Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Waarde van bewegen

 

In gemeente Harderwijk is een start gemaakt met het werken in een living lab rondom ‘de waarde van bewegen’. Juist voor mensen met psychische problemen kan bewegen, en breder een gezonde leefstijl, van waarde zijn op zowel lichamelijk, psychisch als sociaal gebied.

 

De vraag hoe deze mensen meer ondersteund kunnen worden om in beweging te komen en te blijven, maar ze dit wel vanuit eigen regie kunnen blijven doen, is een complexe vraag. Daarmee wordt bedoeld dat er veel mensen en organisaties een rol hebben in deze vraag.

 

In de eerste fase van dit living lab, de netwerkfase, is verder gekeken of deze aanpak van toegevoegde waarde is in Harderwijk. Hier zijn zowel de mensen waar het om gaat in de praktijk als ook verschillende (zorg- en welzijns)organisaties betrokken, maar ook gemeente Harderwijk.

 

De conclusie is dat het van belang is om hier een vervolg aan te geven in de praktijk, maar ook vanuit het beleid en de financiering voor deze aanpak.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De vraagstelling voor het onderzoek ‘waarde van bewegen’ luidde: Heeft een living lab meerwaarde met betrekking tot het aanbieden van bewegen voor kwetsbare mensen?

 

Organisaties en de mensen zelf waar het over gaat zijn het met elkaar eens dat er zeker een waarde is voor de inzet van bewegen vanuit het brede aspect van positieve psychologie en leefstijl. Er is gesproken met de mensen waar het om gaat, maar ook met zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente om te verhelderen wat er allemaal een rol speelt in deze vraag.

 

Zowel vanuit de praktijk, als ook vanuit de mensen die verantwoordelijk zijn voor het beleid is er overeenstemming dat het belangrijk is om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Dit vanuit de 'eigen regie' van de mensen waar het om gaat, met ondersteuning vanuit verschillende organisaties.

 

Er is een verbinding gemaakt met verschillende initiatieven die in (regio) Harderwijk lopen. Onder andere met GGZ-centraal (GOAL, leefstijlinterventie), OZO-verbindzorg, het Praktijkhuis (ervaringsdeskundigheid), Samen Sterk tegen Stigma en het lokale preventieakkoord vanuit het gezondheidsbeleid van gemeente Harderwijk.

 

Van hieruit kunnen in het komend jaar verschillende initiatieven worden genomen om doorlopend te leren van en met elkaar rondom dit onderwerp. En om daarmee ook dit onderwerp een vaste plek te geven in de manier waarop samen wordt gewerkt in (regio) Harderwijk.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sport en bewegen als middel is een belangrijke maatschappelijke ondersteuning voor mensen met psychische problematiek. Een actieve leefstijl levert gunstige effecten op voor lichamelijke en geestelijke gezondheid en sociale participatie. Er zijn praktijkinitiatieven in Harderwijk om deze doelgroep sport- en beweegactiviteiten aan te bieden, maar nog niet iedereen wordt hiermee bereikt.

 

Het motiveren en activeren van deze doelgroep op weg naar een passend en inclusief sportaanbod vraagt om kennis en expertise over psychische problematiek en hoe daar mee om te gaan. Verschillende organisaties in de gemeente en regio ondersteunen hierbij, maar er wordt nog nauwelijks structureel samengewerkt.

 

Met een aantal partners wordt het voortouw genomen om te onderzoeken welk duurzaam netwerk de benodigde expertise oplevert en of een living lab kansrijk is om het toekomstperspectief te bereiken. Dit gaan we doen in co-creatie met de doelgroep en organisaties en met directe toepassing in de praktijk in een sterk lerende omgeving.

 

Met elkaar zorgen we voor gelijkwaardige toegang tot het sport- en beweegaanbod voor kwetsbare mensen zoals dat voor iedere Nederlander het geval is. We nemen belemmeringen weg voor deze doelgroep om deel te kunnen nemen aan een sport- of beweegactiviteit.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website