Over dit programma

Effectiviteit en kosten

Het programma Doelmatigheidsonderzoek financiert al sinds 1999 onderzoek naar effectiviteit in verhouding tot de kosten van niet-farmaceutische zorg. De onderzoeken leveren kennis op over welke zorg meerwaarde heeft en welke zorg beter niet (meer) toegepast kan worden. Deze kennis vormt hiermee de basis voor goede en betaalbare zorg.

Bekijk ook de video 'Wat is doelmatigheidsonderzoek?'

Type onderzoek

Binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek gaat het om een vergelijking van één (of meerdere) interventie(s), ten opzichte van de standaardzorg in Nederland waarvan de effectiviteit bekend is, of ten opzichte van afwachtend beleid. Hieronder valt ook zorgevaluatie-onderzoek naar interventies die als standaardzorg gelden, maar waar de effectiviteit nog niet (voldoende) van is vastgesteld. Onder interventies verstaan we alle diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg. Het gaat dan om diagnostiek, chirurgische ingrepen, paramedische zorg en toepassing van medische hulpmiddelen.

Betere en betaalbare zorg

In 2020 heeft het ministerie van VWS 48,7 miljoen euro beschikbaar gesteld om het programma te verlengen voor de periode 2022 tot en met 2026. Het programma DoelmatigheidsOnderzoek is één van de instrumenten die het ministerie inzet voor een betere en betaalbare zorg. In de zorgakkoorden spraken verschillende zorgpartijen af om de groei van zorguitgaven de komende tijd in te perken. De kennis uit doelmatigheidsonderzoek is hierbij van groot belang.

Doelstelling van het programma DO 2022 - 2026

De kerndoelstelling van het programma is maatschappelijk relevante en kwalitatief hoogstaande kennis ontwikkelen over de doelmatigheid van innovatieve en bestaande niet-farmaceutische interventies.

Om de kerndoelstelling te realiseren is de uitvoering van het programma gericht op drie programmadoelen:

  • Ontwikkeling van maatschappelijk relevante kennis
  • Ontwikkeling van kwalitatief hoogstaande kennis en snelle uitvoering van studies
  • Ontwikkelde kennis toegankelijk en bruikbaar maken
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website