FAQ Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht

Het sport- en beweegaanbod is gebaseerd op de Menukaart Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. Wat wordt hier precies mee bedoeld?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit betekent dat de activiteit die u binnen uw project wilt aanbieden op de Menukaart Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht staat vermeld. De activiteiten (interventies) op de Menukaart hebben zich als goed voorbeeld in de praktijk bewezen, zitten in het erkenningstraject van Effectief Actief en zijn geselecteerd op basis van deze criteria. Binnen de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht wordt gestuurd op het gebruik ervan. Het is belangrijk dat u in de aanvraag duidelijk laat zien dat u met inzet van de interventie tegemoet komt aan de vraag van uw doelgroep en dat u laat zien hoe u deze interventie en bijbehorende kosten vertaalt naar de lokale situatie in uw buurt. Subsidieaanvragen die niet gericht zijn op het daadwerkelijk fysiek in beweging brengen van de doelgroep komen niet in aanmerking voor subsidie. 

Wat wordt bedoeld met kernelementen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een subsidieaanvraag moet minimaal de volgende 3 kernelementen bevatten: 1) samenwerking tussen zorg en sport; 2) opvoedingsondersteuning en ouderparticipatie en 3) passend sport- en beweegaanbod. Deze kernelementen zijn van belang omdat uit onderzoek blijkt dat deze aspecten in belangrijke mate bijdragen aan het succes van projecten gericht op het stimuleren van een gezondere leefstijl bij jeugd met (ernstig) overgewicht in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Wanneer de interventie die u heeft gekozen niet aan alle kernelementen voldoet geeft u hier lokaal invulling aan of u gebruikt meerdere interventies.

Moet er onderzoek worden uitgevoerd?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht zijn beperkt succesvolle interventies beschikbaar. U dient daarom uw aanpak goed te monitoren en te evalueren. Een richtlijn is om 15 % van het subsidiebedrag te reserveren voor onderzoek (Monitoring en Evaluatie). U dient in ieder geval gedurende het project gegevens over het bereik van de doelgroep te registreren en uw leerervaringen te beschrijven. Deze gegevens van alle gehonoreerde projecten zijn van belang voor informatie aan de Minister van VWS en de Tweede Kamer. Voor onderzoek kunt u deskundigen op dit terrein raadplegen zoals de Academische werkplaatsen, de hogeschool, de universiteit, GGD.

Mijn project vindt plaats in een JOGG-gemeente, mag ik daar mee samenwerken?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wanneer uw gemeente een JOGG-gemeente is dan is het aan te bevelen om daar samenwerking mee aan te gaan. De bestaande structuur kan een positieve invloed hebben op alle fases van uw project, alsmede op de doorstroom van de doelgroep.

Moet ik samenwerken met een interventie-eigenaar?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U dient uw aanvraag voor advies voor te leggen aan de interventie-eigenaar waarbij de interventie-eigenaar de intentieverklaring ondertekent en aan ZonMw advies geeft over de lokale aanpassingen van de interventie. Het kan zijn dat voor een goede uitvoering van het Sportimpuls project samenwerking met de interventie-eigenaar gewenst is. In uw begroting kunt u voor advisering, coaching en monitoring door de interventie-eigenaar tijdens de uitvoering van uw project maximaal €1815,- (inclusief BTW) opvoeren onder indirecte kosten. In de subsidieaanvraag onderbouwt u de gevraagde kosten voor de interventie-eigenaar door concreet te beschrijven welke rol en taken de interventie-eigenaar tijdens de uitvoering van het project vervult en waarom.

Wat is de hoogte van het budget dat ik bij Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht kan aanvragen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U kunt per subsidieaanvraag minimaal € 10.000,- en maximaal € 80.000,- inclusief BTW aanvragen voor een project van 24 maanden. Vanuit de Sportimpuls worden alleen de (tijdelijke) opstartkosten vergoed aan organisaties die sport- en beweegaanbod aanbieden en/of uitvoeren. De middelen dienen te worden gebruikt voor de concrete uitvoering van activiteiten. Deze opstartkosten moeten in verhouding staan tot het beoogde bereik van de doelgroep en de beoogde resultaten. Er moet minimaal 15% cofinanciering ingebracht worden. Lees hierover meer in de handleiding bij de begroting.

Mag ik declarabele zorgkosten opvoeren op de begroting?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, kosten die door de zorgverzekeraar vergoed worden, worden niet gefinancierd uit KSG budget. Als tijdens de indiening van uw subsidieaanvraag al duidelijk is dat zorgverzekeraars (ten behoeve van de individuele deelnemers) in bepaalde activiteiten / kosten bijdragen, kan deze bijdrage op de begroting als cofinanciering worden opgevoerd. Indien tijdens de indiening van uw subsidieaanvraag niet duidelijk is of een zorgverzekeraar bepaalde kosten al dan niet vergoedt (bijv. kosten voor fysiotherapeut, diëtist) neemt u deze zorgdeclarabele kosten op bij de directe kosten. Bij goedkeuring van uw aanvraag meldt u aan ZonMw in de voortgangsrapportage of er bijdragen van zorgverzekeraars (t.b.v.  individuele deelnemers) beschikbaar komen en kan er een voorstel worden gedaan voor extra besteding binnen het project.

Hoe wordt gecheckt of mijn organisatie minimaal 2 jaar ervaring heeft?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onder het kopje huidige situatie maakt u aannemelijk dat uw organisatie tenminste twee jaar duidelijk aantoonbare ervaring heeft in het zelf lokaal uitvoeren en organiseren van sport- en beweegaanbod. Uw organisatie moet bij het aanvragen van de subsidie (22 februari 2018) minimaal 2 jaar ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Het KvK-nummer dient u te vermelden op de intentieverklaring.

We willen als drie gelijke partners een aanvraag indienen, mag dat?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, slechts één partij kan hoofdaanvrager zijn, de andere partijen kunt u in de projectgroep de rol van mede-aanvrager geven. De hoofdaanvrager/bestuurlijk verantwoordelijke is eindverantwoordelijk voor het project.

Mijn zusterorganisatie heeft al een lopend Sportimpulsproject, kan ik ook nog een aanvraag indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, organisaties die deel uitmaken van een BV met een lopend Sportimpulsproject, zijn uitgesloten om als hoofdaanvrager/bestuurlijk verantwoordelijke en/of projectleider/penvoerder op te treden binnen een nieuw project.

Moet ik de buurtsportcoach inzetten en hoe verwerk ik dat in de begroting?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Als er een buurtsportcoach in de buurt werkzaam is, dan is het ten zeerste aan te bevelen om hem/haar te betrekken bij het project. Het is niet toegestaan om de personeelskosten voor de buurtsportcoach in uw begroting op te nemen. Dit omdat hij/zij al via de gemeente gesubsidieerd is door het ministerie van VWS. Het inzetten van de buurtsportcoach is een aanbeveling, maar ook zonder buurtsportcoach kunt u voor subsidie in aanmerking komen.

Moet de intentieverklaring door de gemeente worden ondertekend?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, dat is een verplichting. U overlegt met de gemeente over de lokale situatie. De gemeente moet de intentieverklaring ondertekenen en daarbij aangeven of het plan past bij de doelgroep en het lokale sport- en/of armoedebeleid.

Is het mogelijk een subsidie voor een bepaald stadsdeel aan te vragen of moet de focus echt op een buurt liggen? Kan je in dat geval ook meerdere buurten in een project meenemen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De focus ligt op buurtniveau. Een aanvraag mag meerdere buurten omvatten, maar deze keuze moet dan goed onderbouwd worden. Het is daarnaast mogelijk dat een regionale aanpak nodig is om een goed en relevant project op te zetten voor de doelgroep mensen met een beperking.

Als de subsidie over 2 jaar stopt en het project is nog niet geborgd, is een verlenging of vervolg mogelijk?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen 2 jaar moet borging mogelijk zijn. Een verlenging van de projectperiode is niet toegestaan. Ook komen Sportimpulsprojecten niet in aanmerking voor een vervolgsubsidie.

Mag ik het schrijven van de subsidieaanvraag opnemen in mijn begroting?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, dit mag niet. Het subsidiebedrag is bedoeld voor de uitvoering van het project en alleen tijdens de projectperiode van 2 jaar.

Ik heb vragen over het invullen van de begroting. Bij wie kan ik terecht?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Lees eerst goed deel 2 van de handleiding Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. Vragen over de kosten binnen een interventie? De kostenbijlage van de gekozen interventie helpt als richtlijn bij het invullen van de begroting. Deze is gebaseerd op de reële kosten die nodig zijn om het sport- en beweegaanbod in zijn geheel uit te voeren. In de begroting van een Sportimpulsaanvraag vertaalt u deze naar de lokale situatie en de Sportimpuls kostenverhoudingen. Heeft u hierna nog vragen, stuur dan een e-mail aan sportimpuls@zonmw.nl

Kan ik mijn eigen format gebruiken voor het opstellen van de begroting?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, er is een standaard format voor de begroting beschikbaar. Dit is een verplichte bijlage bij uw subsidieaanvraag.

Welke salarisschaal mag worden opgevoerd?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De tarieven en salarissen die u opvoert dienen in alle redelijkheid gangbaar te zijn in de sector sport en welzijn voor de functie en het niveau van de betreffende medewerker.

Er moet minimaal 15% cofinanciering zijn opgenomen. Waar mag de cofinanciering uit bestaan?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Cofinanciering is een bijdrage met private of publieke middelen, in-natura of in-geld, aan een door ZonMw gefinancierd project of programma (Bron: subsidievoorwaarden januari 2013). Binnen Sportimpuls kan cofinanciering op meerdere manieren worden ingevuld, zoals een financiële bijdrage (publiek of privaat), ureninzet vanuit sportaanbieder en/of betrokken partijen, eigen bijdrage deelnemers, beschikbaar stellen van accommodaties/ruimte, beschikbaar stellen van materialen, vergoeding zorgverzekeraar. Als cofinanciering mogen alleen subsidiabele kosten opgenomen worden.

Wat is/houdt de de-minissteun in?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Europese Commissie wil voorkomen dat overheden financiële steun geven aan ondernemingen als daardoor concurrentievervalsing optreedt, of de handel tussen lidstaten wordt beïnvloed. Daarom is ‘staatssteun’ in beginsel niet toegestaan. Echter, de overheid mag soms toch – onder strikte voorwaarden en tot een bepaald maximum – steun verlenen aan ondernemingen. Deze steun noemen we ‘de-minimissteun’. In het algemeen geldt dat per zelfstandige onderneming in een periode van drie achtereenvolgende belastingjaren in totaal maximaal € 200.000 de-minimissteun ontvangen mag worden. Meer informatie vindt u op deze website.

Wat is de de-minimisverklaring?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om overschrijding van het de-minimisplafond te voorkomen, moet de decentrale overheid (in dit geval ZonMw) de onderneming vragen om een verklaring. Hierin moet de onderneming alle de-minimissteun opgeven die over de twee voorgaande belastingjaren en in het lopende belastingjaar is verleend. De berekening moet bij het moment van toekenning worden gemaakt. Bij overschrijding van de drempel kan geen beroep meer worden gedaan op de de-minimisverordening. De verklaring is een standaardformulier dat door de onderneming moet worden ondertekend voordat de steun wordt verleend, zie dit bestand.

Wanneer is er sprake van een onderneming?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is sprake van een onderneming als er sprake is van economische activiteiten; het op de markt aanbieden van goederen en/of diensten. Rechtsvorm of statuten zijn hierbij niet van belang. Dat er geen winstoogmerk is – zoals bijvoorbeeld bij een stichting – is niet relevant.

Wanneer is er sprake van één onderneming?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het de-minimisplafond geldt voor één onderneming. Artikel 2, lid 2 van de de-minimisverordening geeft aan wanneer sprake is van ‘één onderneming’. Het kan namelijk voorkomen dat twee (of meer) ondernemingen een bepaalde band met elkaar onderhouden en onder deze verordening als één onderneming worden gezien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hebben van de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders van een andere onderneming, het recht om onder meer bestuursleden van een andere onderneming te benoemen/ontslaan en het recht een overheersende invloed op een andere onderneming uit te oefenen.

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website