Judo in de zorg

Be A Basketbal STAR

Jeugdrolstoelbasketbal

G-voetbal

Kies je aangepaste sport

 

Door middel van structurele inbedding van deze sport- en beweegactiviteiten binnen en buiten de scholen voor speciaal onderwijs en binnen de sportverenigingen vergroten we de sport- en beweegparticipatie van kinderen en jongeren met een beperking binnen de gemeente Eindhoven.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website