Projectomschrijving

Het fiedlab zwemsport toont al jaren aan dat wij goed in staat zijn onderzoek, bedrijfsleven, overheden én sport samen te brengen. Daar is tot enkele jaren geleden voornamelijk de topsport bij gebaat, maar worden steeds meer partijen en individuen in de breedtesport en zorgsector bereikt. We dragen bij aan hetvergroten van sportprestaties, het verbeteren van zwemtijden, alsmede bereiken we lastige inactieve
doelgroepen teneinde meer te gaan sporten. Met ons centrum hebben we groeiambities en willen we zo min mogelijk afhankelijk zijn van subsidies e.d., een gezonde bedrijfsvoering opbouwen, teneinde
uiteindelijk op zo’n lang mogelijke termijn de maatschappelijke en economische meerwaarde te blijven bieden. Dit betekent dat we de hotspot van sportinnovatie moeten worden, die tevens de randvoorwaarden
schept voor samenwerkende partijen en haarzelf om innovaties succesvol te valoriseren, teneinde economische spin-off voor Nederland te realiseren. Wij willen het innovatieproces (sneller van idee naar markt) ook kunnen versnellen en vooral de stap naar de markt (meer kassa!) verbeteren. Om deze transitie te kunnen bewerkstelligen hebben we in 2019 geïnvesteerd in het bouwen van nieuwe netwerken, met nieuwe partners. We hebben het afgelopen half jaar met diverse genormeerde partijen als de KNZB, diverse kennisinstellingen, bedrijfsleven (o.a. Sogeti), gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, S&T, Brabant Sport en overige fieldlabs overleg gevoerd en ook een Raad van Advies opgetuigd. Met dit orgaan hebben we de belangrijkste pijlers geformuleerd waar we de komende periode aan gaan werken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website