Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor veel kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening is het vaak moeilijk om deel te nemen aan sport en spel activiteiten. Dit heeft vaak tot gevolg dat zij weinig actief zijn wat leidt tot verminderde conditie en een verhoogde kans op obesitas, verminderd functioneren en gezondheidsproblemen. Omdat er voor deze kinderen veel obstakels zijn om in onze Nederlandse maatschappij deel te nemen aan sport willen we in dit project evalueren wat de mogelijkheden en effecten zijn met betrekking tot het beoefenen van sport in de naschoolse periode. Het beoefenen van sport in de naschoolse periode lijkt een veelbelovende mogelijkheid voor het ontwikkelen van een duurzame sportieve/actieve leefstijl voor deze kinderen en jongeren. We hebben geconcludeerd dat (liefst 2 maal per week of meer) sporten goed is voor lichamelijke en geestelijke fitheid, hoeveelheid beweging en gezondheid bij kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening. De kans op een sportblessure is wel wat hoger, maar vooral in de groep kinderen die maar 1 keer per week sport.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• Een buitenschools sportprogramma voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening kan de fitheid niet alleen vasthouden maar zelfs verbeteren (zowel anaerobe fitheid als vetmassa);

• Deelname aan sport vergroot de kans op een blessure, echter 2 maal per week sporten geeft een lager risico dan 1 maal per week sporten. Voor schoolverzuim is het effect nog niet duidelijk;

• Bij kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening die deelnemen aan sport (2 maal per week) bewegen meer, hebben een lager vetpercentage, betere buik / heupomtrek ratio en een betere aerobe fitheid en een betere gezondheid van de vaten. Daarnaast hebben zij een betere psychosociale gezondheid, voelen zich atletisch competenter, meer sociaal geaccepteerd en hebben een hoger geloof in eigen kunnen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel kinderen en jongeren met een chronische aandoening of ziekte hebben een lagere fysieke fitheid en leven ook vaak een inactief bestaan en participeren minder in sport dan hun gezonde leeftijdsgenoten (Van Brussel et al 2011; Murphy et al 2008). Hierdoor missen zij ontwikkelingskansen en ervaren zij een verminderde kwaliteit van leven (Ketelaar 2012). Daarnaast brengt inactiviteit gezondheidsrisico’s met zich mee (o.a. grotere kans op overgewicht, diabetes type II en metabool syndroom), en kan ook een negatief effect op schoolprestaties hebben (Basch 2011). De ervaring uit verschillende interventiestudies bij kinderen met een chronisch aandoening leert ons dat tijdens de trainingsperiode de fitheid en participatie in fysieke activiteiten/sport toeneemt bij de kinderen die trainen. Echter, vaak zien we dat na afloop van een trainingsperiode de behaalde winst op fitheid, maar ook op participatie niet geheel behouden blijft (o.a. Verschuren et al 2007; De Groot et al 2011; Van Brussel et al 2008). Het lukt veelal niet om na een interventie de behaalde fysieke vast te houden door participatie in sportactiviteiten. Het beoefenen van sport in de buitenschoolse periode lijkt daarom een veelbelovende mogelijkheid voor het ontwikkelen van een duurzame sportieve/actieve leefstijl voor kinderen en jongeren met een chronische aandoening of ziekte. Hiermee kan het kind de opgebouwde fitheid vast houden dan wel verder uitbouwen. Echter, elke deelname aan sport betekent eveneens een verhoogd risico op sportblessures. Door de oorzaken van blessures te doorgronden kunnen wij deze kinderen beter begeleiden bij sportactiviteiten. Daarnaast willen we de effecten van (aangepast) sporten op fysieke fitheid, gezondheid en participatie bij kinderen met een chronische aandoening of ziekte onderzoeken. Ook willen we het effect op schoolprestaties, blessures, schoolverzuim en psychosociaal functioneren onderzoeken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bereikte resultaten: Ca 50% van de inclusies geincludeerd in de projecten. Twee protocol artikels geschreven en gesubmit, waarvan nu 1 gepubliceerd is. 1 Systematisch review artikel gepubliceerd 15 (Internationale) abstract geschreven en/of gepresenteerd 3 instrumenten ontwikkeld voor het meten van cognitie/aandacht

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor veel kinderen en jongeren met een chronische aandoening of ziekte is het vaak moeilijk om deel te nemen aan sport en spel activiteiten. Dit heeft vaak tot gevolg dat zij weinig actief zijn wat leidt tot verminderde fitheid en een verhoogd risico op obesitas, verminderd fysiek en mentaal functioneren en gezondheidsproblemen. Omdat er voor deze kinderen veel barrières zijn om in onze Nederlandse maatschappij deel te nemen aan sport willen we in dit project evalueren wat de mogelijkheden en effecten zijn met betrekking tot het beoefenen van sport in de naschoolse periode. Met dit consortium aan onderzoekers en werkveld organisaties willen we de effecten van (aangepast) sporten op fysieke fitheid, fysieke activiteit en gezondheid bij kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening onderzoeken. Daarnaast willen we ook het effect op blessures, schoolprestaties, schoolverzuim en psychosociaal welbevinden in kaart brengen.

Het project bestaat uit 2 delen:

DEEL 1. Health in Adapted Youth Sports Study (HAYS-Study)

Cross-sectioneel onderzoek waarbij zowel ambulante als rolstoelgebonden jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar met een chronische ziekte of aandoening die participeren in (top)sport worden onderzocht in vergelijking met niet sportende leeftijdsgenoten op het gebied van a) fysieke fitheid, b) fysieke activiteit, c) gezondheid d)blessures, e) schoolprestaties, f) schoolverzuim en g) psychosociaal welbevinden.

DEEL 2. Sport 2 Stay Fit Study (S2SF-Study).

Een interventiestudie waarbij zowel ambulante als rolstoelgebonden kinderen en jongeren met een chronische aandoening of ziekte in de leeftijd van 6 tot 19 jaar participeren. De deelnemers zullen eerst een trainingsperiode (6 weken intervaltraining) krijgen en vervolgens gaan participeren in een naschools sportprogramma (6 maanden). Hierbij zal worden gekeken naar de effecten van het interval trainingsprogramma, evenals de effecten van (aangepast) naschools sportprogramma op a) fysieke fitheid, b) fysieke activiteit, c) gezondheid d)blessures, e) schoolprestaties, f) schoolverzuim en g) psychosociaal welbevinden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website