Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een veilige en gezonde omgeving met ruimte voor sport en spel is 1 van de universele rechten van het kind. Hoe de leefomgeving eruit moet zien voor een goede en gezonde ontwikkeling is nog veel onbekend. Het schoolzone project deed daarom onderzoek naar de invloed van een veilige schoolomgeving.

 

Binnen het onderzoek werd bij 5 basisscholen een veilige schoolzone aangelegd. Deze scholen zijn vergeleken met scholen waar géén veranderingen worden doorgevoerd. Hierin werd geen effect gevonden van een veilige schoolomgeving op de lichamelijke activiteit van kinderen. Wel bleek dat kinderen op hun route naar school de drukke wegen met veel autoverkeer vermijden.

 

Dat de schoolzone er niet voor zorgt dat kinderen meer bewegen betekent niet dat gemeentes in Nederland moeten stoppen met de aanleg van schoolzones. De verkeersveiligheid rondom de scholen met een schoolzone was namelijk wel verbeterd. Het project leverde daarnaast een leidraad op met adviezen over de inrichting van schoolzones.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit het onderzoek bleek geen significant effect van de aanleg van schoolzones op de hoeveelheid tijd die kinderen actief zijn in de schoolomgeving. Het gebrek aan effect van de aangelegde schoolzones kan deels worden verklaard door het hoge percentage kinderen dat al aan het begin van de interventie actief naar school ging. Uit de procesevaluatie bleek desondanks dat de verkeersveiligheid rondom de school wel was verbeterd. Het merendeel van de ouders van deelnemende kinderen was tevreden met de aangelegde schoolzone. Een uniform ontwerp van de schoolzone binnen de gemeente bleek cruciaal voor een succesvolle schoolzone, dit zorgt voor herkenbaarheid bij verkeersgebruikers. Gemeenten en scholen gaven aan behoefte te hebben aan informatie over hoe schoolzones zijn te realiseren, inclusief goede voorbeelden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

AANLEIDING: Een actieve, sportieve jeugd heeft de toekomst. De behoefte aan (kosten)effectieve maatregelen om te stimuleren dat kinderen bewegen is groot. De bebouwde omgeving speelt een grote rol in de keuze om te sporten en te bewegen. Uit dwarsdoorsnede onderzoek blijkt dat verkeersveilige maatregelen in een wijk positief kunnen bijdragen aan het sport- en beweeggedrag van kinderen in die wijk. Juist omdat kinderen veel tijd doorbrengen op en nabij schoolpleinen en juist hier intensief bewegen, kan het veilig inrichten van de schoolpleinen en de route daarnaar toe (deel van de schoolzone) bijdragen aan het actief sport- en beweeggedrag van de jeugd. Veel gemeenten investeren in het aanleggen van schoolzones vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, waarvoor fysieke, educatieve en organisatorische maatregelen in de omgeving worden genomen. Deze schoolzones hebben mogelijk ook een positief effect op het sport- en beweeggedrag van kinderen, wat voor gemeenten een extra motivatie kan zijn voor de investering. Goede, gecontroleerde studies om dit aan te tonen ontbreken tot op heden. Daarnaast bestaat behoefte aan inzicht in de kosten-effectiviteit en succes- en faalfactoren van zulke interventies. Om deze inzichten om te zetten naar praktische uitvoering van schoolzones, is een nauwe samenwerking met de gebruikers onontbeerlijk.

 

DOEL: Dit project heeft ten doel om de kosteneffectiviteit van schoolzones op het stimuleren van sport- en beweeggedrag bij schoolgaande kinderen (groepen 6 en 7, 9 tot 11 jarigen) te onderzoeken in een gecontroleerd natuurlijk experiment. Er wordt inzicht verworven in de kosteneffectiviteit van fysieke, educatieve en organisatorische maatregelen die worden genomen bij het implementeren van schoolzones. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de succes- en faalfactoren van de invoer van schoolzones. De resultaten worden vertaald naar een praktische leidraad, met en voor gebruikers.

 

METHODEN: Minimaal vier interventie condities (twee schoolzones bestaande uit alleen fysieke maatregelen en twee schoolzones bestaande fysieke + educatieve en sportieve maatregelen) vergeleken met vier controle condities. Door middel van zowel kwalitatieve (vragenlijsten, observaties, interviews) als kwantitatieve meetmethoden (versnellingsmeters, GPS-meters) op drie meetmomenten, worden naast het meten van de lichamelijke activiteit (onder andere intensief beweeggedrag en sportdeelname), de kosten en baten van de interventie bepaald, evenals de context- en procesfactoren die van belang zijn voor een goede implementatie van een schoolzone. Met praktijkpartijen wordt deze kennis naar gebruikers verspreid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website