Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de periode september 2012 t/m september 2014 is binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug de interventie "Alle Leerlingen Actief" (gecombineerd met een aantal elementen uit B-Fit) uitgevoerd. We hebben gewerkt aan de volgende doelen:

- Te weinig actieve leerlingen in de onderbouw van voortgezet onderwijs (SGM en Pantarijn) en bovenbouw van het basisonderwijs (basisscholen Meander en Hoeksteen) ervaring op laten doen met meerdere sport- en beweegactiviteiten en ze fysiek actiever te laten worden op zowel de korte als ook lange termijn.

- Alle leerlingen van genoemde scholen , in de reguliere gymles, kennis laten maken met verschillende vormen van sport en ze de mogelijkheid bieden deze ook in hun vrije tijd te beoefenen.

- Verhogen van kennis ten aanzien van bewegen en gezonde leefstijl door deskundigheidsbevordering van sportaanbieders en combinatiefunctionarissen.

 

In totaal hebben 4 scholen deelgenomen (Scholengemeenschap Maarsbergen, Pantarijn Rhenen, Basisschool de Hoeksteen en Basisschool Meander). In totaal zijn 680 kinderen betrokken in het project. Zij kregen een uitgebreide fittest en kwamen in aanraken met verschillende thema's rondom gezondheid en beweegactiviteiten. Van de kinderen die overgewicht hadden en/of echt veel te weinig lichamelijke beweging kregen zijn 20 kinderen blijvend in beweging gekomen. (Dit is ongeveer 80% van het totaal aantal kinderen met overgewicht/te weinig lichamelijke beweging). Overigens was bij bijna alle 680 kinderen die deel hebben genomen vooruitgang te meten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De volgende resultaten zijn bereikt:

- 360 kinderen uit het basisonderwijs hebben meegedaan;

- 320 kinderen uit het voortgezetonderwijs namen deel;

- 20 kinderen (80% van het totaal) met overgewicht en/of bewegingsachterstand zijn blijvend in beweging gekomen

- beide scholen voortgezet onderwijs hebben de interventie overgenomen in hun jaarprogramma

- beide basisscholen zullen nog een jaar begeleid worden in de uitvoering, maar hebben de intentie om de interventie daarna zelf voort te zetten.

- Gezond Gewicht en Voldoende Bewegen staat hoog op de agenda van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug

- Gemeente Utrechtse Heuvelrug is per 2015 JOGG gemeente

- Dit project heeft geleid tot meer samenwerkingsvormen m.b.t. andere doelgroepen

- de band tussen sportaanbieders en deelnemende scholen is versterkt

- meer ouders hebben kennis m.b.t. het belang van gezonde voeding en voldoende bewegen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De projecten(B-Fit en Alle leerlingen actief) zijn in september 2012 door ons opgestart op verschillende scholen bij ons in de regio. Halverwege het traject hebben we een wijziging aangevraagd omdat de samenwerking met enkele scholen erg moeizaam verliep. Wij voeren het project nu uit op 2 VO-Scholen en 2 scholen basisonderwijs i.p.v. 3 scholen VO. De scholen en de kinderen reageren erg enthousiast en verlenen alle medewerking aan het project. Ook de bereidheid van de verschillende sportaanbieders/verenigingen om dit project te ondersteunen is erg groot. De komende maanden gaan we nog meer gebruik maken van de verschillende sportaanbieders om de kinderen kennis te laten maken met de verschillende buitensporten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vier scholen doen mee aan het project en op deze scholen zijn fittesten afgenomen, testgegevens in kaart gebrach en daarna de te weinig actieve leerlingen geselecteerd. Bij deze geselecteerde groep is een intake afgenomen en daarna is de definitieve selectie gemaakt. Met deze groep zijn motivatie gesprekken gevoerd. Voor deze geselecteerde leerlingen is er een extra sport- en beweegaanbod ontwikkeld als ook voor sportkennismakingslessen voor de scholen. Tevens zijn er op de verschillende scholen extra lessen 'voeding en bewegen'gegeven. De ontwikkelingen binnen het project zijn te volgen op facebook en twitter

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met ons plan streven wij de volgende doelen na:

 

• Te weinig actieve leerlingen in de onderbouw van voortgezet onderwijs ervaring op laten doen met meerdere sport- en beweegactiviteiten en ze fysiek actiever te laten worden op zowel de korte als ook lange termijn. Tenminste 3 onderwijsinstellingen worden hierin betrokken.

• Alle leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, in de reguliere gymles, kennis laten maken met verschillende vormen van sport en ze de mogelijkheid bieden deze ook in hun vrije tijd te beoefenen.

• Verhogen van kennis ten aanzien van bewegen en gezonde leefstijl door deskundigheidsbevordering van sportaanbieders en combinatiefunctionarissen. Zij kunnen deze kennis weer in zetten binnen de projecten waarmee zij aan de slag zijn, zodat ook scholen, ouders en leerlingen hier profijt van hebben.

 

Bovenstaande doelen zullen bijdragen tot een hogere en duurzame deelname aan sport-en beweegactiviteiten. Op korte termijn door deelname aan extra aanbod sport en bewegen op school en op lange termijn door attitude- en gedragsverandering t.o.v. sport en bewegen.

 

We gaan een combinatie maken van 2 activiteiten uit de “Menukaart Sportimpuls”. Het betreft de activiteiten “Alle leerlingen actief” van sportservice Noord Holland en “B-Fit” van de Gelderse Sport Federatie. Een korte beschrijving van beide activiteiten:

 

“Alle leerlingen actief”

Alle leerlingen uit de onderbouw doen mee aan een fittest en vullen een korte vragenlijst over hun beweeggedrag in. Op basis van de scores op de fittest en de vragenlijst worden leerlingen geselecteerd die nu onvoldoende actief zijn, maar wel graag actief willen worden. Via een intakegesprek met deze leerlingen wordt onderzocht wat de beweegmotieven van de inactieve jongeren zijn en er wordt een speciaal sport- en beweegaanbod ontwikkeld. Het sport- en beweegaanbod wordt begeleid door een lokale projectcoördinator, in nauwe samenwerking met de school en de diverse lokale sportaanbieders. Deelname aan het sport- en beweegaanbod (tijdens of meteen na schooltijd) en meer sporten en bewegen los van dit extra aanbod wordt door individuele motivatiegesprekken door mentoren, vakleerkrachten LO en/of buurtsportcoaches gestimuleerd. Een extra onderdeel van het project Alle Leerlingen Actief is dat de school in haar lesprogramma een aantal lessen, of een projectweek, over voeding en bewegen opneemt om een gezonde leefstijl te bevorderen. De school wordt daarbij begeleid door een lokale projectcoördinator.

 

“B-Fit”

B-Fit gaat uit van een (preventieve) positieve aanpak van overgewicht en bewegingsarmoede. Niet het dik zijn of overgewicht wordt centraal gesteld, maar fitheid. Het programma van activiteiten is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl en wordt aangeboden via het onderwijs. Er wordt gezocht naar een intensieve samenwerking met lokale sportaanbieders, waarbij alle kinderen (inclusief hun sociale omgeving) als deelnemer aan het project gezien worden.

 

In principe zien we het project “Alle leerlingen actief” als basis omdat dit project zich ook specifiek richt op onze primaire doelgroep “te weinig actieve leerlingen in de onderbouw van het VO”. Toch zijn wij van mening dat in B-Fit een aantal onderdelen zitten die hierop een goede aanvulling kunnen zijn. Zo gaat B-Fit wat verder dan alleen de te weinig actieve leerlingen en ook gaat hun bereik qua doelgroepen wat verder. B-Fit neemt ook het VO in het algemeen als uitgangspunt, terwijl “Alle leerlingen Actief” in eerste instantie is ontwikkeld voor het vmbo. Door deskundigheidsbevordering van zowel onze sportschoolmedewerkers als ook de combinatiefunctionarissen in de gemeente denken wij een bredere aanpak kunnen neerzetten. De sportschoolmedewerkers nemen dit mee in hun activiteiten voor het VO terwijl de buurtsportcoaches hiervan gebruik kunnen maken in hun reguliere activiteiten op de basisscholen. Zo werken we indirect aan het bevorderen van een gezonde leefstijl onder alle jeugdigen in de gemeente.

 

Er vindt samenwerking plaats met onderwijs, sportaanbieders, gemeente, stichting combinatiefuncties UHREO, sportservice Noord-Holland, Gelderse Sport Federatie, GGD en Diëtist.

 

De opbouw in het actieplan is zodanig dat de insteek is dat de activiteiten na afloop van de projectperiode zelfstandig doorgang kunnen hebben.

 

Het totaalbedrag van de aanvraag is € 149.310 en daarom zullen wij ook een hardcopy van de aanvraag versturen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website