Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportclub als Buurthuis van de Toekomst is voor Almonte, een van oorsprong basketbalclub, een belangrijke stap voor een vitale toekomst geweest. In 2 jaar tijd hebben we diverse sport- en beweegmogelijkheden voor de wijkbewoners uitgeprobeerd op basis van hun aangegeven wensen en behoeften. Door middel van try-out periodes hebben we bewoners kunnen laten ervaren wat ze leuk vinden op beweeggebied en succesvolle activiteiten structureel voortgang kunnen laten vinden. Zo zijn we inmiddels gegroeid naar een vereniging die naast basketbal ook streetball, bootcamp, weerbaarheidstraining en boksen geeft. Daarnaast organiseren we nu ook structureel buurtactiviteiten, zoals een kerst- en paasbrunch, wandeltocht, Halloweentocht en sportdag voor de wijk. Een mooie manier om samen met buurtbewoners in contact te zijn en ook het onderling contact van buurtbewoners te intensiveren. Samen met partners uit de wijk, zoals de ouderenvereniging, de kerk, het gezondheidscentrum, centrum voor bewegingstherapie, de gemeente, het leefbaarheidsteam en vele anderen hebben we een sterk samenwerkingsverband kunnen neerzetten om de wijk vitaler te maken en wij zijn erg tevreden met het resultaat.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We hebben als Sportvereniging als Buurthuis van de toekomst, reeds verder gegaan onder de naam 'Almonte Urban Fit', mooie activiteiten kunnen neerzetten. Wijkbewoners van alle leeftijdsgroepen kunnen nu dichtbij huis sporten. In totaal hebben we 14 try-out blokken gehouden. Dit hield in dat we een korte periode van 6-12 weken testen of de activiteit aansloeg bij de deelnemers. Het ging daarbij om wekelijkse sportactiviteiten voor diverse leeftijdsgroepen. Daarnaast hebben we 8 jaarlijkse activiteiten georganiseerd. In totaal hebben er 405 deelnemers meegedaan aan een of meerdere van onze activiteiten. 116 Hiervan zijn als nieuwe 'flex-leden' bij onze vereniging aangesloten en sporten structureel wekelijks.

Verder hebben we een samenwerkingsverband opgebouwd met partners uit de wijk en dit met elkaar geformaliseerd in een buurtcontract voor de komende jaren. Ook hebben we middels de activiteiten veel bewoners kunnen bereiken die wegens chronische ziekten, eenzaamheid of een handicap nog niet sporten, maar ook sociaal weinig aanknopingspunten hadden met de wijk. Voor hen heeft het sporten met elkaar dan ook vooral een sociale betekenis.

Als vereniging hebben wij tenslotte op 5 punten een positief effect mogen ervaren vanuit de impuls: Vrijwilligersstijging, ledenstijging (flexleden), verhoging kantine-inkomsten door meer bedrijvigheid, versterking buurtpositie, samenwerking en bekendheid bij partners en bewoners en tenslotte een stevige band met de gemeente waarbij we regelmatig als voorbeeld worden aangehaald hoe je als vereniging je maatschappelijke positie kan versterken en beter mee kan gaan met de veranderende behoefte van de (potentiële) sporter.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Buurthuis Almonte is inmiddels een jaar actief in de wijken Eckart en Vaartbroek van Eindhoven. Samen met, en met adviezen van, de gemeente Eindhoven, Sportformule, Wij Eindhoven, Lumens, Dutch Urban Survival, Buro Cement, Stichting BIEB, de Boemerang, Rock da Rim, Solutions on Sports, Fontys Sporthogeschool en de 2 leefbaarheidsteams uit de wijken, proberen we meer mensen in beweging te brengen. Dit doen we door structurele wekelijkse activiteiten aan te bieden op het gebied van sport en bewegen en door stimulerende evenementen te organiseren voor de wijk.

 

Wandelen, Bootcamp, Hardlopen voor Beginners, Weerbaarheidslessen voor de jeugd via sport, 3-3 streetball en darten is een greep uit het nieuwe activiteitenaanbod.

 

Connecting Cafe

Om ontmoeten te stimuleren tussen organisaties onderling is het Connecting Café georganiseerd. 13 Verschillende organisaties uit de wijk met 24 mensen kwamen op deze bijeenkomst af om vraagstukken uit de wijk met elkaar te bespreken. Dit gaf leuke nieuwe ideeën en zorgde er ook voor dat we als partijen keken naar de meerwaarde naar elkaar zonder daarbij concurrerend te zijn.

 

Middels een wijkenquete, een kantineontmoeting en onze partnerorganisaties is de behoefte in de wijk in de eerste maanden van het project gepeild. Onze ervaring is dat de respons op enquêtes huis aan huis erg laag is. We hebben er daardoor in tweede instantie voor gekozen om persoonlijk, deur tot deur de enquete af te nemen. Dit is erg tijdrovend, maar levert ontzettend veel op! Niet alleen wisten we beter waar de behoefte van de bewoners lag, we bouwden ook gelijk bekendheid en een netwerk op.

 

Onze meest succesvolle activiteit is Bootcamp. We combineren deze activiteit met hardlopen voor beginners en merken dat er diverse leeftijdsgroepen 23-55 (m/v) op af komen. Op dit moment zijn er 34 nieuwe unieke personen/leden die hieraan deelnemen verdeeld over 2 trainingsdagen.

 

De doelgroepen waar de werving nog erg stroef bij verloop zijn 0-4 en 55+. Samen met partners uit de wijk en hun netwerk gaan we hier een nieuwe impuls aan geven. Dit doen we met zorgaanbieders en welzijnswerkers.

 

Nieuwsgierig geworden, of wilt u een keer overleggen over de ervaringen met ons Buurthuis? Kijk gerust op de website www.buurthuisalmonte.nl en neem contact op!

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Sportclub als Buurthuis van de toekomst heeft ons als basketbalvereniging veel opgeleverd. Zo hebben we onze contacten in de wijk met diverse partners uitgebreid en versterkt en hebben we de buurtbewoners leren kennen. Dit geeft ons als vereniging veel inzicht in de veranderende behoefte van de bewoners en potentiële leden voor onze club. Om als club vitaler en sterker te worden in de toekomst is het belangrijk dat wij onze maatschappelijke functie verbreden en meegaan in deze veranderende behoefte. Daarnaast zijn onze contacten met de gemeente ook versterkt en hebben we meer bedrijvigheid rondom onze kantine en sporthal. Hierdoor ontstaat er meer sfeer en hopen we een mooie ontmoetingsplek voor de wijkbewoners te zijn.

 

Verder zijn we hard op weg om de hoofddoelstelling van het project, namelijk meer mensen dichtbij huis vaker aan het sporten en bewegen krijgen, te verwezenlijken.

Zo hebben we momenteel veel nieuwe beweegmogelijkheden gecreëerd voor alle leeftijden. Vier daarvan zijn binnen een jaar erg succesvol geworden en daar zien we nu al wekelijks structurele sportdeelname van mensen die hiervoor inactief waren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De buurten Eckart en Vaartbroek zijn gelegen in de wijk Dommelbeemd te Eindhoven. Vaartbroek telt 5189 inwoners en de Eckart telt 4310 inwoners. Vaartbroek en Eckart zijn actiegebieden binnen Eindhoven. De term actiegebied is naar aanleiding van onderzoeken gericht op buurtoverlast, veiligheid, sociaal economische status en opleidingsniveau toebedeeld. Dommelbeemd ondervindt veel sociale problemen; De gemeente heeft met de politie, welzijnsinstellingen en de buurtraden een gezamenlijk buurtcontract Eckart-Vaartbroek opgesteld om deze problemen op te lossen in de komende jaren. De doelstellingen uit deze buurtcontracten zijn samen met de gemeente Eindhoven omgezet naar concrete doelstellingen waar deze interventie aan kan bijdragen (zie doelstellingen).

 

Basketbalvereniging Almonte voert sinds vorig jaar het beheer uit van sporthal de Eckart gelegen in dit actiegebied. Ook is de kantine onlangs vernieuwd. In samenspraak met de gemeente is er gekeken naar mogelijkheden om een meer sociaal-maatschappelijke functie als vereniging in te nemen. Met de nieuwe kantine en het beheer van de hal is de club in staat te gaan fungeren als buurthuis en daarmee bij te dragen aan de doelstellingen die de gemeente heeft gesteld aan dit actiegebied.

 

Basketbalvereniging Almonte wil zich graag inzetten om de buurten Eckart en Vaartbroek een sociaal positieve stimulans te geven en de sportdeelname te vergroten. Almonte wilt dit bereiken door het organiseren van (sport)activiteiten voor verschillende doelgroepen uit de Dommelbeemd. Hierbij betrekt Almonte andere partners met grotendeels dezelfde belangen in de wijk. De interventie clubhuis is hierbij gekozen, omdat die uitgaat van de wensen en behoefte van de wijk en daar op meerdere leeftijdscategorieën activiteiten voor uiteenzet, om zo de gehele buurt te betrekken.

 

Resultaten uit deze interventie:

- 11 x 15 = 165 bewoners hebben deelgenomen aan het nieuwe aanbod;

- 50 % van de deelnemers (82) aan de activiteiten wordt lid van Almonte onder een flexibel lidmaatschap;

- 45 bewoners zijn actief betrokken bij het project en daarmee met de wijk (o.a. nieuwe vrijwilligers);

- 3 opgeleide trainers;

- 2 professionals zijn getraind door Sportbank (interventie-eigenaar)

 

Na de interventie is het clubhuis van Almonte een plek waar de buurt samenkomt om (m.n. bewegingsgerichte) activiteiten te ondernemen. Bewoners zijn hierbij niet alleen deelnemers, maar ook actief betrokken als vrijwilliger bij de ontwikkeling en uitvoering van het activiteitenaanbod. Na de projectperiode worden tevens de kosten uit de deelnemersgelden gehaald. Dit is tijdens het project ook zo, zodat er geen extra drempel komt na deze periode. Vrijwilligers zijn bovendien actief betrokken vanaf het begin en geschoold waar nodig om het project te kunnen overnemen van de projectleiders.

 

De materialen voor de activiteiten die voortkomen uit de behoeftepeiling bij de bewoners worden eenmalig aangeschaft en direct afgeschreven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website