Projectomschrijving

Het doel van deze sportimpuls is het terugdringen van overgewicht bij kinderen van 0-4 jaar in de gemeente Zeist. Binnen de sportimpuls is samengewerkt met sportaanbieders, zorgprofessionals, kinderdagverblijven en voorscholen. Er hebben scholingen plaatsgevonden aan de medewerkers van kinderdagverblijven, voorscholen en sportaanbieders op het gebied van voeding, bewegen en gezonde leefstijl. De pretest 2.0 versie van de interventie 'Een gezonde start' is getest tijdens het project en de resultaten hiervan hebben een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de interventie. Er is twee keer een cursus over voeding en bewegen aangeboden voor ouders er zijn zes nieuwe sportgroepen opgezet voor kinderen in de leeftijd 0-4 jaar. Ook zijn zes groepen opgezet voor de leeftijd 4-6 jaar. Aan het sportkennismakingsprogramma hebben in twee jaar tijd 435 kinderen in de leeftijdscategorie 0-4 jaar deelgenomen. Een deel van deze kinderen is structureel gaan sporten. Ondanks de vele inspanningen, is het niet gelukt om een goede ketenaanpak op te zetten voor kinderen met (risico op) overgewicht. De organisaties die zorg, sport, of opvangaanbod voor de doelgroep 0 – 4 jaar in Zeist aanbieden werken nu slechts gedeeltelijk, of nog helemaal niet samen. Afstemmen van de zorg voor kinderen met (dreigend) overgewicht met de diverse ketenpartners is in de praktijk heel lastig gebleken. Goede samenwerking tussen de ketenpartners is heel belangrijk als het gaat om projecten/trajecten waarbij de zorg voor (jonge)
kinderen met (dreigend) overgewicht centraal staan. Helaas heb je daarbij te maken met partijen die afhankelijk zijn van rijks-/gemeentelijke geldstromen en politieke beslissingen. De druk op de werknemers van deze organisaties is groot, verloop en verzuim zorgen er voor dat mensen uitvallen en dat er geen goede overdracht is van werkzaamheden. Tussen aanvraag van een sportimpuls en de uitvoer hiervan kan het beleid van organisaties veranderen en de aanbesteding van zorgtaken bij andere partijen terechtkomen. Binnen deze sportimpuls was hier in hoge mate sprake van. Ondanks dat de ketenaanpak niet van de grond is gekomen zoals gehoopt, is het overgewichtcijfer wel gedaald in de afgelopen twee jaar. In 2014 had 8% van de kinderen in de leeftijd 2-4 jaar in Zeist overgewicht en 1,4% obesitas. Volgens de metingen van de JGZ is het overgewicht percentage afgenomen met 2% naar 6% in 2016. Het percentage kinderen met obesitas is afgenomen naar 0,9% (bron: GGD Atlas regio Utrecht).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website