In 2019 hebben twee succesvolle matchmakingbijeenkomsten voor het ontwikkelen van consortia in het domein Sport en Bewegen plaatsgevonden met als doel structurele en langdurige samenwerking tussen partners van kennisinstellingen WO-HBO, bedrijven, overheden, sport, zorgverzekeraars en kennistransferorganisaties tot stand te brengen. Voor drie thema’s is op een dynamische en interactieve wijze input voor even zoveel roadmaps gegenereerd, te weten: 1. Gezonde generatie, 2. Slimmer en beter bewegen, 3. Leefstijl als medicijn. Deelnemers hebben gezamenlijke doelstellingen geformuleerd en bestaande en kansrijke nieuwe projecten in kaart gebracht waardoor blinde vlekken, overlappingen en raakvlakken inzichtelijk zijn geworden.

 

Voor de drie roadmaps is op de tweede matchmakingsbijeenkomst de volgende input gegenereerd.

Gezonde generatie

 • Er dient een sterk multidisciplinair netwerk van onderzoekers tot stand gebracht worden.
 • Samenwerking tussen alle stakeholders, inclusief de doelgroep ‘kinderen’ is essentieel.
 • De focus moet in twee richtingen liggen: van theorie tot praktijk, maar ook andersom, van praktijk naar theorievorming.
 • Voor een persoonlijke benadering is de ontwikkeling van betrouwbare, valide meet- en analysebenaderingen nodig.
 • De adoptie van nieuwe big data-analysetechnieken is noodzakelijk, maar ook het matchen van kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen van data.

Slimmer en beter bewegen

 • Betere sportprestaties door de inzet van een breed opgezette sport(data)infrastructuur waarbij het individu en een gepersonaliseerde aanpak centraal staan.
 • Belangrijke uitdaging zit in het gestructureerd genereren van data. Hierbij is ook de terugkoppeling (waar mogelijk real-time) van data naar zowel top- en breedtesporters en hun begeleiders cruciaal voor het motiveren van sporters om data te delen.
 • Er is een datagrondslag nodig voor het gestandaardiseerd, ethisch verantwoord verzamelen en geharmoniseerd uitwisselen van data.
 • Personalisatie om te optimaliseren op basis van n = 1.
 • Blessures voorspellen en voorkomen middels grootschalig dataonderzoek en AI.
 • Ontwikkeling van nieuwe trainingsvormen (tools/feedback) om prestatie, motivatie en trainingsmonitoring en -management te verbeteren.

Leefstijl als medicijn

 • Systemische benadering van verandering.
 • Duurzaamheid van interventies verbeteren - langdurige effecten!
 • Personalisatie van interventies.
 • Bewustzijn creëren over de kracht en beschikbaarheid van technologie bij zowel burgers, maar ook bij zorgverleners (d.w.z. artsen).
 • Sterk netwerk van multidisciplinaire professionals op verschillende niveaus.
 • Preventie.
 • Data (meting & analyse) levert zowel bewijs en input voor ontwerp.
 • Overweeg verschillende contexten (d.w.z. een privéwoning, een openbare werk- / zorginstelling).
 • Focus - successen versus uitdagingen.

Na deze twee goed bezochte matchmakingbijeenkomsten is een stevige basis gelegd voor het doorontwikkelen van de consortia. Op dit moment wordt het verdere proces ingericht met ondersteuning van NWO en het Topteam. Dit heeft betrekking op 1) de verdere ontwikkeling van de consortia op de gedefinieerde thema’s in roadmaps, 2) de afstemming met andere sectoren en initiatieven op regionaal, nationaal en internationaal niveau en 3) een advies om de kennisagenda structureel te verankeren aan de innovatieagenda. Daarvoor zal in de komende weken een plan van aanpak en een activiteitenkalender worden opgesteld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website