Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Kracht van Kracht interventie (www.krachtvankracht.nl) is een interventie om jongeren op middelbare scholen meer actief en gezonder te krijgen. Het doel van deze VIMP-aanvraag was om de verspreiding en het gebruik van ons eerder door ZonMw gehonoreerde interventie een impuls te geven. Dit is gedaan door samen met de eindgebruikers te kijken wat beter kan en de interventiewebsite aantrekkelijker/gebruiksvriendelijker te maken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Begrijpen hoe het programma wordt geëvalueerd

- Interviews met eindgebruikers door Tomas Galama (student HogeSchool INHolland (rapport toegevoegd)

- Workshop met docenten LO over implementatie (rapport toegevoegd)

2. Accreditatie interventiedatabase (Kenniscentrum Sport – KCS):

- In samenspraak met KCS is besloten om niet te gaan voor label ‘goed beschreven’ of ‘goed onderbouwd’, maar voor label ‘eerste aanwijzing effectiviteit’. Half oktober 2019 zijn de extern begeleider bekend en begin volgend jaar zullen de documenten beoordeeld worden door de commissie.

3. Fysiek product en interactieve website

- Op basis van de workshop met docenten LO (zie punt 1) is besloten dat een fysiek product overbodig is – de volledige interventie/teksten worden daarom digitaal worden aangeboden via www.krachtvankracht.nl.

- De basis van de website staat, en zal continu worden geëvalueerd en doorontwikkeld.

4. Initiatie bestendigingsplan

- Door de vele (gevoerde) gesprekken met eindgebruikers en partners krijgt het implementatie- en bestendigingsplan steeds meer vorm.

- Alle bovenstaande stappen hebben bijgedragen aan het bestendigingsplan.

- In Augustus 2019 heeft Gill ten Hoor een vaste aanstelling gekregen bij de Universiteit Maastricht, en is daarom in staat om dit project (inclusief implementatie) te continueren.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Obesitas is een groot gezondheidsprobleem met hoge maatschappelijke kosten. Het zorgt voor een hogere kans op fysieke en psychologische klachten en op chronische ziekten. Hoewel het probleem simpel op te lossen lijkt (“minder eten, meer bewegen”), komt hier meer bij kijken. Daarom is binnen het programma de Kracht van Kracht (ZonMw project nr. 525001004) een interventie ontwikkeld voor jongeren op middelbare scholen om (1) lichaamssamenstelling te verbeteren en (2) fysieke activiteit in het dagelijkse leven te promoten. De interventie bestaat uit (1) extra kracht elementen in de gymles waarbij absolute kracht en positieve sociale vergelijking tussen leerlingen centraal staat, en (2) motivatielessen waarbij kennis en motivatie om fysiek actief te zijn worden verhoogd.

 

Uit een onderzoek onder ruim 700 jongeren blijkt dat ons programma effectief is: Binnen 1 jaar verbeteren jongeren die de interventie hebben gehad hun lichaamssamenstelling ten opzichte van jongeren die de interventie niet hebben gevolgd. Ook blijven de jongeren in de interventie meer fysiek actief buiten school, terwijl jongeren die de interventie niet hebben gevolgd juist afnemen in fysieke activiteit. Er zijn geen verschillen gevonden tussen jongens en meisjes, of jongeren met of zonder overgewicht: dat betekent dat de interventie voor álle jongeren die de interventie volgen gezondheidswinst kan opleveren.

 

In deze verspreidings- en implementatie impuls willen we de richtlijnen en inspiraties voor de krachtinterventie, en de motivatie-interventie zo aantrekkelijk mogelijk maken en voorbereiden voor grootschalige verspreiding en bestendiging. Het implementatieplan bevat de volgende stappen:

 

1) Procesevaluatie: wat vonden deelnemende scholen/docenten van het programma? Wat waren positieve ervaringen en barrières?

2) Accreditatie: Het programma aanbieden ter erkenning bij Centrum Gezond Leven.

3) Integratie I: Integratie van het programma op middelbaar onderwijs (nu direct betrokken: CITAVERDE Colleges).

4) Integratie II: Integreren van het programma in de opleiding tot beweegaanbieder (nu direct betrokken:CIOS).

5) Automatiseren: Het programma uitvoerbaar maken voor de eindgebruiker, zonder additionele supervisie of tussenkomen van de programma ontwikkelaar (Maastricht University).

6) Doorontwikkeling en bestendiging: Een plan ontwikkelen om de interventie - wanneer volledig geimplementeerd - door te kunnen blijven ontwikkelen en actualiseren (betrokken partijen zijn o.a Kenniscentrum Sport, CITAVERDE Colleges, CIOS).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website