Over dit programma

Hoe helpen gemeenten en UWV adequaat mensen aan werk? En hoe worden mensen met schulden goed ondersteund door gemeenten? In 2021 is het programma Vakkundig aan het werk 2 gestart. Dit programma levert (net als Vakkundig aan het werk) kennis op voor gemeenten en UWV om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren. Het accent binnen het vervolgprogramma ligt nog meer op innovatie binnen de lokale praktijk. Ook is er nadrukkelijk aandacht voor kennisbundeling- en ontsluiting en de verdere uitbouw van de gezamenlijke kennisinfrastructuur.

De op te leveren kennis biedt een bijdrage aan het vergroten van arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid en aan het verminderen van problematische schulden en armoede van veelal kwetsbare burgers.

Kennis en innovaties ontwikkelen en ontsluiten

Dit programma heeft 2 doelen:

  1. Kennisontwikkeling ‘wat werkt voor wie’; gezamenlijke ontwikkeling van en onderzoek naar (kennis over) innovaties binnen het domein van Werk en Inkomen.
  2. Kennisbundeling en -ontsluiting; enerzijds door borging en overdraagbaarheid van onder 1. genoemde kennis en innovaties en anderzijds door de uitbouw van de gezamenlijke kennisinfrastructuur.

Meer informatie leest u in onze programmatekst ‘Vakkundig aan het werk 2’. Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Twee subsidieoproepen

In het programma komen twee verschillende – maar wel samenhangende – thema’s aan bod, die we in 2021 en 2022 uitzetten in aparte subsidierondes:

  1. Re-integratie en verminderen van schulden- en armoedeproblematiek
  2. Bevorderen van werken met een arbeidsbeperking (begin 2022)

Innovaties in lokale praktijk

Binnen een aantal grootschalige kennis- en innovatietrajecten gaan samenwerkingspartners op zoek naar in de lokale praktijk werkzame én werkbare innovaties. In het programma is ruimte om op en vanuit de werkvloer deze innovaties te ontwikkelen, uit te testen en beschikbaar en gereed te maken voor brede toepassing in het veld van Werk en Inkomen.

Digitale bundeling van kennis en inzichten

Het programma zet ook in op een digitale ‘plaats’ om kennis en inzichten te bundelen en te presenteren en op het ontwikkelen van een aantrekkelijke wijze om deze kennis digitaal te ontsluiten.

Evidence based practice

We streven naar een evidence based practice; een uitvoeringspraktijk waarbinnen professionals handelen op basis van én eigen ervaringskennis, én wetenschappelijke kennis én wensen en behoeften van cliënten.

De evidence based practice komt tot stand door samen met de lokale praktijk en andere stakeholders in het veld van Werk en Inkomen adequate, betrouwbare en goed toegankelijke kennis te ontwikkelen en te benutten. Dat kan alleen als er een goede samenwerking bestaat tussen:

  • lokale praktijk: UWV en gemeenten (professionals, hun leidinggevenden en beleidsmakers)
  • beroeps(organisaties)
  • maatschappelijke organisaties
  • cliënten en hun vertegenwoordigers
  • onderwijsinstellingen
  • kennisinstituten

Voortbouwen op Vakkundig aan het werk  

Vakkundig aan het werk 2 is een vervolg op het eerdere Vakkundig aan het werk. Binnen dit eerste programma is veel aandacht uitgegaan naar het ontwikkelen van evidence based kennis. In het vervolgprogramma zal nadrukkelijker ook de kennisbundeling- en ontsluiting een plek krijgen, zodat een verdere uitbouw van de gezamenlijke kennisinfrastructuur kan plaatsvinden.

Ook is mede vanuit Vakkundig aan het werk 1 een beweging op gang gekomen waarbij samenwerken en kennis delen meer en meer gemeengoed is geworden. Het vervolgprogramma wil deze beweging in het veld van Werk en Inkomen verder aanjagen, vanuit de overtuiging dat samenwerken en het delen van kennis een belangrijke voorwaarde is voor het implementeren van nieuwe inzichten en aanpakken en daarmee voor het creëren van impact. Samen zijn we, vanuit ieders eigen taakstelling, verantwoordelijk voor het realiseren van een evidence based practice.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website