Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel: De werkzaamheid van de GIZ-methodiek versterken middels digitalisering. Deze DIGIZ heeft de voordelen van de GIZ en extra functionaliteiten die voldoen aan de gebruikerseisen.

 

Methode: De DIGIZ is ontwikkeld via een user-centered design (UCD) aanpak en getest in een implementatiestudie, met professionals en cliënten van twee JGZ organisaties (GGD HM, JGZ ZHW) en een jeugdhulporganisatie, Kwadraad.

 

Resultaten : In vergelijking met de GIZ, geven cliënten en professionals gesprekken met de DIGIZ en hogere waardering ten aanzien van 1) gezamenlijk identificeren van de krachten en zorgbehoeften, 2) openheid en transparantie van de wederzijdse communicatie, en 3) het stellen van een persoonlijk actieplan. Zij beoordelen de gebruiksvriendelijkheid van de DIGIZ net zo hoog als die van de GIZ.

 

Conclusie: DIGIZ kan bijdragen aan het actief betrekken van gezinnen en het verbeteren van een open en transparante wederzijdse communicatie tussen zorgprofessionals en cliënten om gezamenlijk de krachten en zorgbehoeften te beoordelen en te beslissen over resultaatgerichte ondersteuningsplannen, zodat gezinnen passende, tijdige en effectieve ondersteuning ontvangen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij de nulmeting gaven cliënten de gebruiksvriendelijkheid van de GIZ, op een schaal van 1, laagste, tot en met 5, het hoogst, gemiddeld een waardering van 4,32 (SD =,38). De waardering van ouders en jongeren is niet significant verschillend. Professionals gaven de gebruiksvriendelijkheid een waardering van 3,03 (SD =,23). Op een schaal van 1, laagste, tot en met 5, de hoogste, gaven professionals het gebruik van de CAF een waardering van 2,82 (SD = 1,28) en de GOM van 1,80 (SD =,91). Op een schaal van 1, laagste, tot en met 10, de hoogste, gaven professionals, gemiddeld, de bijdrage van de GIZ met betrekking tot het identificeren van krachten en zorgbehoeften een waardering van 6,83 (SD = 1,75); actieve betrokkenheid van cliënten een waardering van 6,98 (SD = 1,55); het gezamenlijk beoordelen van de zorgbehoeften een waardering van 6,91 (SD = 1,48); het specificeren en aanpakken van de zorg een waardering van 6,68 (SD = 1,51); open en transparante wederzijdse communicatie met de cliënt een waardering van 6,93 (SD = 1,67). De algemene tevredenheid met de GIZ kreeg een waardering van 6,46 (SD = 1,90). Cliënten gaven de bijdrage van de GIZ met betrekking tot het identificeren van krachten en zorgbehoeften een gemiddelde waardering van 9,06 (SD =,99); hun actieve betrokkenheid een waardering van 9,18 (SD = 1,04); de gezamenlijke beoordeling van de zorgbehoeften een waardering van 8,66 (SD = 1,29); het specificeren en aanpakken van de zorg een waardering van 9,33 (SD =,89); open en transparante wederzijdse communicatie met de professional een waardering van 9,33 (SD =,89). De algemene tevredenheid met de GIZ kreeg een waardering van 8,91 (SD = 1,07). Cliënten gaven significant hogere waarderingen op alle items (P <. 001).

 

Belangrijke obstakels voor de GIZ (punten die onder het gemiddelde scoorden) voor professionals waren gebrek aan: samenwerking met andere professionals; sociale steun van cliënten; formele afspraken binnen de organisatie over het gebruik van de GIZ; coördinatie voor de implementatie van de GIZ binnen de organisatie.

 

Op basis van de resultaten van de nulmeting en een gebruikersbehoefteonderzoek

via het bekijken van video-opanmes van GIZ gesprekken en hard-op-denk-methode is de DIGIZ versie ontwikkeld. Deze is gepilot met professionals en cliënten en obv resultaten aangescherpt tot een versie 2.0. De DIGIZ bestaat uit: 1) digitale, interactieve versies van de CAF en de GOM, waarin gebruikers beide kunnen aanklikken op elk item per domein, om het niveau van de kracht of zorg op een schaal te specificeren op een schaal van 1 tot 5, met kleuren (groen-rood), smileys, met aanvullende gevoelsuitdrukkingen van de mate van zelfredzaamheid en stress; 2) een actieplan waarin gebruikers doelen, acties, afspraken, relevante voorlichtingsmaterialen en ondersteuning van het sociale netwerk kunnen specificeren; 3) regio-specifiek overzicht van voorlichtingsmaterialen, zoals websites en folders; 4) e-mail optie voor een GIZ-verslag in de tekst, met gespecificeerde krachten en zorgbehoeften per domein, een ondersteunings-/zorgplan en geselecteerde voorlichtingsmaterialen. De DIGIZ kan worden benaderd via elke web browser en kan worden gebruikt op de computer en tablet, onafhankelijk van het besturingssysteem.

 

Bij het vergelijken van de DIGIZ 2.0 met de GIZ, gaven cliënten de DIGIZ een hogere waardering van het stellen van doelen en acties en het identificeren van de krachten en zorgbehoeften. Professionals gaven een gesprek met de DIGIZ een hogere waardering van de waargenomen openheid en transparantie van de wederzijdse communicatie met de cliënt. De organisatie waar de professional werkte verklaarde variantie in waardering van het identificeren van krachten en zorgbehoeften, actieve betrokkenheid van de cliënt, succesvolle opstellen van een ondersteuningsplan en open/transparante bilaterale communicatie met de cliënten. De cliënten gaven op de bruikbaarheid de DIGIZ een gelijkwaardige classificatie zoals met de GIZ. Ook professionals gaven de DIGIZ een vergelijkbare waardering op de bruikbaarheid.

 

De resultaten tonen tot slot aan dat de hoogste 3 vereisten van professionals en cliënten bij de nulmeting door de DIGIZ versie 2.0 ook het meest vervuld zijn. Alleen de eis "overzicht van digitale voorlichtingsmaterialen, om te delen met cliënten" is minder goed vervuld. JGZ professionals gaven aan dat de DIGIZ het meest nuttig is bij JGZ contactmomenten op indicatie. Deze bieden meer tijd (ongeveer een uur), dan standaard consultaties (ongeveer 10 minuten). Met betrekking tot de belemmeringen van de uitvoering, met de DIGIZ waren professionals minder gevoelig voor sociale norm en waren minder succesvol in het gebruik van de DIGIZ zoals bedoeld, dan met de GIZ.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Cliënten (ouders en jongeren) en professionals waarderen de GIZ-methodiek positief: het draagt bij aan de kwaliteit van het contact tussen professionals en cliënten, gezamenlijke besluitvorming, motivatie en eigen kracht cliënten. Zij hebben echter ook behoeften t.a.v. de methodiek, zoals verbeteren gebruikersgemak, mogelijkheid tot zelfmonitoring, beschikbaarheid passende voorlichting, en efficiënt vastleggen en delen gespreksverslag. Zij vragen expliciet om een Digitale GIZ, die nieuwe behoeften vervullen.

 

Om de werkzaamheid van de GIZ te vergroten en het gebruik te stimuleren wordt een Digitale GIZ ontwikkeld en getest in een proefimplementatie bij GGD HM, JGZ ZHW en Kwadraad. Onderzoeksvragen luiden:

1. Wat zijn de (belangrijkste) behoeften van professionals, cliënten en gemeenten, tav GIZ en hoe vertaalt zich dat naar eisen voor de DIGIZ?

2. Hoe draagt de Digitale GIZ bij aan de belangrijkste behoeften van professionals, cliënten en gemeenten tbv kwaliteit en efficiëntie van het zorgproces?’

 

Om antwoord te krijgen op deze vragen wordt bij de drie deelnemende praktijkorganisatie eerst een nulmeting verricht bij GIZ gebruikers en een behoefteanalyse adhv video-observaties van de contactmomenten met de GIZ. Dit resulteert in een pakket met eisen, geprioriteerd naar nut en haalbaarheid. Vervolgens wordt aan de hand eisen met hoogste prioriteit de DIGIZ ontwikkeld en beproefd in een pilot (eveneens met video-observaties). Verbeterpunten die hier uit volgen worden verwerkt en tenslotte wordt een proefimplementatie met een verbeterde DIGIZ verricht van zes maanden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Belangrijkste behoeften ten aanzien van de GIZ luiden als volgt: GOM en CAF schema kunnen bewerken (bijvoorbeeld onderwerpen aanklikken, scherm uitvergroten, opmerkingen toevoegen; Digitaal overzicht van beschikbare voorlichting en hulp in de buurt/sociale kaart gekoppeld aan de zorgbehoefte; GIZ inschatting of gespreksverslag digitaal kunnen delen en terughalen voorafgaand aan volgend contactmoment.

 

In twee stappen (nav resultaten nulmeting en behoefteanalyse en aangescherpt obv resultaten pilot) is de DIGIZ ontwikkeld (https://digiz.eaglescience.nl). Deze wordt vanaf maart 2018 beproeft door 27 professionals van de drie praktijkorganisatie. De DIGIZ wordt ingezet tijdens reguliere en extra contactmomenten. Professionals en cliënten evalueren hoe de Digitale GIZ bijdraagt aan de belangrijkste behoeften tbv kwaliteit en efficiëntie van het zorgproces.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ACHTERGROND EN RELEVANTIE

De GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) is een taxatiemethodiek voor professionals van basis-, eerstelijns- en tweedelijns jeugdvoorzieningen, incl JGZ, jeugdzorg, jGGZ. Het biedt een visuele gesprekstools, bestaand uit geplastificeerde schema’s . Deze gaan gepaard met specifieke GIZ competenties van de GIZ uitvoerder bijgebracht via trainingen.

 

De GIZ is ingevoerd bij de JGZ en jeugdteams in Zuid-Holland. Professionals, GIZ coördinatoren, bestuurders, wetenschappers en cliënten worden systematisch gepeild hoe zij de methodiek waarderen. Cliënten (ouders van kinderen van 0-23 jaar, jeugdigen vanaf 8 tot 23 jaar) en professionals waarderen de methodiek positief. Zij beamen de bijdrage van de methodiek aan de kwaliteit van het contact tussen professionals en cliënten, gezamenlijke besluitvorming, motivatie en eigen kracht cliënten. Tijdens de peilingen zijn echter ook de volgende behoeften naar voren gekomen:

- vergroten gebruiksvriendelijkheid look-and-feel van GIZ -schema’s

- mogelijkheid tot zelfmonitoring cliënt

- als professional altijd passende voorlichting en interventies bij de hand hebben

- efficiënt rapporteren van GIZ-inschattingen en vervolgstappen in het digitale dossier en PGD

- het uitwisselen van GIZ-inschattingen tussen verschillende organisaties

- inzicht in de zorgbehoeften van cliënten en het aanwezige zorgaanbod tbv beleid

 

Zij vragen expliciet om een Digitale GIZ die nieuwe behoeften vervullen.

 

Doelstelling van dit project is verbeteren van het dialoog tussen professionals en cliënten. Daarmee een succesvollere integrale, onderbouwde inschatting van de zorgbehoeften en passende zorg, uit het eigen netwerk, en versterkte eigen kracht. Daarnaast beleidsmatige keuzes door gemeenten gefundeerd met gegevens over zorgbehoeften en -aanbod.

 

Om deze doelstelling te bereiken wordt een Digitale GIZ ontwikkeld en getest in een proefimplementatie bij GGD HM, JGZ ZHW en Kwadraad. Deze Digitale GIZ kent alle voordelen van de GIZ en extra functies die bijdragen aan het vervullen van de behoeften die gebruikers hebben bij het de methodiek.

 

De onderzoeksvragen luiden:

1. Wat zijn de behoeften van professionals, cliënten en gemeenten, tav GIZ?

a. Hoe gebruiken professionals en cliënten de GIZ en wat zijn voor hen de kansen en belemmeringen voor het het gebruik van de GIZ?

b. In welke mate herkennen professionals en cliënten de behoeften tav de GIZ (zie probleemstelling) en welke gewicht geven zij hier aan?

c. Wat voor een aanvullende behoeften hebben professionals en cliënten tav een Digitale GIZ?

d. Welke behoeften hebben gemeenten tav de GIZ ten behoeve van beleidsmatige keuzes?

 

2. Hoe draagt de Digitale GIZ bij aan de belangrijkste behoeften van professionals, cliënten en gemeenten tbv kwaliteit en efficiëntie van het zorgproces?

a. Hoe draagt de Digitale GIZ bij aan de visuele presentatie en interactie?

b. Hoe draagt de Digitale GIZ bij de digitale participatie van cliënten door het zelf bijhouden van de krachten en zorgbehoeften over de tijd (zelfmonitoring)?

c. Hoe draagt de Digitale GIZ bij aan toegang voor professionals tot voorlichting en interventies, passend bij de GIZ-inschatting?

d. Hoe draagt de Digitale GIZ bij aan het efficiënt rapporteren van GIZ-inschattingen en vervolgstappen in het digitale dossier en burgerdossier c.q. persoonlijk gezondheidsdossier (PGD)?

e. Hoe draagt de Digitale GIZ bij aan het uitwisselen van GIZ-inschattingen tussen professionals van verschillende organisaties?

f. Welke waardering geven professionals en cliënten aan de zorgverlening tav tevredenheid, kwaliteit en efficiëntie?

 

3. In welke mate kan de Digitale GIZ inzicht bieden aan organisaties en gemeenten in de zorgbehoeften van cliënten, ingezette acties en resultaten tbv beleid.

 

4. Wat zijn de kansen en belemmeringen voor het implementeren van de Digitale GIZ?

 

 

METHODE

Om de doelstelling te realiseren verricht de projectgroep de ontwikkeling en een proefimplementatie van de Digitale GIZ. Deze is te gebruiken via laptop of tablet tijdens contactmomenten tussen professionals en cliënten en het zorgtraject daarna. Het kent alle voordelen van de analoge GIZ plus de voordelen die digitalisering biedt.

 

VERWACHT RESULTAAT

Met dit onderzoek wordt bijgedragen aan het borgen en versterken van de GIZ methodiek en daarmee de verdere uitrol bij de deelnemende praktijkorganisatie en in andere gemeenten die werken met de GIZ. Volgens Alares (2010) vergroten technische innovaties de doelmatigheid. Onze verwachting is dat de GIZ als sociale innovatie door de technische innovatie wordt verstrekt.

 

EXPERTISE EN ORGANISATIE

De projectgroep heeft ruime ervaring met het gezamenlijk verrichten van onderzoek in de JGZ, o.a. in het kader van de GIZ-methodiek. De projectgroep bestaat uit GGD Hollands Midden (GGD HM), JGZ Zuid-Holland West (JGZ ZHW), Kwadraad, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Eaglescience Software B.V. en NCJ en wordt gecoördineerd door TNO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website