Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Jaarlijks beginnen sporters rond de 3 miljoen keer met een nieuwe sport [VeiligheidNL 2014]. Het betreft hier 1) niet-sporters die gaan sporten, 2) sporters die er een nieuwe sport bij gaan doen, en 3) beoefenaars van een seizoenssport. Veel beginnende sporters beoefenen hun sport ongeorganiseerd, en zijn daarom moeilijk te bereiken met informatie over blessurepreventie: ze zijn niet aangesloten bij een vereniging of trainer die informatie kan overbrengen. Hardlopen is de op één na grootste blessuresport van Nederland en kent veel beginners. Wintersport is een echte seizoenssport waarbij de beginnende wintersporters gemiddeld ernstiger letsel oplopen dan ervaren wintersporters. VeiligheidNL heeft daarom voor deze twee sporten een advies op maat tool ontwikkeld, in samenwerking met de Atletiekunie, Nederlandse Ski Vereniging, Runner’s World, NOC*NSF en De Keuzearchitecten, diverse experts en de doelgroep zelf. De tools helpen de beginnende/ seizoenssporters zich voor te bereiden op hun sport/ vakantie. De tools zijn in basis gelijk aan elkaar en bestaan beide uit een korte vragenlijst die leidt naar op-maat adviezen. Voor wintersport richten de adviezen zich op beschermende materialen, hoe de fitheid te verbeteren middels spierversterkende oefeningen en de ervaring te vergroten middels lessen. De adviezen voor hardlopers richten zich op de opbouw van de training om zo de sporter goed naar zijn of haar doel te begeleiden en oefeningen om de belastbaarheid van de sporter te vergroten. Voor beide tools is het mogelijk een persoonlijk oefenprogramma aan te vragen, zodat in de weken voor de wintersportvakantie of hardloopwedstrijd (of ander doel dat is gesteld) spierversterkende oefeningen gedaan kunnen worden. Na de ontwikkelingsfase was de volgende stap in het project te onderzoeken of het gebruik van de tool leidt tot gedragsverandering. Daarvoor zijn in de periode januari tot augustus 2017 twee gerandomiseerde gecontroleerde studies uitgevoerd onder ruim 1700 wintersporters en hardlopers (verdeeld over een interventiegroep wintersport/ hardlopen en een controlegroep wintersport/hardlopen). De wintersporters en hardlopers uit de interventiegroep hebben toegang gekregen tot de advies op maat tools. Verdeeld over 3 meetmomenten voor wintersport en 4 meetmomenten voor hardlopen zijn de sporters gevraagd welke wat zij doen aan blessurepreventie en of adviezen uit de tools zijn opgevolgd. Aan het eind van de studie is een vergelijking gemaakt tussen de interventie- en de controlegroep in de genomen maatregelen en op preventie gerichte handelingen. Hieruit is gebleken dat wintersporters die toegang tot de tool hadden aan de slag zijn gegaan met de FIS-regels en spierversterkende oefeningen hardlopers die toegang tot de tool hadden, zijn aan de slag gegaan met een warming-up, hardloopschema’s en hebben extra informatie gezocht over hardlopen. Aan de hand van een procesevaluatie zijn kleine aanpassingen aan advies op maat tools gemaakt. Daarna is de toekomstige landelijke implementatie voorbereid en gestart.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit project was het doorontwikkelen van de advies-op-maat modules voor hardlopen en wintersport tot volwaardige, eigen interventies die los van voorkomblessures.nl ingezet kunnen worden, onder andere via websites, trainingen, syllabi etc., om beginnende sporters en seizoen/vakantiesporters aan te zetten tot blessurepreventief gedrag.

 

In de eerste fase van dit project is middels verschillende onderzoeken (literatuur, doelgroeponderzoek, expertmeeting, focusgroepen) informatie verzameld om invulling te geven aan de advies-op-maat modules. Vervolgens heeft in fase twee de ontwikkeling van beide tools plaatsgevonden. Door middel van co-creatie is voor hardlopen de tool RunFitCheck ontwikkeld en voor wintersport de tool Wintersportklaar. Beide tools zijn webomgevingen die via allerlei digitale kanalen verspreid kunnen worden onder sporters. In fase drie van het project zijn twee grootschalige onderzoeken uitgevoerd om het effect van beide tools op het blessurepreventieve gedrag van sporters te evalueren.

 

Voor beide tools zijn tijdens de onderzoeken effecten gevonden op blessurepreventief gedrag.

Voor hardlopen geldt dat de interventie RunFitCheck een positief effect heeft gehad op o.a. verschillende facetten die met het doen van een Warming-up te maken hebben. Hardlopers uit de interventiegroep zijn vaker op zoek gegaan naar informatie over het doen van een warming-up. Ook hebben zij vaker een warming-up uitgevoerd en oefeningen aan hun warming-up toegevoegd. Hardlopers uit de interventiegroep hebben ook vaker websites als hardlopen.nl en www.voorkomblessures.nl gezocht.

 

Wintersporters uit de interventiegroep (zowel beginners als vakantiegangers) hebben significant vaker informatie gezocht én gelezen over de FIS pisteregels en ook vaker een test gedaan om hun kennis over de regels te toetsen. Door kennis te hebben van de 10 pisteregels en deze ook na te leven, kunnen gevaarlijke situaties vermeden en ongevallen voorkomen worden. Tevens bleek dat wintersporters uit de interventiegroep met weinig wintersportervaring vaker spierversterkende oefeningen zijn gaan doen en het programma SneeuwFit zijn gaan volgen.

 

Het gebruik van een wintersporthelm is in Nederland een normaliteit geworden. Meer dan 90% van de hele onderzoeksgroep draagt vaak/altijd een wintersportheld tijdens de wintersport.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Jaarlijks beginnen sporters rond de 3 miljoen keer met een nieuwe sport [VeiligheidNL 2014]. Het betreft hier

1) niet-sporters die gaan sporten,

2) sporters die er een nieuwe sport bij gaan doen, en

3) beoefenaars van een seizoenssport.

 

Veel beginnende sporters beoefenen hun sport ongeorganiseerd, en zijn daarom moeilijk te bereiken met informatie over blessurepreventie: ze zijn niet aangesloten bij een vereniging of trainer die informatie kan overbrengen.

 

Hardlopen is de op één na grootste blessuresport van Nederland is en kent veel beginners. Wintersport is een echte seizoenssport waarbij de beginnende wintersporters gemiddeld ernstiger letsel oplopen dan ervaren wintersporters.

 

VeiligheidNL heeft daarom voor deze twee sporten een advies op maat tool ontwikkeld, in samenwerking met de Atletiekunie, Nederlandse Ski Vereniging, Runner’s World, NOC*NSF en De Keuzearchitecten, diverse experts en de doelgroep zelf. De tools helpen de beginnende/ seizoenssporters zich voor te bereiden op hun sport/ vakantie.

 

De tools zijn in basis gelijk aan elkaar en bestaan beide uit een korte vragenlijst die leidt naar op-maat adviezen. Voor wintersport richten de adviezen zich op beschermende materialen, hoe de fitheid te verbeteren middels spierversterkende oefeningen en de ervaring te vergroten middels lessen. De adviezen voor hardlopers richten zich op de opbouw van de training om zo de sporter goed naar zijn of haar doel te begeleiden en oefeningen om de belastbaarheid van de sporter te vergroten. Voor beide tools is het mogelijk een persoonlijk oefenprogramma aan te vragen, zodat in de weken voor de wintersportvakantie of hardloopwedstrijd (of ander doel dat is gesteld) spierversterkende oefeningen gedaan kunnen worden.

 

Na de ontwikkelingsfase is de volgende stap in het project te onderzoeken of het gebruik van de tool leidt tot gedragsverandering. Daarvoor wordt in de periode januari tot augustus een gerandomiseerde gecontroleerde studie uitgevoerd onder ruim 1700 wintersporters en hardlopers (verdeeld over een interventiegroep wintersport/ hardlopen en een controlegroep wintersport/hardlopen). De wintersporters en hardlopers uit de interventiegroep wordt gevraagd gebruik te maken van de advies op maat tool. Verdeeld over 3 meetmomenten voor wintersport en 4 meetmomenten voor hardlopen wordt de sporters gevraagd welke adviezen zijn opgevolgd en of er blessures zijn opgelopen. Aan het eind van de studie wordt een vergelijking gemaakt tussen de interventie- en de controlegroep in de genomen maatregelen en op preventie gerichte handelingen. Aan de hand van deze evaluatie worden eventuele aanpassingen aan advies op maat tools gemaakt en de toekomstige landelijke implementatie voorbereid en gestart.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De volgende resultaten zijn gedurende de afgelopen projectperiode behaald:

 

- Doelgroep onderzoeken, gehouden onder wintersporters en hardlopers om behoefte omtrent advies op maat, kennis over blessurepreventie en gedrag in kaart te brengen.

 

- focusgroepgesprekken, gehouden met wintersporters en hardlopers om uitkomsten uit de doelgroeponderzoeken verder uit te diepen.

 

- Expertmeetings, gehouden met sportartsen, fysiotherapeuten en trainers van hardlopers en wintersporters om het soort en de inhoud van de adviezen te bepalen.

 

- Interventie bestaande uit twee advies-op-maat tools voor de sporten hardlopen en wintersport, die aansluiten bij de behoefte en verwachtingen van de doelgroep.

 

- Pretests onder hardlopers en wintersporters om te toetsen of de advies-op-maat tools aansluiten bij de doelgroepen.

 

- Presentatie over advies-op-maat tools en het onderzoek gehouden tijdens het eerste symposium sportblessurepreventie (2016).

 

- Artikel over de opzet en het doel van het advies-op-maat project, gepubliceerd in Sportgericht (2016, nr 5)

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project beoogt de doorontwikkeling van een advies-op-maat tool voor blessurepreventie bij beginnende hardlopers en bij wintersporters.

 

In 2014 ontstonden in Nederland 4,7 miljoen blessures. Maatregelen om blessures te voorkomen zijn uit onderzoek grotendeels bekend. Het is zaak om de sporter het wenselijke preventieve gedrag te laten vertonen. Hiervoor is een gedragsverandering bij de sporter zelf noodzakelijk.

 

Op basis van een bestaande, effectieve advies-op-maat module voor hardlopers op de site www.voorkomblessures.nl(http://www.voorkomblessures.nl) wordt een op zichzelf staande advies-op-maat tool ontwikkeld die flexibel in te passen is in elke digitale omgeving, en die sporters aanzet tot blessurepreventief gedrag en helpt het aantal blessures te verkleinen. Beginnende sporters met een verhoogde kans op blessures, en ongeorganiseerde sporters kunnen via de advies-op-maat tool toch een goede begeleiding krijgen in het voorkomen van blessures. Er is gekozen voor een focus op hardlopen en wintersport vanwege het grote aandeel beginnende of seizoenssporters bij deze sporttakken, en het grote aantal blessures of de ernst ervan.

 

De advies-op-maat tool wordt op een innovatieve manier ontwikkeld, in samenspraak met experts en de sporters zelf. Via literatuuronderzoek worden de nieuwste inzichten in blessurepreventie en advies-op-maat interventies verworven, die de effectiviteit van de doorontwikkelde tool verhogen, en de compliance van de sporter vergroten. Door middel van doelgroeponderzoek en expertmeetings worden de wensen en behoeften vastgesteld waaraan de tool moet voldoen. De advies-op-maat tool wordt uiteindelijk breed geïmplementeerd via innovatieve kanalen van de Weekbladpers (o.a. bloggers, tv-formats), sportbonden en NOC*NSF. Aan de landelijke implementatie gaat een pilot-implementatie vooraf, met daaraan gekoppeld een effectstudie die het effect van de advies-op-maat tool op blessurepreventief gedrag moet aantonen. Gestreefd wordt naar erkenning van de advies-op-maat interventie op niveau ‘effectief’ in de interventiedatabase Gezond en Actief leven. De doorontwikkelde tools voor hardlopen en wintersport kunnen als basis dienen voor eenzelfde tool voor andere sporttakken.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website