Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Om met snel en effectief ingrijpen het verzuim korter te maken. Dit programma levert kennis op om de kwaliteit en afstemming in het poortwachtersproces te verbeteren en geeft stimulansen voor een meer re-integratiegerichte benadering.

Kijk voor meer informatie op de  programmapagina Verbetering kwaliteit poortwachtersproces.

Aan de ‘Poort’ om een uitkering aan te vragen

De wet verbetering poortwachter regelt de begeleiding van zieke werknemers in de eerste 2 jaar dat een werknemer ziek is en zorgt ervoor dat zo min mogelijk werknemers arbeidsongeschikt raken en aan de ‘Poort’ komen om een (WIA) uitkering aan te vragen.

In overleg met werknemers en werkgevers, heeft minister Koolmees (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in december 2018 het alternatieve pakket voor de Regeerakkoordmaatregelen Loondoorbetaling bij ziekte en WIA bekendgemaakt. Daarin zitten afspraken met werkgeversorganisaties die de loondoorbetalingsverplichting voor zieke werknemers voor met name kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper maakt.

Kennis voor werknemers en werkgevers

Met de op te leveren kennis, nieuwe richtlijnen, het stimuleren van implementatie en de borging van kennis, draagt ons programma bij aan de verbetering van de kwaliteit en de afstemming in het poortwachtersproces én aan de re-integratie van zieke werknemers. Ook de versterking van de eigen regie van de werknemers komt in het programma aan bod.

De kennis is vooral gericht op de uitvoering van het werk van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, hun beroepsverenigingen en opleidingen (WO en HBO), arbodiensten en re-integratiebedrijven. Uiteindelijk dient de kennis werknemers en werkgevers te helpen bij de terugkeer in het werk na ziekteverzuim.

Twee programmalijnen en kwaliteitsimpuls

Het programma bestaat uit:

  • programmalijn 1: Professionalisering Poortwachtersproces
  • programmalijn 2: Verbetering re-integratieproces
  • overkoepelende impuls voor een kwaliteits- en innovatiecyclus

Te verwachten subsidieoproep

Eind september 2020 verwachten we de eerste subsidieoproep. Het gaat om drie thema’s: versterking eigen rol zieke werknemer, bevordering re-integratiegerichte aanpak en facilitering van arbeidsorganisaties.

We bieden matchmaking voor werknemers- of patiëntenorganisaties en onderzoeksinstellingen die op het thema 'versterking eigen rol zieke werknemer' een projectidee willen indienen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website