Projectomschrijving

Vraagstuk

Binnen de programmalijn Vergunninghouders zijn acht studies uitgevoerd naar effectieve werkwijzen van gemeenten om statushouders te ondersteunen bij het verkrijgen en behouden van regulier betaald werk. Met dit VIMP project werd een verdere impuls gegeven aan de verspreiding en implementatie van de inzichten van de acht onderzoeken. Bovendien is hierbij ingespeeld op ontwikkelingen op landelijk en lokaal niveau, in het bijzonder de ontwikkelingen rondom de voorbereidingen op de invoering van de nieuwe Wet inburgering.

Onderzoek

Allereerst zijn de resultaten van de acht projecten geanalyseerd en gebundeld in een kennissynthese. De acht projecten hebben verschillende type opbrengsten (kennis, nieuwe werkwijzen, interventies), die bovendien meerdere partijen aanspreken (gemeenten, maatschappelijke organisaties, vluchtelingenorganisaties en kennisinstituten). Vervolgens is samen met landelijke stakeholders, zoals de regiocoördinatoren van Divosa, SAM en VluchtelingenWerk, verkend wat eindgebruikers nodig hebben om de opbrengsten te kunnen gebruiken in de uitvoeringspraktijk.

Uitkomsten

Het project heeft geresulteerd in een kennissynthese en een handreiking. In de kennissynthese worden de belangrijkste lessen over de begeleiding van statushouders in de verschillende stappen op weg naar werk – vanaf de intake tot de nazorg na plaatsing bij een werkgever – gepresenteerd. Daarnaast is een handreiking opgesteld voor uitvoerend professionals en beleidsmakers. In deze handreiking worden de belangrijkste lessen voor effectieve toeleiding van statushouders samengevat en zijn gesprekskaarten toegevoegd om aan de hand van deze lessen in gesprek te gaan over de uitvoering en inrichting van de begeleiding van statushouders.

Eindproducten

Handreiking arbeidstoeleiding statushouders 'Nieuw op de arbeidsmarkt'

Kennissynthese 'Stappen op weg naar werk'

Zie ook

Mediator artikel 'Vluchteling aan werk helpen, vergt intensieve begeleiding

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website