ZonMw tijdlijn Sociaal domein https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Sociaal domein nl-nl Wed, 01 Feb 2023 23:03:09 +0100 Wed, 01 Feb 2023 23:03:09 +0100 TYPO3 news-9371 Tue, 31 Jan 2023 15:23:03 +0100 In gesprek over de dag van morgen https://publicaties.zonmw.nl/lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg/in-gesprek-over-de-dag-van-morgen/ Hoe krijgen zorg- en welzijnsprofessionals een beter beeld van wat ouderen belangrijk vinden in hun leven? En hoe kun je ervoor zorgen dat het ook gemakkelijker wordt voor de doelgroep om hierover te praten? Deze vragen staan centraal in het GENERO-netwerk en samen met de doelgroep ontwikkelden zij het wensenboekje: In gesprek over de dag van morgen. Zo gaan zij samen aan de slag met proactieve zorgplanning. news-9362 Mon, 30 Jan 2023 16:18:12 +0100 Cursus Ruimte voor Bewegen https://www.rcsw.nl/bij-en-nascholing/cursus-ruimte-voor-bewegen Ruim de helft van de Nederlanders beweegt niet genoeg, met grote gezondheidsrisico’s tot gevolg. Hoe kunnen we mensen meer laten bewegen in een buurt of wijk? In de cursus Ruimte voor bewegen ga je met dit vraagstuk aan de slag en leer je hoe je een openbare ruimte beweegvriendelijker maakt. De cursus is mede mogelijk gemaakt door ZonMw. Lees meer over de cursus! news-9348 Mon, 23 Jan 2023 16:27:05 +0100 Deadline subsidierondes MDT-kort voor gemeenten en onderwijsinstellingen uitgesteld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/deadline-subsidierondes-mdt-kort-voor-gemeenten-en-onderwijsinstellingen-uitgesteld/ De maatschappelijke diensttijd (MDT) geeft jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Zo maken we de samenleving sterker. Gemeenten en onderwijsinstellingen die willen ervaren wat MDT voor hen kan betekenen, kunnen subsidie aanvragen om een kort MDT-project te organiseren. Om meer gemeenten en onderwijsinstellingen de mogelijkheid te geven om een subsidieaanvraag in te dienen, is de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag verlengd tot 20 april 2023, 14.00 uur. Met het uitstel van de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag, wordt ook het uiterlijke startmoment van projecten uitgesteld. Wordt het project gehonoreerd? Dan dient het project binnen 6 maanden, maar uiterlijk 2 oktober 2023 te starten.

Informatiebijeenkomsten

Ook organiseren we extra informatiebijeenkomsten voor potentiële aanvragers. Hierin wordt meer verteld over de subsidieoproep en het indienen van een subsidieaanvraag.

 • Informatiebijeenkomsten voor MDT-kort in het onderwijs vinden plaats op 2 februari en 16 maart, van 16.00 - 17.00 uur. Inschrijven daarvoor kan via dit formulier.
 • Informatiebijenkomsten voor MDT-kort voor gemeenten vinden plaats op 16 februari en 14 maart 10.00 - 11.00 uur. Inschrijven daarvoor kan via dit formulier.

Heeft u nu al vragen? Neem dan gerust contact op met het programmateam. Zij denken graag met u mee. Het programmateam kunt u bereiken via amd@zonmw.nl.

Over de subsidieoproepen

Meer weten?

 

]]>
news-9327 Thu, 12 Jan 2023 15:24:23 +0100 Bruggen naar gezond gewicht https://publicaties.zonmw.nl/in-beeld-zo-werken-lokale-consortia-aan-kennis-en-inzicht-voor-preventief-gemeentebeleid/#c105971 Vijf gemeenten in Zaanstreek-Waterland zijn aan de slag met preventie. Ze bieden een maatwerk-aanpak voor gezinnen met overgewicht. Deze richt zich op een gezonde leefomgeving voor de jeugd én op passende ondersteuning voor gezinnen. Dit is één van de zes gemeentelijke preventieprojecten van ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’. Hierin stimuleren we het gebruik van erkende interventies binnen gemeenten en bevorderen we een brede lerende aanpak. news-9303 Tue, 10 Jan 2023 10:46:00 +0100 Dankzij impuls zetten GGD’en in op een sterkere kennis- en adviesfunctie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/dankzij-impuls-zetten-ggden-in-op-een-sterkere-kennis-en-adviesfunctie/ Met een impuls van ZonMw gaan GGD’en zich sterker neerzetten als regionale samenwerkingspartner voor gemeenten en als regionale schakel in de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Daarnaast start een overkoepelend netwerk van landelijke kennispartijen, dat onderling én met GGD’en kennis gaat uitwisselen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkervaringen en ervaringskennis. Op landelijk niveau staat een stevig bouwwerk aan kennisinstellingen rondom preventie en er is veel kennis beschikbaar. Helaas wordt deze niet altijd benut. Er is behoefte aan meer samenwerking en betere kennisuitwisseling tussen landelijk en lokaal niveau. Die verbetering zit bijvoorbeeld in de vertaling van ontwikkelde kennis naar lokaal niveau, maar ook in het terugkoppelen van lokale ervaringen rond de implementatie van leefstijlinterventies.  

Regionale samenwerkingspartner voor gemeenten

GGD’en hebben een ‘Impuls versterking kennisfunctie GGD’ ontvangen. Hiermee maken ze personeel vrij. Enerzijds om gemeenten te helpen bij het stimuleren, monitoren en evalueren van erkende preventieve interventies in de lokale of regionale context. Anderzijds om deel te nemen aan het overkoepelend leernetwerk van kennispartijen (zie verderop).

Dit is nodig. Want de verwachting is dat gemeenten de komende jaren in toenemende mate een beroep op hen doen. De ambities in het IZA en GALA -om de beweging van zorg naar gezondheid te maken en tot meer regionale samenwerking te komen- vragen om versterking van de kennis- en adviesfunctie van GGD’en. Hierop bereiden GGD’en zich voor. Ze willen een belangrijke rol spelen als regionale schakel in de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie en willen gemeenten kunnen adviseren.

Bij het implementeren van erkende preventieve interventies, kiezen GGD’en en gemeenten voor een aanpak die goed aansluit op de lokale context. Het gaat dan om één van deze erkende interventies:

 • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
 • Ketenaanpak overgewicht kinderen
 • Valpreventie bij ouderen
 • Welzijn op Recept

Overkoepelend leernetwerk van kennispartijen

Met de subsidie ‘Versterking kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie' wordt nu een samenwerkingsverband opgestart van landelijke kennispartijen RIVM, GGD GHOR, VNG en Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Dit consortium gaat de kennisinfrastructuur stimuleren op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie.

De kennispartijen gaan samen met GGD’en en andere partners zoals gemeenten en hun inwoners, kennis uitwisselen en afspraken maken over de rollen die elk van deze partijen heeft binnen de kennisinfrastructuur. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkervaringen en ervaringskennis.

Meer informatie

]]>
news-9314 Tue, 10 Jan 2023 08:49:05 +0100 Niet samenwerken omdat het moet, maar omdat het helpt https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/niet-samenwerken-omdat-het-moet-maar-omdat-het-helpt/ Het is voor professionals niet altijd eenvoudig om in gezinnen te doen wat nodig is, wanneer er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Maar wat werkt in de samenwerking rondom deze problematiek? In het onderzoek van de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Gooi en Vechtstreek is inzichtelijk gemaakt welke randvoorwaarden nodig zijn én hoe het er in de praktijk uitziet of uit kan zien om (netwerk)samenwerking te realiseren. De bevindingen van dit onderzoek stellen andere regio’s in staat om de samenwerking in het lokale veld rondom dit thema te faciliteren. Commitment en gedeelde visie vanuit operationeel, organisatie- en netwerkniveau

Het is belangrijk dat er betrokkenheid is op alle niveaus: het operationeel, organisatie- en netwerkniveau. Uit het onderzoek bleek dat een wisselwerking tussen de niveaus, een gedeelde visie en commitment van belang zijn.  

Een gedeelde visie op hoe werkprocessen ingericht zouden moeten worden en waar de focus op moet liggen is noodzakelijk. Deze visie zou op alle niveaus erkend en uitgedragen moeten worden. Niet alleen binnen organisaties, maar ook tussen organisaties (netwerkniveau). Dat draagt vervolgens ook bij aan het eigenaarschap. Het onderzoek wijst echter uit dat in de praktijk niet alle niveaus en organisaties op de hoogte zijn van de visie binnen hun regio of deze expliciet uitdragen.

Praktische randvoorwaarden

Naast een gedeelde visie en het creëren van commitment wijst het onderzoek op een aantal ‘praktische’ randvoorwaarden, zoals het maken van afspraken over werkprocessen en financiële middelen, voldoende capaciteit en duidelijkheid over privacyregels. Iedere organisatie en ieder niveau kijkt vanuit zijn eigen praktijk naar wat nodig en passend is. Het regelen van praktische zaken vraagt daarom om veel afstemming. Het onderzoek laat  zien dat rond deze zaken barrières kunnen bestaan die het samenwerken in de weg staan. Het kan in een dergelijke situatie bijdragen als iemand ‘van binnenuit’ de leiding neemt over het veranderproces. Deze persoon is goed bekend met de organisatie en belangen en heeft mandaat om veranderingen door te voeren.

Randvoorwaarden op operationeel niveau

Op operationeel niveau is een aantal randvoorwaarden van belang in het kader van de hulpverlening in casuïstiek rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Waaronder doortastend werken, expertise over huiselijk geweld en kindermishandeling, grenzen mogen, kunnen en durven opzoeken, over de eigen waarden kunnen heen stappen, en ‘out of the box’ kunnen denken. Er bleek een discrepantie te zijn tussen de ruimte die professionals krijgen en de ruimte die zij ervaren. Het uitdragen van de mogelijkheden om grenzen op te zoeken en buiten de bestaande kaders te denken door managers en bestuurders kan professionals mogelijk helpen de ruimte die er is beter te benutten.

Brede blik en betrokkenheid

Het onderzoek wijst uit dat verschillende domeinen die van belang zijn bij casuïstiek rondom huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals jeugd, veiligheid en zorg, in veel gevallen hun eigen werkwijze hebben en onvoldoende samen optrekken. De complexe casuïstiek vraagt echter om een brede blik en betrokkenheid van actoren uit meerdere disciplines. Wanneer deze domeinen of disciplines structureel inzien dat hun betrokkenheid noodzakelijk is, zal dat de samenwerking ten goede komen.
Oplegger bij het rapport

Het rapport met de daarin de onderzoeksresultaten is erg uitgebreid. Daarom is er aanvullend op het rapport een oplegger gemaakt: Wat werkt bij de domeinoverstijgende aanpak van HGKM? Deze oplegger is een concrete vertaling van het onderzoek naar de werkpraktijk voor mensen die in of om dit thema werken. De oplegger is opgebouwd vanuit de situatie en behoefte van het kind en het gezin. Vanuit deze centrale positie is op verschillende niveaus te lezen welke randvoorwaarden nodig zijn en hoe het er in de praktijk uitziet of uit kan zien om (netwerk)samenwerking te realiseren.
In de oplegger zijn de werkzame elementen toegewezen aan:

 1. Bestuurders
 2. Managers en directie
 3. Functioneel leidinggevenden
 4. Professionals

Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. Het bieden van de juiste aanpak op individueel en gezinsniveau vergt gedegen kennis bij gemeenten en professionals

Meer informatie

]]>
news-9311 Mon, 09 Jan 2023 09:03:40 +0100 Betere samenwerking voor duurzame veiligheid bij huiselijk geweld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/betere-samenwerking-voor-duurzame-veiligheid-bij-huiselijk-geweld/ Huiselijk geweld is een complex probleem met een grote impact voor gezinnen. Een effectieve aanpak met goede onderlinge samenwerking tussen professionals is voor deze gezinnen cruciaal om duurzame veiligheid te realiseren. Uit een participatief onderzoek van Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden en de Haagse Hogeschool blijkt dat er 3 thema’s zijn waarop nog verandering nodig is: gezamenlijke analyse en planvorming, positie van cliënten en regie. Vanuit het onderzoek is ingezet op een verdere uitwerking van de thema’s ‘gezamenlijke analyse en planvorming’ en ‘positie van cliënten’. Gezien de veelheid van initiatieven rond het thema ‘regie’ is besloten om daar niet verder op in te gaan in dit onderzoek.

In het project is onderzocht hoe de samenwerking tussen zorg, straf en bestuur het beste georganiseerd kan worden om de duurzame veiligheid te realiseren. Samen met de betrokkenen is gezocht naar de beste manier voor het aanpakken van deze complexe casuïstiek.

Vanuit het onderzoek is geconcludeerd dat het voor een optimale samenwerking cruciaal is om de casusbesprekingen goed vorm te geven. De casusbesprekingen vormen het hart van de samenwerking, waarin gezamenlijk een analyse van de situatie en een plan van aanpak gemaakt worden. Er zijn daarom 2 producten ontwikkeld die de samenwerking stimuleren: een gespreksleidraad en een cliëntfolder. Zowel de gespreksleidraad als een actieve rol van cliënten draagt bij aan de kwaliteit van de samenwerking.

Gezamenlijke analyse en planvorming

Voor de gezamenlijke analyse en planvorming is de gespreksleidraad ontwikkeld. Deze leidraad is een hulpmiddel voor de casusbesprekingen. De leidraad brengt focus en structuur aan in het multidisciplinaire overleg, doordat deze helpt bepalen in welke fase van de gefaseerde ketenzorg een gezin zich bevindt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. De gespreksleidraad is goed ontvangen bij betrokkenen in het Zorg- en Veiligheidshuis. Zij merken dat het hen helpt om systematischer in beeld te brengen wat er speelt in gezinnen en daarmee ook beter te bepalen wat ze het beste kunnen gaan doen. De leidraad geeft ook meer handen en voeten aan de fases van gefaseerde ketenzorg.

Positie van cliënten versterken

Om de positie van cliënten te versterken, zijn structurele afspraken binnen het Zorg- en Veiligheidshuis gemaakt over de uitnodiging van cliënten voor en deelname aan casusbesprekingen. Uitgangspunt daarbij is dat cliënten in staat worden gesteld actief deel te nemen in de multidisciplinaire overleggen, bij voorkeur door hun aanwezigheid (fysiek of online). Daarnaast worden overleggen vooraf en achteraf met cliënten besproken. Ter ondersteuning is een cliëntfolder ontwikkeld.

Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. Het bieden van de juiste aanpak op individueel en gezinsniveau vergt gedegen kennis bij gemeenten en professionals.

Meer informatie

]]>
news-9302 Tue, 03 Jan 2023 09:01:06 +0100 Subsidieoproep: samenwerking voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten in het sociaal domein https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-samenwerking-voor-mensen-in-de-laatste-levensfase-en-hun-naasten-in-het-sociaal-dome/ Voor een goede kwaliteit van leven voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten, is het nodig dat zorg- en welzijnsinitiatieven in het sociaal domein goed op elkaar aansluiten. Om samenwerkingsverbanden hiervoor op te zetten of uit te breiden binnen bepaalde gemeenten of regio’s, kunnen onderzoeksorganisaties, gemeenten, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties tot dinsdag 14 maart 2023, 14.00 uur projectideeën indienen.
Mensen die in de laatste levensfase zitten, krijgen naast medische zorg ook ondersteuning in de vorm van zorg- en welzijnsinitiatieven. Denk aan formele ondersteuning zoals mantelzorg of thuiszorg, maar ook aan informele initiatieven zoals buddy’s die activiteiten ondernemen met patiënten of buren die helpen met verschillende klusjes. Om te zorgen dat deze mensen en hun naasten een goede kwaliteit van leven hebben, is het nodig dat deze initiatieven goed op elkaar aansluiten.

Wat kan ik aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor het opzetten van een samenwerkingsverband of uitbreiden van een bestaand samenwerkingsverband tussen formele en informele zorg- en welzijnsinitiatieven in een bepaalde gemeente of regio. Het maximale bedrag daarvoor is € 350.000,- met een looptijd van maximaal 36 maanden.

Hoe werkt het?

Onderzoeksorganisaties, gemeenten, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties kunnen een projectidee indienen. Daarbij is het verplicht om samen te werken binnen een bepaalde gemeente of regio, en treedt 1 van die partijen op als hoofdaanvrager. Uit alle ingediende projectideeën komt uiteindelijk een selectie van projecten die een uitgewerkte subsidieaanvraag in kunnen dienen. Meer weten hoe de subsidieprocedure precies werkt en aan welke voorwaarden u moet voldoen? Lees dan de subsidieoproeptekst, deze vindt u in de linklijst onderaan dit nieuwsbericht.

ZonMw en palliatieve zorg in het sociaal domein

Deze subsidieoproep zetten we uit vanuit ons programma Palliantie. Met dat programma richten we ons op een goede kwaliteit van leven voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Zodat zij palliatieve zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften, op fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Om te zorgen dat mensen in de laatste levensfase hun leven tot aan het einde zinvol, in verbinding met anderen en waar mogelijk en wenselijk zelfstandig kunnen leven, is sterke samenwerking nodig tussen zorg- en welzijnsinitiatieven in het sociaal domein. Daarom sporen we bovengenoemde organisaties aan om subsidie aan te vragen.

Meer informatie

•    Lees de subsidieoproep ‘Versterken van regionale en lokale samenwerking voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten’
•    Programma Palliantie
•    Onderwerp Palliatieve zorg
•    Onderwerp Sociaal domein

]]>
news-9119 Fri, 30 Dec 2022 15:35:00 +0100 Stel jongeren centraal in uw gemeente met de maatschappelijke diensttijd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/stel-jongeren-centraal-in-uw-gemeente-met-de-maatschappelijke-diensttijd/ De maatschappelijke diensttijd (MDT) geeft jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Zo maken we de samenleving sterker. MDT stelt jongeren centraal en kan hiermee bijdragen aan een positief en preventief jeugdbeleid. Wilt u ervaren wat MDT voor uw gemeente kan betekenen? ZonMw biedt subsidiemogelijkheden om een kort MDT-project te organiseren. Wat is MDT?  

Jongeren tussen de 12 en 30 jaar zetten zich tijdens MDT vrijwillig in voor een maatschappelijk thema. Ze organiseren bijvoorbeeld activiteiten voor eenzame ouderen, zetten een sportproject op voor kwetsbare jongeren of bedenken een creatieve oplossing voor een probleem in hun wijk. Zo ontdekken en ontwikkelen ze hun talenten, ontmoeten ze andere mensen en betekenen ze iets voor de samenleving.

Kansen voor gemeenten

Steeds meer gemeenten ervaren wat MDT kan betekenen voor jongeren in hun regio. Zo kan MDT een stimulans geven aan het domeinoverstijgend werken en een positieve invulling zijn van het jeugdbeleid, bijvoorbeeld op het gebied van jongerenparticipatie en preventie. Via MDT doen jongeren sociale contacten op, ontwikkelen ze vaardigheden en leren ze wat ze leuk vinden. Die focus op welzijn en weerbaarheid kan hen helpen beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid en psychosociale problemen.

Beleidsmedewerker Jeugd van de gemeente Tilburg vertelt: 'Heb je in je visie staan dat je als gemeente niet alleen vóór, maar ook mét jongeren wilt werken? Dan is MDT een manier om hieraan bij te dragen.'

Subsidie voor kortlopende projecten

Gemeenten kunnen bij ZonMw subsidie van maximaal € 50.000,- aanvragen voor een kort MDT-project. Daarmee kunnen ze kennismaken met MDT en krijgen jongeren de kans om ervaring op te doen met MDT. Jongeren besteden minimaal 30 uur en maximaal 50 uur aan hun MDT-traject over een periode van maximaal 12 weken. Het hele project heeft een duur van maximaal 16 weken.

U kunt van 1 november 2022 tot en met 20 april 2023 14.00 uur doorlopend een subsidieaanvraag indienen. Let op: Indien het totale budget (€ 7,5 miljoen) is uitgeput voordat de sluitingsdatum is bereikt, sluit de subsidieronde vroegtijdig.

Note: de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is uitgesteld van 28 februari tot 20 april 2023, 14.00 uur.

Inspiratie nodig?

In deze digitale publicatie leest u hoe gemeenten MDT hebben ingezet in hun beleid en welk effect dit heeft op de jongeren in hun regio. Benieuwd naar de thema's waarop u MDT kunt inzetten? Bekijk ze in het inspiratiedocument voor gemeenten. Bekijk ook het overzicht van alle gemeentelijke projecten.

Ook kunt u zich aanmelden voor een van de informatiebijeenkomsten MDT-kort voor gemeenten op 16 februari en 14 maart, van 10.00 - 11.00 uur. Aanmelden kan via dit formulier

En/of kijk de eerdere inspiratiesessie terug:

 • Bekijk hier de inspiratiesessie MDT en Gemeenten
 • Bekijk hier de inspiratiesessie MDT en Gemeenten (incl. hoe te starten met het schrijven van een subsidieaanvraag en nieuwe voorbeelden van projecten)
 • Bekijk hier de inspiratiesessie MDT en Sport voor gemeenten
 • Bekijk hier de inspiratiesessie MDT en Eenzaamheid voor gemeenten

Neem voor vragen contact op met ZonMw via amd@zonmw.nl.

Structureel aan de slag met MDT?

Deze subsidieronde is gericht op gemeenten die kennis willen maken met MDT. In 2023 volgen subsidiemogelijkheden om een regulier MDT-project op te zetten. Daarmee kunnen gemeenten, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties volledige MDT-trajecten aanbieden aan jongeren. Om op de hoogte te blijven van nieuwe subsidiemogelijkheden kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief MDT of houd de website doemeemetmdt.nl in de gaten.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan gerust contact op met het programmateam. Zij denken graag met u mee. Het programmateam kunt u bereiken via amd@zonmw.nl of +31 70 349 53 18.

Meer weten?

Meer informatie over alle voorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen vindt u in de subsidieoproep. Ook onderwijsinstellingen krijgen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een kort MDT-project. Deze subsidieronde gaat gelijktijdig open. Meer informatie daarover vindt u hier.

]]>
news-9245 Tue, 20 Dec 2022 08:00:00 +0100 Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten https://publicaties.zonmw.nl/in-beeld-zo-werken-lokale-consortia-aan-kennis-en-inzicht-voor-preventief-gemeentebeleid/#c105968 In Drenthe kampen inwoners -meer dan gemiddeld in Nederland- met gezondheidsrisico’s en –problemen. Twaalf gemeenten zetten daarom stevig in op een integrale aanpak om de gezondheid van hun inwoners te verbeteren. Dit is één van de zes gemeentelijke preventieprojecten van ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’. Hierin stimuleren we het gebruik van erkende interventies binnen gemeenten en bevorderen we een brede lerende aanpak. news-9243 Tue, 13 Dec 2022 11:35:51 +0100 Subsidieoproep Living lab 'sport en lage ses' geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-living-lab-sport-en-lage-ses-geopend/ Wil je in jouw gemeente aan de slag met sociale innovatie om de sport- en beweegdeelname van mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) te vergroten? Sportinnovator biedt in samenwerking met ZonMw vanaf vandaag de mogelijkheid aan gemeenten, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties om subsidie aan te vragen voor het realiseren van een zogenaamde living lab. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 7 maart 2023 om 14.00 uur. Alvast wat aandachtspunten: de subsidie in het kort

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend om een lokaal netwerk te vormen en te versterken en om te zorgen voor (duurzame) samenwerking gericht op kennisontwikkeling en innovatieve oplossingen om mensen met een lage SES meer in beweging te krijgen. De behoeften en mogelijkheden van (wijk)bewoners staan centraal en deze ‘eindgebruiker’ wordt dan ook nauw betrokken bij het living lab. Een projectleider, of labregisseur, speelt een belangrijke rol om het ontwikkelproces binnen het living lab te organiseren.

 • De aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal één gemeente, één hbo- of mbo-instelling (lectoraat of practoraat) en één maatschappelijke organisatie (bijvoorbeeld welzijnsorganisatie, sportclub, bewonerscollectief).
 • Voor een living lab is maximaal 50.000 euro beschikbaar en een cofinanciering van 30% is vereist.
 • We vinden het ook belangrijk dat er gebruik gemaakt wordt van een systeembenadering en de manier waarop sport- en beweeggedrag te beïnvloeden is.
 • Bestaande living labs sport en bewegen kunnen geen aanspraak maken op de deze subsidie en worden uitgesloten van deelname aan deze subsidieoproep.
 • Bekijk de volledige tekst van de subsidieoproep voor alle details.

Wat is een living lab?

Een living lab is een aanpak om effectiever tot innovaties te komen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen en is succesvol omdat de belangrijkste stakeholders in gezamenlijkheid opereren. De veelheid aan kennis en ervaring, in het bijzonder die van de gebruiker, zorgen voor een vliegwieleffect. Uitgangspunt van de living lab-benadering is samen met belangrijke partners innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen bedenken en testen. De partners in een living lab streven een gezamenlijk doel na met vereende krachten en handelen daarbij vanuit het belang van de gebruiker, die een van de partners in het samenwerkingsverband is. Co-creatie met de gebruiker is daarmee een van de belangrijkste elementen in deze aanpak, in combinatie met de real-life setting waarin er wordt geïnnoveerd. De activiteiten van een living lab vinden dan ook plaats in wijken, gemeenschappen, instellingen of organisaties waar de gebruiker woont, werkt, sport en beweegt.

Informatiebijeenkomst

Heb je vragen of wil je meer informatie? Op 17 januari 2023, 14.30 – 16.30 uur organiseert Sportinnovator een online informatiebijeenkomst over de subsidieoproep. Meld je hier aan.

Meer informatie

]]>
news-9225 Wed, 07 Dec 2022 12:39:09 +0100 Meer samenwerking in de wijk op basis van data https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/praktijkvoorbeelden/meer-samenwerking-in-de-wijk-op-basis-van-data/ Data zijn waardevol, vooral als het tot kennis, gesprek en verandering leidt. Dat is precies wat ‘Van Wijkdata naar Wij(k)doen’ in Utrecht doet. Zij hebben in samenwerking met Bits of Care en ondersteuning vanuit ZonMw een overzichtelijk dashboard ontwikkeld. De initiatiefnemers delen hun werkwijze en geven tips. news-9219 Mon, 05 Dec 2022 16:10:00 +0100 Onderzoeksconsortia MANTRA en BENIGN samen aan de slag met klimaatadaptatie en gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoeksconsortia-mantra-en-benign-samen-aan-de-slag-met-klimaatadaptatie-en-gezondheid/ Open communicatie en transdisciplinaire samenwerkingen zijn essentieel om klimaatadaptatie aan te pakken. MANTRA en BENIGN, 2 startende projecten binnen het programma Klimaatadaptatie en gezondheid van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), gaan aan de slag om interventies te onderzoeken en ontwikkelen op het gebied van klimaatadaptatie. Hierbij staan de effecten op de gezondheid van mensen centraal. Living labs en citizen science

Het doel van MANTRA en BENIGN is om gezondheid te bevorderen met bestaande en nieuwe maatregelen en om de negatieve gezondheidseffecten van klimaatverandering in de stad en op het platteland te voorkomen. MANTRA doet onderzoek in landelijke gebieden en BENIGN focust op steden. In beide projecten doen lokale burgers mee aan het onderzoek (citizen science). Living labs dragen hier bij aan het monitoren van hittestress, waterkwaliteit en pollenproblematiek. Ook worden kwetsbaarheden, onderlinge afstemming en het effect van maatregelen met living labs gemonitord. Hierdoor is er veel aandacht voor individuele verschillen, uiteenlopende belangen en co-creatie.

Verbinding

Als startschot kwamen vertegenwoordigers van MANTRA en BENIGN en diverse stakeholders donderdag 10 november 2022 samen in Utrecht. Naast presentaties van MANTRA en BENIGN, was er die middag een presentatie van Chantal Oudkerk Pool van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de Nationale Adaptatiestrategie (NAS) en interactieve workshops. ZonMw had deze verbindende bijeenkomst georganiseerd zodat de deelnemers elkaar konden leren kennen, netwerken en zich verdiepen in citizen science, interventies en samenwerking (de workshoponderwerpen).

Meer informatie

Lees meer over de projecten MANTRA en BENIGN in het verslag van de startbijeenkomst Klimaatadaptatie en gezondheid en op de themapagina Klimaat en Gezondheid.

]]>
news-9212 Fri, 02 Dec 2022 13:49:10 +0100 Vernieuwende financiering van preventie https://publicaties.zonmw.nl/vernieuwende-financiering-van-preventie/ Hoe krijgt financiering van preventieprojecten vorm, hoe toon je de positieve impact aan en welke uitdagingen ervaren projectleiders bij de financiering van preventie? Deze en andere leervragen stonden centraal op de 2e leernetwerkbijeenkomst van Gemeenten Samen Gezond op 13 oktober. Lees verder in onze publicatie! news-9202 Tue, 29 Nov 2022 13:33:41 +0100 Een goede toekomst voor slachtoffers van seksuele uitbuiting https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/een-goede-toekomst-voor-slachtoffers-van-seksuele-uitbuiting/ Eerdere signalering, het vergroten van bewustwording van seksuele uitbuiting, het verstevigen van toekomstperspectief en het integreren van ervaringsdeskundigheid in de hulpverlening. Dat zijn potentieel werkzame elementen van een succesvolle trajectbenadering voor slachtoffers van seksuele uitbuiting. ‘Leg de focus niet op een enkel werkzaam element, maar breng deze best practices samen’. Dat is één van de aanbevelingen uit onderzoeksproject ‘Een goede toekomst’. Best practices voor een succesvolle trajectbenadering

Voor slachtoffers van seksuele uitbuiting is een succesvolle trajectbenadering belangrijk. Hierdoor is de kans op een goede toekomst groter en kan revictimisatie worden voorkomen. In zo’n trajectbenadering is het belangrijk dat er domein-overstijgend gekeken wordt naar de hulpvraag en het bereiken van toekomstperspectief. Waarbij sprake is van een focus op én én én: behandeling én onderwijs én werk én participatie. Daarnaast moet er een doorgaande lijn van hulp worden gerealiseerd, ook tussen verschillende deeltrajecten. Bijvoorbeeld met een warme overdracht tussen organisaties. Dit blijkt in de praktijk vaak lastig te realiseren. In dit onderzoek zijn een aantal best practices onderzocht die van belang kunnen zijn in het realiseren van een succesvolle trajectbenadering.

Het project is uitgevoerd door Praktikon, Fier, Hogeschool Leiden, Sterk Huis en Via Jeugd. Binnen de organisaties werd een viertal pilots uitgevoerd en onderzocht op basis van de resultaten van een behoefte-onderzoek uitgevoerd door Verwey-Jonker Instituut. Een groep van 33 meisjes werd nauwgezet gevolgd gedurende de uitvoer van de pilots (multiple casestudies).

Aan de slag in de praktijk

Het project bestond uit een behoefte-onderzoek, pilots en  de ontwikkeling van een juridisch wegingskader. Dit heeft diverse producten voor de praktijk opgeleverd.

In 3 van de 4 pilots zijn indicaties gevonden voor een mogelijk positief verband tussen pilot-specifieke elementen en welzijn en maatschappelijk functioneren van de jongeren. Ze geven daarmee indicaties voor potentieel werkzame elementen voor een succesvolle trajectbenadering.

De resultaten van de pilots staan beschreven in 4 pilot-handreikingen en een overkoepelende rapportage met daarin de resultaten van de multiple casestudies. Met dit onderzoek zijn veelbelovende eerste stappen gezet waar we op voort kunnen bouwen om een succesvolle trajectbenadering voor slachtoffers van seksuele uitbuiting te realiseren.

Meer weten?

]]>
news-9168 Tue, 15 Nov 2022 11:58:45 +0100 Nieuwe projecten van start over gender & jeugd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-projecten-van-start-over-gender-jeugd/ Om ontwikkelkansen van kinderen en jongeren te vergroten en ze de best passende hulp te bieden, is het belangrijk om rekening te houden met sekse- en genderverschillen. Onderzoek is nodig om erachter te komen wat deze (mogelijke) verschillen zijn. Daarom ontvangen 10 lopende of recent afgeronde onderzoeken een aanvullende subsidie. Met deze subsidie kunnen zij hun onderzoek verdiepen rond het thema gender en jeugd. De projecten starten uiterlijk begin december 2022. In de projecten staat het identificeren van sekse- en genderverschillen centraal, en waar mogelijk wordt er nader onderzoek gedaan naar hoe de sekse- en genderverschillen te verklaren en/of overbruggen zijn. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere huiselijk geweld en kindermishandeling, ADHD, troostmethoden en betrokkenheid bij opvoeden. Waar een aantal projecten zich focussen op verschillen tussen jongens en meisjes, focussen andere projecten zich op verschillen tussen vaders en moeders, of op alleen vaders. Hebben interventies of trainingen bijvoorbeeld dezelfde effecten voor jongens en meiden? En worden de interventies of trainingen hetzelfde toegepast door vaders en moeders? Een overzicht van de gehonoreerde projecten is te vinden op deze pagina.

 • De rol van sekse en gender bij huiselijk geweld en kindermishandeling en de effecten van hulp die hierna verleend wordt
 • Voorkomen & Versterken: Hoe bevorderen we de duurzame betrokkenheid van vaders in gezinnen van ouders met een LVB?
 • Gendersensitief werken voor kinderen van gedetineerde vaders
 • De rol van sekse en gender in interventies voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen
 • Verbetering van oudertraining voor kinderen met ADHD: De rol van sekse en gender
 • Gendergelijk Poelenburg: Mannenemancipatie voor en door jongerenwerkers en jongeren in wijkgericht werken
 • Welke rol spelen genderpatronen en mate van betrokkenheid bij de opvoeding van ouders bij behandelmotivatie en -effectiviteit van jongens en meisjes die zijn verwezen naar de jeugd GGZ?
 • Welke impact heeft de kwaliteit van de gehechtheid met moeder of vader op de psychosociale ontwikkeling van hun dochter of zoon? Een dyadisch perspectief vanuit de moeder-dochter, moeder-zoon, vader-dochter en vader-zoon relatie
 • Perinatale interventie ‘Troosten en Slapen’ voor vader en moeder
 • Psychosociale gezondheid, stressvolle levensgebeurtenissen en hulp zoek gedrag van de ouders: zijn er sekseverschillen bij jonge kinderen?

Doordat de projecten onderzoek doen naar (de verklaring van) sekse- en genderverschillen, dragen ze bij aan de kwaliteit en innovatie van het primaire project en leveren aanknopingspunten op voor vervolgonderzoek. Daarnaast maken ze beter toegespitste preventie, opvoedondersteuning en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen mogelijk. In de zomer van 2024 leveren de onderzoeksprojecten hun resultaten op.
De projecten zijn afkomstig uit de ZonMw-programma’s Wat werkt voor de Jeugd en Effectief werken in de Jeugdsector.

Wat werkt voor de jeugd

De missie van het programma Wat werkt voor de jeugd is het vergroten, toepassen en toepasbaar maken van kennis over wat werkt in de preventie, opvoed- en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. Het is specifiek gericht op het stimuleren van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en gezinnen. Het programma bestond oorspronkelijk uit 3 programmalijnen. In programmalijn 4 zijn een tweetal aanvullende opdrachten opgenomen, waaronder programmalijn 4a ‘Gender en Jeugd’.

Meer informatie

]]>
news-9062 Fri, 14 Oct 2022 14:15:50 +0200 9e leernetwerkbijeenkomst Maak ruimte voor gezondheid https://publicaties.zonmw.nl/ruimte-en-gezondheid-aan-de-groene-loper/ Hoe ondersteun je gemeenten en GGD’en om gezondheid mee te nemen in het ruimtelijk beleid en de omgevingsvisie? Deze vraag stond centraal op de bijeenkomt. We namen een kijkje op de Groene Loper, een uniek stedelijk gebied in Maastricht news-9060 Fri, 14 Oct 2022 09:01:00 +0200 ‘Welkome Wijk’ bijeenkomsten leren wijkbewoners meer over psychische kwetsbaarheid https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/welkome-wijk-bijeenkomsten-leren-wijkbewoners-meer-over-psychische-kwetsbaarheid/ Er is nog veel onbekendheid en onbegrip rondom psychische kwetsbaarheden zoals een depressie of verslaving. De lokale ‘Welkome Wijk’ bewustwordingsbijeenkomsten brengen daar verandering in. Lees wat deze bijeenkomsten zo effectief maakt. En hoe u als professional, vrijwilliger of ervaringsdeskundige zelf aan de slag kunt met de Welkome Wijk aanpak. news-9022 Mon, 03 Oct 2022 10:45:24 +0200 Twee subsidieoproepen om kennis- en adviesfunctie GGD’en te versterken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/twee-subsidieoproepen-om-kennis-en-adviesfunctie-ggden-te-versterken/ Om te komen tot een sterkere kennisinfrastructuur voor gezondheidsbevordering en preventie, willen we de kennis- en adviesfunctie van GGD’en versterken. Hiervoor zijn vanaf nu twee oproepen geopend: één oproep om te leren van de implementatie van erkende interventies en één gericht op de kennisuitwisseling tussen de verschillende niveaus. Subsidieoproep om te leren van de implementatie van erkende interventies

Deze subsidie is bedoeld voor GGD’en om personeel vrij te maken voor het stimuleren, monitoren en evalueren van erkende interventies in de lokale of regionale context. Het gaat om deze erkende interventies:

 • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
 • Ketenaanpak overgewicht kinderen
 • Valpreventie bij ouderen
 • Welzijn op Recept

Daarnaast biedt de subsidie ook ruimte om als GGD deel te nemen aan een leernetwerk met GGD GHOR, RIVM en Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid.

Indienen voor de subsidie 'Impuls versterking kennisfunctie GGD' kan tot 11 november 2022.

Bekijk de subsidie

Subsidieoproep voor kennisuitwisseling tussen de verschillende niveaus

Deze subsidie is bedoeld voor een consortium bestaande uit RIVM (Afdeling Gezond Leven), GGD GHOR, VNG en minimaal twee Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG).

Dit samenwerkingsverband moet de kennisinfrastructuur stimuleren op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Daarbij is het belangrijk dat de betrokken partijen samen met GGD’en kennis uitwisselen en afspraken maken over de rollen die elk van deze partijen heeft binnen de kennisinfrastructuur. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkervaringen en ervaringskennis.

Indienen voor de subsidie 'Versterking kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie' kan tot 15 november 2022.

Bekijk de subsidie

Meer informatie

 

 

]]>
news-8921 Mon, 05 Sep 2022 11:14:00 +0200 Subsidieoproep organisatie van herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ondersteunen-van-regios-bij-de-organisatie-van-herstel-en-nazorg-bij-aanhoudende-klachten-na-een-c/ Het organiseren van (eerstelijns)zorg bij aanhoudende klachten na een COVID-19-besmetting blijkt een lastige opgave. Hoe kunnen eerstelijnszorgverleners elkaar beter vinden om goede zorg te leveren? Samenwerkingsverbanden kunnen nu subsidie aanvragen (deadline 28 november 2022, 14.00 uur), voor het organiseren van herstel- en nazorg in een regionaal zorgnetwerk of andere organisatievormen die passen binnen de eigen regionale en lokale context. news-8923 Tue, 30 Aug 2022 20:29:40 +0200 Verkenning naar domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden levert waardevolle inzichten op https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verkenning-naar-domeinoverstijgende-samenwerkingsverbanden-levert-waardevolle-inzichten-op/ ZonMw heeft een verkenning uitgevoerd naar regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV’s) in de zorg en ondersteuning. Deze heeft waardevolle input opgeleverd voor de verdere doorontwikkeling en verduurzaming van DSV’s om te komen tot een transformatie van de huidige manier van organiseren van zorg, ondersteuning en welzijn. Transformatie van zorg

Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV’S) worden als een belangrijke hoeksteen gezien in het komen tot transformatie naar passende zorg. Transformatie die moet leiden tot het blijvend voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg en ondersteuning, doordat er blijvend andere vormen van samenwerken, financieren, monitoren, gegevens delen, etc. ontstaan. Het is een proces van fundamentele en onomkeerbare veranderingen in cultuur, (institutionele) structuur en werkwijze. Samenwerken over domeinen heen is van belang om de toegankelijkheid, houdbaarheid en organiseerbaarheid van zorg en ondersteuning ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen.

Doorontwikkeling en verduurzaming van DSV’s

Door het hele land werken er vele regionale DSV’s aan deze ambitie. Het is echter nog zoeken naar hoe tot een daadwerkelijke en duurzame transformatie te komen. Dat is één van de uitkomsten van de recent uitgevoerde verkenning naar bestaande regionale DSV’s. In de verkenning die ZonMw samen met Pluut&Partners heeft uitgevoerd is gekeken naar het definitievraagstuk, de kenmerken, kansen, uitdagingen en (ondersteunings)behoeften van DSV’s. De verkenning geeft input voor een strategie voor de doorontwikkeling en verduurzaming van deze (regionale) DSV’s, bijvoorbeeld door middel van een nieuwe subsidieregeling(en), als ook door het samenwerken van de landelijke organisaties die hen ondersteunen en het onderling delen van kennis.

Vervolg

Als vervolg op de verkenning zijn VWS en ZonMw in dialoog met o.a. Nederland Zorgt Voor Elkaar, Alles is Gezondheid, Health~Holland, HealthKIC, Pharos, NZa en RIVM over de grootste uitdaging: “Hoe te komen voorbij de fase van vrijblijvendheid naar echte transformatie”. Daarbij wordt gekeken naar welke ingrediënten nodig zijn om DSV’s te ondersteunen bij het zetten van de volgende stappen.

Meer informatie

 

]]>
news-8870 Tue, 02 Aug 2022 09:11:00 +0200 Taalbarrières in de zorg en het sociaal domein https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/kwaliteitsinstrumenten/taalbarrieres-in-de-zorg-en-het-sociaal-domein/ Goede communicatie is de basis voor goede zorg en het adequaat afstemmen van de zorg op de zorgvraag, behoeftes en wensen van cliënten. In Nederland wonen bijna 2,5 miljoen mensen met een andere moedertaal dan Nederlands. Bij een aanzienlijk deel van hen belemmert een taalbarrière de communicatie met zorgverleners. Daarom financieren we de ontwikkeling van een generieke module omgaan met taalbarrières in de zorg en het sociaal domein. news-8848 Tue, 26 Jul 2022 15:13:02 +0200 14 adviezen: zo bereik je kwetsbare burgers tijdens een pandemie en creër je impact https://publicaties.zonmw.nl/hoe-bereik-je-kwetsbare-groepen-tijdens-een-pandemie/ Hoe bereik je kwetsbare burgers tijdens een pandemie? En hoe zorg je dat de kennis uit onderzoek voor deze mensen ook daadwerkelijk terecht komt bij beleidsmakers en professionals? Projectleiders gingen hier met elkaar over in gesprek. Lees hier 14 adviezen over het bereiken van kwetsbare burgers tijdens een pandemie. news-8802 Mon, 18 Jul 2022 16:41:00 +0200 ‘Uiteindelijk willen we de beste zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/uiteindelijk-willen-we-de-beste-zorg-en-ondersteuning-voor-kwetsbare-burgers/ Samen werken, leren en verbeteren om de beste zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan mensen met onbegrepen gedrag. Dat is waar de huidige subsidieoproepen vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip voor bedoeld zijn. ‘Er is namelijk geen blauwdruk voor een optimale samenwerking, omdat het per regio kan verschillen wat er nodig is,’ legt Eline Evelo uit. Zij is programmamanager en vertelt over de twee subsidieoproepen die zijn geopend om de verbinding tussen verschillende domeinen te versterken of aan te gaan. Ofwel via een Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag, dan wel via een samenwerkingsverband dat gericht is op is betere zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag met (zeer) complexe problematiek. Ruimte voor aanpassing is nodig

Het evaluatieonderzoek over het Actieprogramma Verward Gedrag door ESHPM laat zien dat de problematiek rondom onbegrepen gedrag ingewikkeld in elkaar zit. ‘Het is echter wel degelijk mogelijk om beter te snappen waar een mogelijk oplossing kan liggen en hoe je die concreet kunt maken,’ legt Evelo uit. ‘Dat kan als partners die samenwerken genoeg tijd en ruimte krijgen om te leren en zich aan te passen. Van elkaar leren, een oplossing toetsen in de praktijk, evalueren. Het klinkt simpel, maar het zit vaak niet in de werkprocessen ingebed en er zijn extra middelen voor nodig om dat te kunnen doen.’ Middels de subsidies vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip, het vervolg op het Actieprogramma Verward Gedrag, hoopt ZonMw daartoe een goede aanzet te geven.

Samenwerkingsverbanden creëren binnen het zorg- veiligheids- en sociaal domein

De subsidieoproepen zijn gericht op het opzetten van een samenwerkingsverband voor ondersteuning en zorg rondom mensen met verward gedrag. Dat kan via een Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag. ‘De relevante partijen krijgen in zo’n spreekwoordelijke werkplaats de kans om hun samenwerking te optimaliseren,’ legt programmamanager Eline Evelo uit. ‘In zo’n kenniswerkplaats richten partijen zich op de bredere groep mensen met onbegrepen gedrag. Waar het zorg- en het sociaal domein bij elkaar komen.’ De samenwerkingsverbanden bedoeld in de subsidieoproep ‘Zorg en Veiligheid – Domein overstijgend samenwerken’ richten zich specifiek op de meer complexe casussen, waar zowel zorg als veiligheid een rol spelen.

Hoe breng je zo’n samenwerking tot stand?

Deze subsidieoproepen hebben al twee keer open gestaan. ‘Dat doen we vaak in ons programma, om uiteindelijk iedere regio de kans te geven op hun eigen tijd een subsidieaanvraag in te dienen.’ ‘Maar,’ zo verduidelijkt Evelo, ‘we merken dat het ingewikkeld is om tot een goede samenwerking te komen en een leer- en verbetercyclus met elkaar op te zetten. Vaak willen partijen graag, maar weten ze niet hoe ze het aan moeten pakken.’ Dan kiezen partijen er vaak voor om nog niet te beginnen en te wachten tot een volgende keer. ‘Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want het probleem speelt nú. We hebben daarom besloten partijen meer te helpen bij het opzetten van een samenwerking.’ Dit gebeurt samen met de ‘regioadviseurs Zorg & Veiligheid’ die in een regio de ketenpartners en gemeenten op dit gebied ondersteunen.  

Vragen over het indienen van subsidie?

Wilt u een subsidieaanvraag indienen? Dan denken wij graag met u mee over de mogelijkheden. U kunt ons telefonisch en per mail bereiken. Daarnaast staan de regio-adviseurs voor u klaar. ‘Ook sluiten wij van ZonMw graag aan bij een bijeenkomst of overleg in uw regio,’ aldus Evelo. ‘Op die manier kunnen we persoonlijk en vraaggericht de bedoeling van het programma en de subsidieoproepen uitleggen. Want uiteindelijk willen we allemaal de beste zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers.’

Contactgegevens: Mail ons via gripoponbegrip@zonmw.nl of bel naar +31 70 349 54 70

Meer informatie

]]>
news-8809 Tue, 12 Jul 2022 12:19:01 +0200 Vooraankondiging: innovatie in arbeidsparticipatie van mensen met een beperking of chronische ziekte https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-innovatie-in-arbeidsparticipatie-van-mensen-met-een-beperking-of-chronische-ziekte/ NWO kondigt de openstelling aan van een nieuwe KIC-call met de titel: ‘Meedoen op de arbeidsmarkt: innovatieve oplossingen voor mensen met een beperking of chronische ziekte’. Nieuw onderzoek door interdisciplinaire publiek-private consortia is nodig om de arbeidsparticipatie van deze groepen te stimuleren en faciliteren. De publicatie van de call for proposals wordt begin augustus 2022 verwacht. Achtergrond

In de afgelopen twintig jaar is er al veel in gang gezet om te bevorderen dat mensen met een beperking bij reguliere werkgevers aan het werk kunnen. Toch zijn er meer verbeteringen nodig; het is noodzakelijk nieuwe kennis over dit onderwerp te blijven stimuleren en ontwikkelen. Deze kennis kan betrekking hebben op wet- en regelgeving of onderzoek naar technische mogelijkheden en/of (innovatieve) hulpmiddelen die een uitkomst kunnen bieden en arbeidsparticipatie stimuleren en faciliteren.

Mensen met een beperking moeten toegang krijgen en houden tot werk dat past bij hun mogelijkheden en ambities. Daarbij dienen zij -indien nodig- ondersteuning te krijgen om te kunnen voldoen aan de uitdagingen van het werk waar zij voor hebben gekozen. Er zijn diverse mogelijkheden, maar het realiseren van passende arbeid gebeurt op beperkte schaal. Er is momenteel gebrek aan doorontwikkeling en carrièreperspectief.

Doel van de call

Meedoen op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking vergt verdere technologische en sociale innovatie mét, dóór en vóór deze mensen. Sociale innovaties, technologie en hulpmiddelen kunnen bijdragen aan betere participatie op de arbeidsmarkt door mensen met een beperking. Zowel thuis als op de werkplek zelf. De nieuw te openen KIC-call richt zich op onderzoek naar innovatieve mogelijkheden/oplossingen om mensen met een beperking duurzaam en betekenisvol te kunnen laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Het onderzoek vindt plaats in publiek-private consortia. De projecten dragen bij aan nieuwe inzichten en (sociale en) technologische innovaties. Het onderzoek leidt ook tot een structurele verbetering van de kansengelijkheid en een inclusieve arbeidsmarkt. Het streven is om aantoonbare impact te hebben op de arbeidspositie van mensen met een beperking. In deze call worden projecten gefinancierd die van toegevoegde waarde zijn voor lopend onderzoek en bestaande kennis.

Interdisciplinaire samenwerking

Om het doel van de call te bereiken is een interdisciplinaire samenwerking van belang. Het onderzoek integreert tenminste twee van de drie wetenschapsgebieden (alfa, bèta, gamma), waaronder altijd de bètawetenschappen. Hierbij integreren onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines hun kennis en expertise. Dat leidt tot geïntegreerde kennis. Onder de bètawetenschappen verstaan we zowel de technische wetenschappen, de exacte en natuurwetenschappen als de medische en gezondheidswetenschappen.

Meer informatie

Meer informatie over voorwaarden, budget en deadlines volgt bij de opening van de call. Deze gaat naar verwachting begin augustus open.

KIC zoekt technologische economische kansen

Het NWO-onderzoeksprogramma KIC staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig. Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. NWO brengt bedrijven en kennisinstellingen samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen.

Disclaimer

Dit is uitsluitend een aankondiging van een voorgenomen onderzoeksprogramma van NWO. De mogelijkheid tot het aanvragen van financiering staat open na publicatie van een call for proposals in de Staatscourant.

]]>
news-8774 Mon, 11 Jul 2022 06:00:00 +0200 Zorgmijding in de eerste lijn https://publicaties.zonmw.nl/kwaliteitsverbetering-in-de-vv/richtlijn-vv-over-zorgmijding-samen-met-sociaal-werkers-en-huisartsen-ontwikkeld/ Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden komen in hun werk in aanraking met mensen die de professionele zorg mijden. Hierin is samenwerking met huisartsen en sociaal werkers essentieel. Lees hoe een multidisciplinaire werkgroep, met daarin verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, cliëntvertegenwoordigers, sociaal werkers en een huisarts, de richtlijn ‘Zorgmijding in de eerste lijn’ ontwikkelde. news-8709 Tue, 14 Jun 2022 13:03:05 +0200 Instrument voor systeembenadering gezondheidsbeleid https://publicaties.zonmw.nl/systeemdenken-en-het-action-scales-model/ Veel gezondheidsproblemen zijn het gevolg van een complex systeem van factoren, waardoor de impact van een eenzijdige benade-ring niet zo groot is. Een systeem-benadering kan effectiever zijn. James Nobles ontwikkelde hiervoor het Action Scales Model. news-8683 Fri, 10 Jun 2022 06:00:00 +0200 Sensitief voor zingeving in het sociaal domein https://publicaties.zonmw.nl/zingeving-en-geestelijke-verzorging-thuis/sensitief-voor-zingeving-in-het-sociaal-domein/ Hoe kunnen we thuiswonende ouderen beter ondersteunen bij levensvragen? Lees het interview met Franka Bakker en Marieke Sportel over hun actieonderzoek naar de versterking van de samenwerking tussen geestelijk verzorgers, welzijnswerkers en vrijwilligers in het sociaal domein. news-8703 Thu, 09 Jun 2022 17:02:01 +0200 Groene omgeving in stad zet aan tot bewegen https://publicaties.zonmw.nl/ga-je-meer-bewegen-als-je-dichtbij-een-park-woont/ Gemeenten en provincies proberen door de openbare ruimte aan te passen meer mensen te laten bewegen. 'We zien dat interventies om de gebouwde omgeving “beweegvriendelijker” te maken effect hebben', zegt projectleider Space2Move Erwin van der Krabben. Lees het interview news-8649 Tue, 24 May 2022 09:37:24 +0200 Vroegsignalering alcoholproblematiek https://link.springer.com/journal/12508/volumes-and-issues/100-2/supplement Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) heeft een themanummer uitgebracht dat volledig in het teken staat van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA). Het SVA richt zich op de implementatie van bewezen effectieve interventies tegen alcoholproblematiek in alle geledingen van de zorg en het sociale domein.