Projectomschrijving

Vraagstuk

Schoonmaken is zwaar werk, waardoor er vaak sprake is van uitval. Terugkeer in eigen werk is vaak onmogelijk. Re-integratie in ander werk (spoor 2) gebeurt weinig, omdat het werkaanbod vaak niet past bij de mogelijkheden van deze werknemers. Zij dreigen daarmee definitief uit te vallen voor werk. Dit leidt tot onderbenutting van arbeidspotentieel in tijden van arbeidstekorten. Zo kampt de zorg met schaarste aan zorgpersoneel. Het is van belang dat zorgprofessionals zich zoveel mogelijk kunnen richten op hun eigenlijke zorgtaken. In de praktijk blijkt echter dat zij veel taken uitvoeren waarvoor geen zorgkwalificatie nodig is, waardoor ook hun arbeidspotentieel onderbenut wordt.

Onderzoek

Dit project betreft een intersectorale samenwerking tussen de schoonmaakbranche en de intramurale ouderenzorg. Daarvoor wordt het instrument Inclusief Herverdelen van Werk (IHW) 2.0 ingezet. Het is een participatieve interventie gericht op ‘herontwerp van werk’ (oftewel ‘Anders Werken’). De kern van het instrument is om werk beter te laten aansluiten op mogelijkheden van mensen. Via het IHW 2.0 worden functies ontwikkeld in de intramurale ouderenzorg waarvoor re-integrerende schoonmakers in aanmerking komen. Deze nieuw te ontwikkelen functies komen op participatieve wijze tot stand, met actieve inbreng van zorgmedewerkers. Het instrument zal worden toegepast in de ouderenzorg op drie locaties. Er worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve data verzameld. Aan de hand daarvan wordt het totale proces en de opgedane inzichten die daaruit voortkomen beschreven.

Uitkomst

Dit project moet uitwijzen in welke mate en hoe de IHW-aanpak re-integratie spoor 2 kan bevorderen. De verwachting is dat IHW 2.0 ruimte biedt voor duurzame inzet van re-integrerende schoonmakers in de ouderenzorg. Daarmee draagt het project bij aan de behoefte in de schoonmaakbranche aan kennis en praktijken om re-integratie (spoor 2) te verbeteren. Tegelijkertijd draagt het bij aan de behoefte van de ouderenzorg aan meer personeel en meer vakspecifieke inzet van zorgprofessionals. Het project is van waarde voor de betrokken medewerkers. De aanpak vergroot de kans op succesvolle re-integratie van schoonmakers. Zorgprofessionals in de ouderenzorg worden door de nieuwe functies ontlast en kunnen zich meer toeleggen op hun eigenlijke zorgtaken.

Verspreiding en implementatie

Naast een onderzoeksrapport voorziet het project in diverse manieren om de opgedane leerinzichten te delen en te verspreiden. Inherent aan de participatieve methodiek worden belanghebbenden actief betrokken. Leren zit dus deels besloten in de toepassing van de methodiek. Het project wordt daarbij opgezet vanuit de structuur van een leernetwerk. De betrokken organisaties zullen hun gangbare communicatiekanalen en -middelen inzetten om (ook tussentijds) de leerinzichten te delen en verspreiden. Zo worden de resultaten en inzichten verspreid via websites gericht op de doelgroep, wetenschappelijke en professionele publicaties en onderwijsmateriaal.

Betrokken organisaties

Maastricht University, Centrum Inclusieve ArbeidsOrganisatie, Zuyderland, ADG dienstengroep, UWV, Schoonmakend Nederland, Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website