Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Beweegtuin en Buurtsportvereniging Julianadorp.

Doelstelling van het project is om 65-plussers uit Julianadorp in beweging te krijgen voor minimaal een keer per week door het creëren van een gevarieerd en laagdrempelig beweegaanbod dicht bij huis. Het project is van start gegaan met uitnodigen van 2500 senioren (per persoonlijke brief) in de wijk Julianadorp uit de gemeente Den Helder om deel te nemen aan een fitheidstest die tijdens een gezondheidsdag werd aangeboden. Tijdens de gezondheidsdag hebben alle betrokken partners hun beweegaanbod gepresenteerd en deelnemers konden gelijk inschrijven. Deelnemen kon middels een strippenkaart die bij elke vereniging geldig was en deelnemers konden op elk gewenst moment aan het beweegaanbod beginnen. De promotie van de beweegactiviteiten verliep via een speciaal ontworpen website, flyers, media en via de contacten van de beweegaanbieders. In jaar twee is tijdens de opening van de beweegtuin nog een fitheidstest gehouden. Door de inzet van trainers die nauw betrokken zijn bij de beweegaanbieders zijn activiteiten succesvol geworden. Ook zijn er activiteiten minder succesvol en hebben geen doorgang na de projectperiode. Bij alle activiteiten ligt de focus op gezondheid, plezier in het bewegen, het bevorderen van sociale contacten en het verbeteren van motorische fitheid.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens de projectperiode zijn 2500 mensen uit de doelgroep persoonlijk per brief benadert om deel te nemen aan de fitheidstest met de start van het project. Daarnaast zijn er diverse persberichten in de regio geplaatst, flyers huis aan huis verspreid en is er een website gemaakt. Aan de fitheidstesten hebben 128 mensen meegedaan. In het 1e jaar hebben 78 mensen aan de beweegactiviteiten deelgenomen en 31 mensen zijn structureel gaan bewegen. Het 2e jaar hebben 75 deelnemers aan beweegactiviteiten meegedaan waarvan er 42 structureel aan het bewegen zijn gegaan. Er 7 beweeggroepen gestart in de buurtsportvereniging waarvan 4 beweegactiviteiten na de projectperiode structureel bij de verenigingen zijn ingebed. In de beweegtuin wordt wekelijks bewogen door bewoners van het naastgelegen woon-zorgcomplex en mensen uit de buurt. Er zijn diverse cursussen aangeboden, waaronder: EHBO en reanimatie, een workshop door Nijha in de beweegtuin, een mediatraining en twee trainers hebben een meerdaagse opleiding gevolgd specifiek gericht op de beweegmogelijkheden van de doelgroep senioren. De betrokken sportverenigingen zijn beter van elkaars aanbod op de hoogte en blijven nauw betrokken bij het beweegaanbod van elkaar en hebben daarbij ook een doorverwijs rol. De huisartspraktijken in Den Helder zijn op de hoogte van het aanbod en verwijzen mensen uit de doelgroep door en het beweegaanbod wordt blijvend gepromoot in de wachtruimtes.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project richten we ons op de doelgroep ouderen (65+) in Julianadorp, de doelgroep die het minste beweegt en het hoogst scoort op (ernstig)overgewicht. Het doel is om de bewegingsparticipatie onder de te weinig actieve ouderen te bevorderen. In Julianadorp-Oost, de wijk waar de meeste ouderen wonen, wil Verpleeghuis Buitenveld voor de(65+) bewoners en buurtbewoners een beweegtuin aanleggen, waarbij ouderen onder begeleiding kunnen bewegen in de beweegtuin. In samenwerking met Omring locatie Buitenveld, fysiotherapeuten en Classic Gym worden de ouderen in de beweegtuin begeleid door hiervoor opgeleid kader. Daarnaast gaan de overige sportverenigingen in Julianadorp hun sport- en beweegaanbod aanpassen, zodat de 65+ doelgroep meer aan beweging toekomt door een gevarieerd, laagdrempelig beweegaanbod dicht bij huis aan te bieden. Alle activiteiten voor de doelgroep worden gebundeld onder één noemer: Buurtsportvereniging ‘Julianadorp in Beweging’.

Door middel van de beweegprogramma’s in de beweegtuin, de cursus Valpreventie(Zeker bewegen), wandelgroepen, easy tennis, walking footbal en 65+ fitness zorgen we dat de doelgroep fitter en gezonder wordt. De interventie Buurtsportvereniging is hierbij de overkoepelende interventie, omdat we ons richten op het verbinden van bestaand aanbod, het opzetten van nieuw aanbod en het vergroten van de participatie van buurtbewoners en organisaties.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de start van het project is er een website ontworpen en een facebook pagina aangemaakt. De projectgroep heeft naar aanleiding van de behoeftepeiling 6 beweegactiviteiten opgestart.De verenigingen hebben hun beweegactiviteiten gepresenteerd tijdens een gezondheidsdag, waar tegelijkertijd ook een fitheidstest werd afgenomen. Een aantal activiteiten loopt prima, maar andere beweegactiviteiten hebben aandacht nodig en/of achteraf blijkt nu, dat er minder deelname is dan we oorspronkelijk hebben verwacht. Eén activiteit is door te weinig deelname gestopt. De activiteit Walking Footbal loopt erg goed en de deelnemers zijn erg enthousiast en hebben veel lol! Het easy tennis is redelijk goed bezocht en wordt als zeer plezierig ervaren. De cursus zeker bewegen is goed bezocht en de tweede cursus gaat omstreeks november 2017 van start. De activiteit 65+ fitness is een groep die goed ontvangen is door de deelnemers en Classic Gym heeft zelfs een tweede groep opgestart i.v.m. enthousiaste deelname. Via de regionale pers besteden we maandelijks aandacht aan het gehele project. Eén beweegaanbieder schrijft een persbericht en neemt daar alle andere beweegaanbieders in mee.In maart 2018 openen we de beweegtuin, wordt er een fitheidstest aangeboden en presenteren we alle beweegactiviteiten. Omdat niet al het beweegaanbod goed wordt bezocht hebben we na een evaluatie besloten om een tweetal nieuwe activiteiten toe te voegen: Yoga en dans, om zo meer mensen uit de doelgroep aan het bewegen te krijgen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project richten we ons op de doelgroep ouderen (65+) in Julianadorp (ruim 2200 mensen), de doelgroep die het minste beweegt en het hoogst scoort op (ernstig) overgewicht. Het doel is om de bewegingsparticipatie onder de te weinig actieve ouderen te bevorderen. Neveneffecten daarbij zijn minder psychische en lichamelijke klachten, meer sociale participatie, minder valrisico en blessures en betere lichamelijke functies (lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen). De hiaten zijn in kaart gebracht (nog geen toereikend beweegaanbod, de beweegachterstand en de wensen en belemmeringen van de inactieve ouderen) en middels deze Sportimpuls-aanvraag willen we deze hiaten invullen. Zodoende ontstaat een dekkend aanbod dat niet alleen optimaal aansluit op de wensen en mogelijkheden van de huidige doelgroep(en), maar ook profijt biedt aan de toekomstige doelgroep.

in Julianadorp-Oost, de wijk waar de meeste ouderen wonen, wil Verpleeghuis Buitenveld voor de (65+) bewoners en buurtbewoners een beweegtuin aanleggen, waarbij ouderen onder begeleiding kunnen bewegen in de beweegtuin. In samenwerking met GV Sportlust en Classic Gym worden de ouderen in de beweegtuin begeleid door hiervoor opgeleide vrijwilligers. Daarnaast gaan de overige sportverenigingen in Julianadorp hun sport- en beweegaanbod aanpassen, zodat de 65+ doelgroep meer aan beweging toekomt door een gevarieerd, laagdrempelig beweegaanbod dicht bij huis aan te bieden. Alle activiteiten voor de doelgroep worden gebundeld onder één noemer ‘Julianadorp in Beweging’.

Door middel van de beweegprogramma’s op de beweegtuin, de cursus Valpreventie (Zeker bewegen), wandelgroepen, easy tennis, walking footbal en aangepast basketbal zorgen we dat de doelgroep fitter en gezonder wordt. De interventie Buurtsportvereniging is hierbij de overkoepelende interventie, omdat we ons richten op het verbinden van bestaand aanbod, het opzetten van nieuw aanbod en het vergroten van de participatie van buurtbewoners en (zelf)organisaties. Empowerment is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Om het geheel te borgen wordt door de projectgroep ingezet op drie onderdelen: structurele inbedding van lokale initiatieven, aanpak wordt onderdeel van de reguliere werkwijze van de netwerkpartners en de uitkomsten, ervaringen en geleerde lessen staan centraal in de toekomstige plannen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website